Finnoo kasvaa meren ääreen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.3.2017 klo 13.58

Finnoon keskuksen asemakaavaehdotus etenee uudestaan kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn 16.3.2017

Finnoon metroaseman ympäristöön suunnitellaan merellinen keskus noin 3 000 uudelle asukkaalle. Metroaseman yhteyteen rakentuu työpaikkoja, kauppakeskus ja muita palveluita. Finnoon metrokeskus sijoittuu osaksi Etelä-Espoon nauhakaupunkia Matinkylän ja Kaitaan välissä. Merellinen ja omaleimainen ympäristö toteutettavan metroaseman välittömässä läheisyydessä ovat Finnoon keskeiset suunnitteluperiaatteet.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan viime vuoden lopulla toivomat lisäselvitykset on nyt tehty. Ne tukevat keskustan rakentumista sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäväksi merelliseksi asuinalueeksi ja urbaaniksi kaupunginosaksi.

Espoo kasvaa kestävästi


Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 14.12.2016 palauttaa ehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että asemakaavaehdotuksen toteutettavuudesta ja vaikuttavuudesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin saadaan asiantuntija-arviot sekä samalla tehdään ehdotus jatkotoimista lautakunnalle päätettäväksi.  Päätöksen pohjalta laadittiin lisäselvitykset ja tarkennetut arviot kestävän kehityksen edistämisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä sekä Finnoon toteutettavuudesta ja houkuttelevuudesta.

Kestävän kehityksen esimerkkialue


Ekologista ja taloudellista kestävyyttä mittaavat selvitykset osoittivat, että kaupunkirakenteen osalta asemakaavaehdotus täyttää hyvin asetetut tavoitteet ja se luo edellytykset luoda kestävän kehityksen mukaista kaupunkirakennetta.  Selvityksessä tutkittiin mm. Finnoon rakentamisen taloudellisia edellytyksiä ja energiaratkaisuja.  Linnustoon, maisemaan ja ihmisten elinoloihin kohdistuvia vaikutuksia on selvitetty laajasti ja kaavaratkaisu huomioi niissä esitetyt toimenpiteet.

Finnoo ihmisten ympäristönä


Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin täydennyksessä käsitellään vaikeasti mitattavia osatekijöitä ja asemakaavaehdotuksen vaikutuksia näihin on pohdittu muun muassa Jan Gehlin laatukriteeristön avulla. Selvitykset osoittavat, että asemakaavaehdotus vastaa kaavalle asetettuja tavoitteita, mutta myös jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita nousi esille. Niitä ovat kaupunkikuva ja korkean rakentamisen mittakaava sosiaalisesta näkökulmasta sekä rakennusten energiasuunnittelu ja yksityisautoilu.

Finnoon brändi kirkastui selvityksissä: Sijainti, meri ja luonnonläheisyys
Selvitysten mukaan Finnoon houkuttelevuus asuinalueena perustuu hyvään sijaintiin kaupunkirakenteessa, luonnonläheisyyteen ja merelliseen identiteettiin. Finnoon suunnittelun tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia vetovoimatekijöitä, rakentaa tiiviisti ja laadukkaasti metroaseman ympärille ja samalla turvata Finnoon vihreä ja merellinen identiteetti sekä luontokosteikko. Korkealla rakentamisella luodaan kaukomaisemassa selvästi erottuva siluetti. Samaan aikaan suojeluarvojen huomioinen ja virkistyksen yhteensovittaminen turvataan viheralueiden käyttösuunnitelmalla.

Lisätiedot:

Aluearkkitehti Mervi Hokkanen puh. 043 824 6862


Havainnekuvat
Finnoon keskus -hanke