Gräsanojan kunnostuksen suunnittelu etenee asukkaiden avulla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.7.2018 klo 11.13

Tulvavettä tiellä

Gräsanojan tulvasuojelu- ja kunnostushankkeen suunnittelu etenee alueen asukkailta kerättyjen havaintojen ja kehitysideoiden pohjalta. Espoolaiset kertoivat avoimessa kyselyssä havaitsemistaan tulvakohteista, tärkeistä säilytettävistä kohteista sekä alueen kehityskohteista.

Gräsanojan tulvasuojelu- ja kunnostussuunnitteluhanke käynnistyi keväällä 2018 ja sen tavoitteena on tunnistaa tulville alttiit kohteet Gräsanojan alueella sekä suunnitella tulvasuojaus riskikohteille. Tavoitteena on Gräsanojan tulvaongelmien poistaminen ja yleisen tulvariskin vähentäminen.

Suunnittelutyön tueksi Espoon kaupunki keräsi havaintoja ja kehitysideoita Gräsanojan alueen asukkailta ja muilta sidosryhmiltä verkkokyselyn välityksellä. Touko-kesäkuun aikana kaupungin verkkosivuilla vastattavissa olleeseen karttapohjaiseen kyselyyn vastasi 49 henkilöä, jotka jättivät yhteensä 118 karttamerkintää havaitsemistaan tulvakohteista, mahdollisista tulvakohteista, tärkeistä säilytettävistä kohteista sekä kehityskohteista.

Eniten merkintöjä jätettiin havaituista tulvakohteista. Merkintöjä tuli runsaasti Mankkaanlaaksontielle, Tonttumaan ja Merituulentien puistoalueille sekä Hauenkalliontien läheisyyteen. Mahdollisia tulvakohteita nähtiin olevan muun muassa Haukilahdenrannassa.

Tärkeitä säilytettäviä kohteita merkittiin myös runsaasti. Eniten merkintöjä jätettiin Tontunmäen ja Tonttumaan puistoaluille, joiden luonto- ja virkistysarvot koettiin tärkeiksi. Myös Lukupuroon tehdyt kunnostustyöt ja meritaimenen kutualue merkittiin kartalle. Kehitettävää Gräsanojassa puolestaan nähtiin olevan eniten Merituulentien ja Länsiväylän välillä sekä Haukilahdenrantaa pitkin kulkevalla uomaosuudella. Vastaajat toivoivat uoman kunnostusta, muun muassa ruoppausta ja yleistä siistimistä, mikä mahdollistaisi myös uoman virkistyskäytön kehittämisen, kuten melonnan ja veneilyn Gräsanojassa.

Tulvasuojelun suunnittelu alkaa Mankkaanlaaksontiestä

Kyselyyn vastanneet antoivat paljon arvokasta paikallistietoa Gräsanojan tulvasuojelu- ja kunnostussuunnittelun lähtötiedoiksi. Suunnittelutyötä varten kaikki karttamerkinnät käydään huolellisesti läpi ja huomioidaan suunnittelun edetessä. Asukkaat pääsevät vaikuttamaan suunnitelmiin vielä myöhemmin esimerkiksi asukastilaisuuksissa.

Ensimmäisenä tulvasuojelun suunnittelukohteena alueella toteutetaan Mankkaanlaaksontien noston suunnittelu. Suunnittelun aikataulu on syksystä 2018 kevääseen 2019.

Gräsanojan tulvasuojelu- ja kunnostussuunnitteluhankkeesta saa tietoa hankkeen verkkosivuilla sekä työn aikana järjestettävistä asukastilaisuuksista. Asukastilaisuuksista ja niiden aikatauluista kerrotaan hankkeen verkkosivuilla. Hanketta voi seurata myös kaupunkitekniikan keskuksen Facebook-sivulla.

Alustava aikataulu hankkeelle on 2018–2022.