Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotus nähtäville

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.5.2020 klo 17.31

Kaupunginhallitus hyväksyi 18.5. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen nähtäville. Yleiskaavalla mahdollistetaan noin 55 000 - 60 000 uuden asukkaan ja noin 11 000 työpaikan sijoittuminen alueelle.

Kokouksessa puheenjohtajan johdolla pohjaesitykseen tehtiin runsaasti ryhmien neuvotteluissa sovittuja muutoksia. Äänestyksissä puheenjohtajan ehdotus voitti vihreiden ehdotuksen äänin 12-3 ja esittelijän alkuperäisen pohjaehdotuksen äänin 12-3 ja muodostui näin kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaavakarttaa tarkennettiin asumisen alueiden osalta lähinnä asukasmitoitusta keventäen mm. Espoon keskuksen lähialueiden, Kuurinniityn, Myntinmäen, Korsbackan, Högnäsin, Viiskorven, Kalajärven, Ketunkorven ja Velskolan alueilla. Myntinmäen aseman lähialueet muutettiin kerrostalovaltaisista A1-alueista monimuotoista rakentamista painottaen A2-alueiksi ja lisättiin viheralueita. Natura-alueisiin kohdistuvia vaikutuksia on vähennetty Ketunkorven, Kalajärven, Högnäsin ja Velskolan alueiden tarkistuksin. Hepokorven alueella työpaikka-aluetta on tarkennettu niin, että se mahdollistaa vireillä olevan datakeskushankkeen ja turvaa virkistyskäytön sekä latuverkoston. Virkistysalueita on muutettu maa- ja metsätalousalueiksi muutamin paikoin. Lisäksi kaavamääräyksiin ja kehittämissuosituksiin on tehty joitain tarkennuksia.

Suunnittelualue on noin 170 km² ja käsittää yli kolmanneksen Espoon pinta-alasta. Alue rajautuu Vantaan ja Kauniaisten kaupunkeihin sekä Nurmijärven, Vihdin ja Kirkkonummen kuntiin. Alue on pääosin yksityisessä maanomistuksessa. Yleiskaava tuo Espooseen uusia suojelualueita noin 250 hehtaaria.

Yleiskaavan painopistealueet sijaitsevat Espoon keskuksen lisäksi Kalajärvelle suuntautuvan joukkoliikennekäytävän ja Länsiradan tulevan junayhteyden varrella. Kaava vahvistaa Espoon keskuksen ja Kalajärven kehittymistä. Lisäksi pitkällä aikavälillä yleiskaava mahdollistaa myös kolmen uuden paikalliskeskuksen, Viiskorven sekä asemanseutujen Histan ja Myntinmäen, toteuttamisen. Työpaikat sijoittuvat kaavaehdotuksessa pääosin elinkeinoelämän alueille pääliikenneväylien varsille sekä keskustatoimintojen alueille.

Kaupunginhallitus päätti myös yleiskaavan jatkotoimenpiteistä ja antoi ohjeet informoinnista ja nähtäville laittamisesta.

Kaupunginhallituksen esityslista 18.5.2020