Hepokorvenkallion datakeskus vauhdittaa Espoota kohti hiilineutraaliutta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.5.2020 klo 13.29

Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Espoo ja Fortum ovat sitoutuneet muuttamaan kaupungin kaukolämmön hiilineutraaliksi tämän vuosikymmenen aikana. Suunnitteilla oleva datakeskus olisi merkittävä askel tavoitteiden toteutuksessa.  

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on myöntänyt datakeskukselle suunnitteluvarauksen Hepokorvenkalliolle, Kehä III:n ja Oittaan ulkoilualueen kupeeseen. Alueen asemakaavoitus on käynnistynyt ja hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville syyskauden alussa. Tuolloin espoolaiset voivat antaa suunnitelmasta mielipiteitä, jotka huomioidaan asemakaavaehdotuksen laadinnassa.  

Hepokorvenkallion aluerajaus opaskarttapohjalla.
Hepokorvenkallion aluerajaus.
 

Datakeskusten hukkalämpö hyötykäyttöön 

Digitalisaation edetessä datakeskusten rakentaminen kiihtyy. Datakeskuksia operoivat globaalit tietojätit investoivat yhä voimakkaammin uusiutuvaan energiaan. Niiden tavoitteena on kompensoida datakeskusten sähkönkulutus vastaavalla määrällä hiilivapaata energiaa.  

Datakeskuksen konesaleissa sähkö muuttuu lämmöksi, joka voidaan ohjata kaukolämpöverkkoon. Datakeskuksen hukkalämpö korvaisi suuren osan Suomenojan voimalan kivihiilestä. Tämä vähentäisi kaukolämmityksen hiilidioksidipäästöjä 300 000 tonnilla vuodessa, mikä vastaa jopa 1,7 prosenttia Suomen päästövähennystarpeesta vuoteen 2035 mennessä.  

Jopa 99 % maailman datakeskusten hukkalämmöstä jää nykyisin käyttämättä. ”Keskuksen sijoittaminen kaupunkiin, viileälle ilmastovyöhykkeelle mahdollistaa hukkalämmön hyötykäytön. Tässä Espoo näyttäisi mallia maailmalle”, sanoo teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.  

Sijainti mahdollistaa ilmastohyödyt – haittavaikutukset minimoidaan  

Datakeskushanke sijoittuu Bodominjärven ja Kehä III:n väliselle pelto- ja metsäalueelle. Kehätien melu- ja ilmanlaatuvaikutusten vuoksi alue on varattu Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa elinkeinoelämän ja teollisuuden alueeksi. Kaukolämpöverkko on lähellä ja alueen läpi kulkee kantaverkon voimalinja, josta datakeskus saa sähkönsä. Valmiin kaukolämpö- ja sähköverkon hyödyntäminen vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia ja kustannuksia. Hankkeessa on tekeillä ilmastovaikutusten kokonaisarviointi. 

Asemakaavan valmistelussa noudatetaan luontoselvityksen suosituksia

Maakunnallisesti arvokas luontoalue ja kulttuurimaisema säilytetään. Suunnittelualueen keskelle jätetään sata metriä leveä puustoinen kaistale liito-oravien kulkureitiksi. Alueen länsilaidalla säilyy Kehä III:n pohjois- ja eteläpuolen metsäalueita yhdistävä ekologinen yhteys.  

Rakentaminen sovitetaan kulttuurimaisemaan. Virkistysreittien ja asuintalojen ympärille jätetään riittävästi puustoa metsän tunnun säilyttämiseksi ja datakeskuksen harjakorkeus on puuston latvuskerrosta matalampi. Valmisteilla oleva asemakaava ei vaikuta alueen hiihtolatuihin ja jopa parantaa virkistysalueiden verkostoa: uusi ulkoilureitti yhdistää Kehä III:n etelä- ja pohjoispuoliset virkistysalueet. 

Suurinvestointi toisi työpaikkoja 

Datakeskusinvestointi on jopa miljardiluokkaa ja sen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Työpaikkojen määrä tarkentuu projektin edetessä, mutta tyypillisesti suuri datakeskus työllistää 100-300 henkilöä. Epäsuorat työpaikat sekä rakennus- ja korvausinvestoinnit huomioiden uusien työpaikkojen määrä on moninkertainen.  

“Suuret datakeskusinvestoinnit tuovat mukanaan hyvinvointia ja globaalia näkyvyyttä sijaintipaikkakunnille, joten niistä on kova kilpailu Pohjoismaissa. Hukkalämpöjen kierrättäminen suuressa mittaluokassa on ainutlaatuinen valttikorttimme, ja siksi hankkeella on erittäin hyvät edellytykset menestyä kilpailussa. Se onkin jo herättänyt markkinoilla paljon kiinnostusta”, kertoo Antti Kaikkonen Fortumilta.   


Espoo haluaa olla ilmastotyön edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Yksi kaupungin tärkeimmistä tavoitteista on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Verkostomaisessa kaupungissa rakennamme kestävää tulevaisuutta raiteiden ympärille, ja edistämme samalla uusia tapoja rakentaa, liikkua sekä hyödyntää innovatiivisia energiaratkaisuja.

Lisätietoa:

Karttaliite
Hepokorvenkallion datakeskuksen asemakaavan hankesivu 

Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja, Espoon kaupunki 
p. 050 593 3359 
Sähköposti: olli.isotalo@espoo.fi 

Antti Kaikkonen, VP, Industrial Electrification, Fortum Generation 
p. 050 453 6308  
sähköposti: antti.kaikkonen@fortum.com