Gräsanojan tulvasuojelu- ja kunnostussuunnittelu alkaa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.5.2018 klo 12.36

Grasanoja_netti

Espoon kaupunki on käynnistänyt Gräsanojan tulvasuojelu- ja kunnostussuunnitteluhankkeen. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tulville alttiit kohteet Gräsanojan alueella sekä suunnitella tulvasuojaus riskikohteille. Tavoitteena on Gräsanojan tulvaongelmien poistaminen ja yleisen tulvariskin vähentäminen.

Gräsanojan valuma-alue on laajuudeltaan noin 24 km² ja se on Espoon suurimpia kaupunkipuroja. Pääuoman pituus mereltä Mankkaanlaaksontielle on noin 3 km. Gräsanojaa on käsitelty viimeksi suuressa mittakaavassa 1950-luvulla, jolloin uomaa perattiin maanviljelyksen kuivatuksen tehostamiseksi.

Alueen kaupunkirakenteen tiivistyessä ja läpäisemättömien pintojen, kuten asfaltoitujen teiden pinta-alan kasvaessa on valuma-alueen luonnollinen vedenpidätyskyky heikentynyt. Tämän seurauksena kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta kertyvien sade- ja sulamisvesien eli hulevesien määrät Gräsanojassa ovat lisääntyneet.

Rankkasateista ja lisääntyneistä hulevesimääristä johtuen Gräsanojan vedenvälityskyky tulvatilanteiden sattuessa ei nykytilassa ole riittävä. Uoma on tulvinut kahtena perättäisenä syksynä ja aiheuttanut ongelmia muun muassa kaduille ja liikenteelle sekä vahinkoja kiinteistöille. Rankkasateista ja tulevaisuudessa myös ilmastonmuutoksesta johtuva hetkittäinen meriveden nousu aiheuttaa Gräsanojan alueelle merivesitulvariskin, johon tulee myös varautua.

Gräsanojan tulvasuojelu- ja kunnostussuunnitteluhankkeen aikana tunnistetaan ja huomioidaan Gräsanojan alueen merkittävät maisema- ja luontoarvot. Esimerkiksi kalakannan ja muiden vesiympäristöön nojautuvien eläinten elinolosuhteita parannetaan muun muassa kehittämällä ekologisia yhteyksiä. Tavoitteena on, että kunnostuksen valmistuttua Gräsanojan uoma tulee olemaan viihtyisä osa alueellista viherverkostoa ja ulkoilureitistöä.

Osallistu Gräsanojan alueen kehittämiseen

Gräsanojan tulvasuojelu- ja kunnostussuunnittelun lähtötietojen kartoittamiseksi alueen asukkaille ja muille sidosryhmille on avattu karttakysely, joka on avoinna 21.5 – 10.6.2018. Kyselyn kautta on mahdollista kertoa havaintoja ja merkitä karttaan muun muassa tulvakohteita ja maisemallisesti arvokkaita alueita.

Osallistu karttakyselyyn täällä.

Gräsanojan tulvasuojelu- ja kunnostussuunnitteluhankkeesta saa tietoa hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.espoo.fi/grasanoja sekä työn aikana järjestettävistä asukastilaisuuksista. Asukastilaisuuksista ja niiden aikatauluista kerrotaan hankkeen verkkosivuilla. Hanketta voi seurata myös kaupunkitekniikan keskuksen Facebook-sivulla.

Alustava aikataulu hankkeelle on 2018–2022.

Grasanoja-Tarkastelualue