Espoon valtuusto esittää erillislainsäädäntöä suurten kaupunkien asemasta itsehallintoalueuudistuksessa

25.1.2016 klo 22.24

Valtuusto päätti äänin 64-10 lausunnosta hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi. Espoo esittää erillislainsäädäntöä suurten kaupunkien asemasta itsehallintoalueuudistuksessa.

Suurten kaupunkien roolia osana itsehallintoalueita pitää selkeyttää ja tarkentaa päällekkäisyyksien välttämiseksi. Espoon kaupunki on asukasluvultaan suurempi kuin kolmetoista ehdotetuista itsehallintoalueista. Uudenmaan maakunta on väestömäärältään 23 kertaa suurempi kuin pienin maakunta. Suuret kaupungit ja erityisesti Helsingin seutu poikkeavat väestöpohjaltaan sekä elinkeino- ja yhdyskuntarakenteeltaan muusta Suomesta.

Itsehallintoalueratkaisun on palveltava myös suurten kaupunkiseutujen kehittämistä, muuten uudistukselle asetetut, erityisesti taloudelliset tavoitteet jäävät toteutumatta. Suurten kaupunkien kasvavat väestöennusteet, segregaatiokehitys, syrjäytymisestä johtuvat ilmiöt ja maahanmuutto poikkeavat muusta maasta.

Suurimpien kaupunkiseutujen osalta uudistuksessa tulee tavoitella elinvoiman, elinkeinoelämän ja innovaatiokyvyn merkittävää vahvistumista, ilmastopäästöjen vähentymistä sekä asuntotuotannon lisäämistä ja liikenteen sujuvoittamista. Tämä on myös kansallisen edun mukaista. Elinvoimaisuuden näkökulmasta työllisyys- ja elinkeinopolitiikka nivoutuvat yhteen. Siksi on arvioitava, voidaanko elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- eli ELY-keskuksilta siirtää alueellisia tehtäviä suurille kaupungeille. Valmistelussa on varmistettava Helsingin seudun yhteistyörakenteet näiden tehtävien kannalta.

Väestöpohjaltaan selkeästi muita isommalla Uudellamaalla sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoita pitää olla enemmän kuin yksi. Palvelujen tuottaminen kannattaa organisoida 3 – 6 alueelle. On myös arvioitava, olisiko lähipalveluluonteisten sosiaalipalveluiden ja niitä tukevien terveyspalvelujen järjestämisvastuu syytä jättää kunnille Ruotsin mallin mukaan, jotta kokonaisuudesta ei tule liian suurta.  

Koko uudistus tulee aloittaa asteittain pohjoisesta etelään kuten kansanterveys- ja perusopetuslaissa tehtiin. Näin uudistus aloitettaisiin alueilta, joilla on väestömäärän, riittävän suurten yksiköiden ja taloudellisten resurssien suhteen liian kapeat hartiat ja joissa muutosvalmius on suurin.

Valtuusto valitsi valtuuston puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 Maria Guzeninan (SDP), valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Sirpa Hertellin (Vihr.) ja valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi Marika Niemen (Kok.).

Valtuusto päätti palauttaa Espoon turvallisuusohjelman 2016 - 2017 uudelleen valmisteltavaksi.

Valtuuston kokouksen esityslista/ennakkopöytäkirja 25.1.2016

Lisätietoja

puheenjohtaja Maria Guzenina, p. 050 512 2282