Espoon rakennusvalvonnalle myönteistä palautetta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.7.2018 klo 14.19

rakentaminen_espoo

Espoon rakennusvalvonta sai hyvät tulokset Suomen kymmenen suurimman kaupungin yhteisessä asiakaspalautekyselyssä. Espoon tiiviissä kaupunkirakenteessa rakentaminen on erittäin vilkasta ja haastavaa – silti Espoo sijoittui kyselyssä mukana olleiden kaupunkien vertailussa keskivaiheille.

Espoon rakennusvalvontajohtaja Sirkku Malviala on tyytyväinen tuloksiin.

”Saatu palaute on arvokasta ja auttaa kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Yleisesti ottaen Espoon rakennusvalvontakeskuksen saama palaute on myönteistä, kun huomioidaan meneillään oleva rakentamisen tahti ja vaativuusaste. Kiitokset rakennusvalvonnan henkilökunnalle, joka on tehnyt parhaansa.”

Kysymykset koskivat neljää osa-aluetta: lupapalvelut, tarkastus- ja katselmuspalvelut, yleinen asiakaspalvelu ja sähköinen asiointi. Vastaajia pyydettiin arvioimaan esitettyjä väittämiä viisiportaisella asteikolla (1= eri mieltä, 5 = samaa mieltä).

Lupapalveluissa vastausten keskiarvo oli 3,55 (muut kaupungit 3,23 – 3,94), tarkastus- ja katselmuspalveluissa 3,94 (3,74 – 4,09), yleisessä asiakaspalvelussa 3,5 (3,34 – 3,95) ja sähköisessä asioinnissa 3,71 (3,42 – 3,98).

Kaikissa kaupungeissa, Espoo mukaan lukien, oltiin tyytyväisimpiä tarkastus- ja katselmuspalveluihin. Kun otetaan huomioon vastausten virhemarginaali, niin erot eri toimintojen ja kaupunkien välillä olivat kuitenkin pieniä.

Kyselyssä oli mahdollista antaa myös avointa palautetta, josta suuri osa oli myönteistä. Myös toimenpide-ehdotuksia tuli runsaasti. Espoon avoimet palautteet koskivat eniten sähköistä asiointia, rakennusvalvonnan toimintatapoja ja -prosesseja, asiakkaiden kohtelua ja asioiden käsittelyaikoja.

Vastaajia yli 800

Kysely toteutettiin sähköisesti vuoden 2017 marras-joulukuussa. Se lähetettiin vuonna 2016 ja 2017 rakennusvalvonnassa asioineille asiakkaille, joiden sähköpostiosoitteet olivat saatavilla. Vuoden 2017 loppuvuoden asiakkaat eivät kuitenkaan ehtineet mukaan kyselyyn.

Espoon kyselyyn vastasi 823 henkilöä. Eniten vastauksia saatiin luvanhakijoilta, työnjohtajilta ja pääsuunnittelijoilta.