Espoon suojeltujen luontotyyppien hoito aloitetaan tänä vuonna — kohteiden ominaispiirteet säilytetään

28.1.2016 klo 16.19

Uljaita jalopuulehtoja, vehmaita pähkinäpensaita ja värikkäinä kukkivia merenrantaniittyjä – suojellut luontotyypit ovat pienialaisia, harvinaiseksi käyneitä luonnon helmiä. Monet näistä kohteista eivät kuitenkaan säily pitkällä aikavälillä, jos ne jätetään kokonaan oman onnensa nojaan. Ympäristökeskuksen luontotyyppiprojektissa nämä kohteet pääsivät ansaitsemansa huomion keskipisteeksi, kun niiden nykytila ja hoitotarpeet selvitettiin.

Espoossa luonnonsuojelulaissa määriteltyjä suojeltuja luontotyyppejä on yhteensä 32, ja niiden nykytilan ja hoitotarpeen selvittäminen on kirjattu Espoon luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmaan. Viime kesänä kaikki 32 kohdetta valokuvattiin sekä selvitettiin niiden puuston, pensaston ja muun kasvillisuuden tila. Kerättyjen tietojen perusteella arvioitiin kohteiden hoidontarve ja tarpeen kiireellisyys sekä työstettiin kullekin kohteelle hoitosuunnitelma. Hoito-ohjeissa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, että kohteet on tarkoitus pitää mahdollisimman luonnontilaisen kaltaisina.

”Vaikka luontotyyppien hoito on tavallaan luontaiseen kehitykseen puuttumista, se on kuitenkin kannattavaa luontotyyppien arvon ja harvinaisuuden vuoksi”, toteaa luontotyyppiprojektista vastannut Jussi-Pekka Manner.” Samalla kun kohteiden ominaispiirteet säilyvät, voidaan turvata luontotyyppeihin sopeutuneiden harvinaisten eliöiden elinympäristöjä. Näin ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta Espoon jatkuvasti kasvavan ja muuttuvan kaupungin alueella.”

Lähes kaikki Espoossa olevista luontotyypeistä vaativat jonkinasteista hoitoa, jotta luontotyypeille ominaiset piirteet saadaan turvattua. Hoito on pääasiassa nuorten kuusten poistoa, koska kuuset ovat vahvoja kilpailijoita ja syrjäyttävät tieltään jalopuut ja pähkinäpensaat. Muita uhkatekijöitä ovat roskaantuminen, vieraskasvilajit, kävijöiden aiheuttama kulutus sekä merenrantaniityillä liika rehevöityminen.

Projektin tulokset kerättiin Espoon suojeltujen luontotyyppien nykytila ja hoito-ohjeet -julkaisuun. Luonnonsuojelulailla suojelluille kaupungin kohteille tehtävät hoitosuunnitelmat on hyväksytty myös Uudenmaan ELY-keskuksessa, ja hoitotöitä kiireellisimmille kaupungin mailla oleville kohteille päästään tekemään jo tänä vuonna. Yksityisille maanomistajille hoito-ohjeet annetaan suosituksina ja niiden noudattaminen jää maanomistajien vastuulle.

Mannerin kokoama ja kirjoittama julkaisu on laajuudessaan ainutlaatuinen, sillä tällä tarkkuudella tehtyä hoidon suunnittelua suojelluille luontotyypeille ei ole aiemmin tehty. Manner esittelee julkaisussa myös keinoja luontotyyppisuojelun kehittämiseen, joista yksi on kannustinjärjestelmä yksityismailla olevien luontotyyppien hoitoon. Tavallisen kulkijan on lisäksi tällä hetkellä hankala havaita suojeltuja luontotyyppejä maastossa, joten kohteille harkitaan Mannerin ehdotuksesta uutta ja yhtenäistä merkintätapaa sekä infotauluja.

Luonnonsuojelulaissa määritellään yhdeksän erilaista luontotyyppiä, joita halutaan erityisesti suojella. Näiden luontotyyppien ominaispiirteiden muuttaminen on kielletty, kun niistä on tehty alueellisen ELY-keskuksen toimesta rajauspäätös. Espoossa näitä rajauspäätöksiä on tehty 32, joista 18 koskee jalopuumetsiköitä. Muita Espoossa rajattuja luontotyyppejä ovat kahdeksan pähkinäpensaslehtoa, kolme merenrantaniittyä, kaksi tervaleppäkorpea sekä yksi luonnontilainen hiekkaranta. Mitkä tahansa, esimerkiksi pähkinäpensasta kasvavat, kohteet eivät kelpaa suojeluun, vaan kohteiden on oltava luonnontilaisia tai sen kaltaisia sekä täytettävä muitakin ehtoja, esimerkiksi jalopuiden määrään liittyen. Espoon luontotyyppirajaukset on tehty pääasiassa 2000-luvun alussa ja ne kattavat yhteensä noin 31 ha, jolloin niiden keskikoko on hieman alle hehtaari.

Lisätietoja:
Tia Lähteenmäki, ympäristöasiantuntija, puh. 043 826 5221, tia.lahteenmaki@espoo.fi