Espoon liikenneverkko kehittyy

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.1.2016 klo 11.21

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kevätkauden ensimmäisessä kokouksessaan 20.1. keskiviikkona Espoon liikenneverkon kehittämisohjelmaa. Taustalla ja lähtökohtana ovat mm. valtuuston asettamat ”Kestävä verkostomainen kaupunki” ja kestävien liikkumisratkaisujen tavoitteet.  

Kehittämisohjelman lähtökohtina ovat olleet vuonna 2014 valmistunut Espoon liikenneverkkovisio ja maaliskuussa 2015 valmistunut Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015.

Espoon liikenneverkon kehittämisohjelma täydentää HLJ-suunnitelmaa Espoon hankkeiden osalta ja toisaalta tarkentaa Espoon liikenneverkkovisiota toimien ajoituksen, kustannusten ja vaikutusten osalta.

Raideliikennejärjestelmän runkona on metro ja rantarata.

Raideyhteydet ja pyöräily avainasemassa

Vuosina 2015–2025 liikenneverkon kehittämisen tavoite on seudullisten raideyhteyksien sekä pyöräilyn kehittämisessä. Liikenneverkon kehittämisellä luodaan edellytyksiä kestävään liikkumiseen perustuvien uusien asuin- ja työpaikka-alueiden synnylle.  Painopisteen siirtymistä autoliikenteestä joukkoliikenteeseen sekä  pyöräilyyn ja kävelyyn pyritään ohjaamaan myös liikenteen hinnoittelulla.

Pidemmällä aikajänteellä (2025-) painopiste siirtyy Espoon sisäisten liikenneyhteyksien kehittämiseen. Joukkoliikenteen runkoyhteyksiä rakennetaan vaiheittain pikaraitioteiksi, ja toisaalta Espoon sisäistä tie- ja pääkatuverkkoa kehitetään vastaamaan kasvavan maankäytön synnyttämää joukkoliikenteen, pyöräilyn ja autoliikenteen kysyntää.

Bussilinjastoa kehitetään ja linjastorakennetta selkeytetään, sujuviin vaihtopaikkoihin panostetaan sekä poikittaisia ja diagonaalisia yhteyksiä vahvistetaan. Raideliikennejärjestelmän laajeneminen ja aiempaa liityntäpainotteisempi bussilinjasto tuovat erityisvaatimuksia terminaalien ja vaihtopaikkojen laatutasolle. Metroasemien pyöräpysäköinnin määriä lisätään ja laatutasoa parannetaan vastaamaan pyöräilyn kulkutapaosuuden kaksinkertaistamisen tavoitteiden vaatimuksiin.

Miten ja millä espoolaiset liikkuvat nyt?

Espoolaiset tekevät arkisin noin 809 000 matkaa. Lisäksi seudun muut asukkaat tekevät noin 64 000 Espooseen kohdistuvaa matkaa. Espoon sisäisiä matkoja tehdään arkisin noin 595 000.

Espoolaisten tekemistä matkoista lähes puolet tehdään henkilöautolla, jonka osuus on viime vuosina selvästi laskenut. Kävellen ja pyörällä tehdään hieman alle kolmannes matkoista. Jalankulun ja pyöräilyn osuus matkoista on viime vuosina kasvanut selvästi.

Liikenne Espoossa 2014 -tutkimuksen mukaan pyöräilijämäärä on kasvanut 10 vuodessa sekä aluekeskuksissa että niiden välisillä pyöräteillä asukasmäärää enemmän. Espoossa pyörällä tehdyistä matkoista syksyn arkena on 8 % kaikista tehdyistä matkoista (HSL 2012) ja 7 % koko vuoden matkoista (HLT 2010).

Tulevaisuuden kehittämistarpeet

Noin 15 vuoden päästä Espoon joukkoliikenteen rungon muodostavat Länsimetro Kivenlahteen, kaupunkirata Espooseen ja Raide-Jokeri pikaraitiotie Itäkeskuksesta Leppävaaran kautta Keilaniemeen. Raide-Jokerin rakentaminen on esitetty aloitettavaksi ennen vuotta 2025 (HLJ 2015).

Vuonna 2017 uudistuu nykyinen joukkoliikennelippujen vyöhykejako, joka mahdollistaa itäisen Espoon kuulumisen samaan vyöhykkeeseen Helsingin keskustan kanssa. Näin joukkoliikennematkustaminen Espoon itäosista Helsinkiin ja Vantaalle on tuntuvasti nykyistä edullisempaa.

Bussilinjaston kehittämistarpeita ovat linjastorakenteen selkeyttäminen, sujuviin vaihtopaikkoihin panostaminen sekä poikittaisten ja diagonaalisten yhteyksien vahvistaminen.

Espoon kaupunkiliikenne tukeutuu tulevaisuudessa raideliikenteeseen, jolloin on tärkeää vahvistaa pyöräilyn roolia sen osana. Pyöräilyn suosio kasvaa voimakkaasti Länsimetron myötä. Siksi kaupunkikeskustojen ja niiden välisten yhteyksien olosuhteita tulee kehittää pyöräilyn edistämisohjelman ja metroasemien pyöräilykaupunkiselvitysten periaatteiden mukaisesti.

Esityslista 20.1.2016

Lisätiedot:
Markku Antinoja, puh.  050 344 8046