Karhusaaren Lastenmaailma-hankkeelle suunnitteluvaraus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.1.2019 klo 11.30

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi hankkeelle alueen suunnittelua varten. Hankkeen suunnittelu, rakentaminen ja tuleva toiminta tulee järjestää kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta ja siten, että kohteen käyttö perustuu ensisijaisesti julkiseen liikenteeseen.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata Lastenmaailma ry:lle Karhusaaresta alueen Lastenmaailma-hankkeen suunnittelua varten. Päätös tehtiin esittelijän tarkennetun esittelyn (tarkennuksia varausehtojen kohdissa 3, 11, 12 ja 16) mukaan.

Lastenmaailma ry on hakenut aluevarausta Karhusaaresta pohjoismaiseen lastenkulttuuriin perustuvan matkailukohteen toteuttamisedellytysten selvittämiseksi. Lastenmaailma on yleishyödyllinen kulttuurihanke, jonka omistukseen ja kehittämiseen perustetaan Lastenmaailman Säätiö. Säätiö tulouttaa tuotot Säätiön perustajajäsenille lasten hyväksi tehtävään työhön.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Varausalue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi. Alueella sijaitsee suojeltuja, rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia ja rakennusryhmiä. Lisäksi alueella on muinaismuistolailla suojeltuja alueita.

Varausalue on herkän merenrantavyöhykkeen ja alueen suojeluarvojen puolesta vaativa suunnittelukohde. Hakija on kuitenkin alustavissa luonnossuunnitelmissaan ottanut huomioon alueen erityispiirteet ja hahmotellut uudisrakennusmassat maisemaan sopiviksi. Varausalueella on suojeltuja rakennuksia, jotka kunnostetaan hankkeen toimesta ja sisällytetään Lastenmaailma-kokonaisuuteen.

Kohteen käytön tulee ensisijaisesti perustua julkiseen liikenteeseen. Suunnitelmiin tulee sisältyä ratkaisu hankkeen saavutettavuudesta joukkoliikenteellä sekä hankkeen vaatimista pysäköinti- ja liikennejärjestelyistä myös varausalueen ulkopuolella. Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa varmistaa suunnitelmien toteuttamiskelpoisuus. Hankkeen toteutettavuutta tulee arvioida myös alustavasti esitettyä kävijämäärää (600 000 kävijää/v) huomattavasti pienemmällä kävijämäärällä. Varauksensaaja vastaa kaikista hankkeen edellyttämistä suunnittelu- ym. kustannuksista.

Hankkeen suunnittelu, rakentaminen ja tuleva toiminta tulee järjestää kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta. Hanke tulee suunnitella siten, että se mahdollisimman vähän edellyttää luonnon muokkaamista ja muuttamista sekä rakennettaessa että Lastenmaailman toimiessa.

Hankkeen toiminnallista sisältöä tulee valmistelussa tarkastella monipuolisesti. Suunniteltaessa tulee tehdä yhteistyötä Espoon kaupungin kulttuuritoimen kanssa, joka toimii yhteytenä espoolaisten lasten- ja nuortenkulttuurin toimijoiden ja varauksensaajan välillä.

Varausalueen rantavyöhykkeellä sijaitseva kevyen liikenteen väylä, rantaraitti, tulee kaiken aikaa säilyä ulkoilijoiden käytössä. Hankkeen tulee parantaa kohdetta lähellä sijaitsevien rantaraitin ja uimarannan houkuttelevuutta ja saavutettavuutta. Rantaraitin käyttö- ja virkistysarvot tulee turvata rakentamisen aikana ja hankkeen käyttöönoton jälkeen.

Hankkeen odotetaan tuovan kaupunkiin matkailutuloja sekä pysyviä työpaikkoja.

Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka. Hankkeen etenemisestä raportoidaan kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle vuoden 2019 marraskuussa. Jatkovaraus tai alueen luovutuspäätös valmistellaan erikseen, mikäli alueen suunnittelu etenee kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat