Väestöennusteet

Espoon väestöennuste 2017–2026 

Espoossa oli asukkaita vuoden 2016 alussa 269 802 ja Espoon väestömäärä 1.1.2026 on ennusteen mukaan 308 400, jolloin Espoon väestönkasvu vuodenvaihteesta 2015/2016 ennustekauden loppuun vuodenvaihteeseen 2025/2026 on yhteensä 38 600 asukasta eli keskimäärin 3 900 asukasta vuodessa. Ennusteen väestönkasvu vuosina 2016–2019 on 4 400 – 4 100 ja vuodesta 2020 alkaen 3 700 – 3 500 asukasta vuodessa.

Suuralueista eniten kasvavat Suur-Leppävaara, Suur-Tapiola, Suur-Espoonlahti ja Suur-Matinkylä 6 500 – 8 800 asukkaalla ja pienalueista Suurpelto 4 100, Niittykumpu 2 600, Saunaniemi 2 300 ja Perkkaa 2 100 asukkaalla. Yli tuhannella asukkaalla kasvavia pienalueita on kaikkiaan 13. Toisaalta myös 17 pienalueen asukasmäärä vähenee.

Väestö ikääntyy, 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa ennustekaudella 13 300 asukkaalla ja 75 ja 85 vuotta täyttäneiden määrät 11 500 ja 2 200 asukkaalla.

Espooseen valmistuu ennustekaudella 28 000 uutta asuntoa, joista 25 % pientaloihin.

Ennusteluvut ovat saatavissa Helsingin seudun aluesarjat-tietokannasta (Tilastokanta > Pääkaupunkiseutu alueittain > Väestö > Väestöennuste > E1. Espoon väestö 1.1.1999-2016 ja väestöennuste 1.1.2017-2026).

Espoon ruotsinkielisten väestöennuste 2017–2026

Espoossa oli ruotsinkielisiä asukkaita vuoden 2016 alussa 20 216. Ennusteen mukaan ruotsinkielisten määrä on vuoden 2026 alussa 19 700 asukasta. Tällöin vuoden 2026 alkuun mennessä Espoon ruotsinkielisten asukkaiden määrä laskisi noin 500 asukkaalla nykyisestä. Samoin ruotsinkielisten suhteelliset osuudet Espoon väestöstä laskisivat vastaavana ajanjaksona 7,5 prosentista 6,4 prosenttiin.

Eniten ruotsinkielisten asukkaiden määrä laskee Vanha-Espoon, Suur-Espoonlahden ja Suur-Matinkylän alueilla 190 - 480 asukkaalla. Toisaalta ruotsinkielisten asukkaiden määrä kasvaa Suur-Tapiolassa, Suur-Kauklahdessa ja Pohjois-Espoossa 90 - 250 asukkaalla.

Ruotsinkielisen väestön määrä kasvaa yli 200 asukkaalla Suurpellon, Otaniemen, Niittykummun ja Perkkaan pienalueilla ja vähenee eniten Haukilahdessa Soukanmäessä ja Matinlahdessa 160 - 250 asukkaalla

Ennusteluvut ovat saatavissa Helsingin seudun aluesarjat-tietokannasta (Tilastokanta > Pääkaupunkiseutu alueittain > Väestö > Väestöennuste > E2. Espoon ruotsinkielinen väestö 1.1.1999-2016 ja väestöennuste 1.1.2017-2026).

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2015 - 2030

Pääkaupunkiseudun kuntiin ja seudun kehysalueelle on laadittu Helsingin, Espoon ja Vantaan tilasto- ja tutkimusyksikköjen yhteistyönä uusi vieraskielisen väestön ennuste vuosiksi 2016–2030. Ennuste on laadittu kahdeksalle kieliryhmälle kahtena vaihtoehtona, jotka perustuvat erilaisiin, vuoden 2015 marraskuussa tehtyihin, oletuksiin turvapaikan hakijoiden määrän kehityksestä. Vaikka ennusteeseen liittyy nyt erityistä epävarmuutta, on huomattava, että turvapaikan hakijoiden osuus seudun ulkomaalaisväestön kasvusta on vain 10–15 prosenttia. Vieraskielisen väestön ennuste kattaa oletukset turvapaikan hakijoiden määrän kehityksestä.

Ennusteen perusvaihtoehdon mukaan vieraskielisen väestön määrä kasvaa Helsingissä vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 83 000:sta 164 000:een, ja sen osuus väestöstä kasvaa 13,5 prosentista 23 prosenttiin. Espoossa määrä kasvaa 35 000:sta 84 000:aan ja osuuden ennustetaan kasvavan 13,3 prosentista 26 prosenttiin. Vantaalla asuu nyt 30 000 vieraskielistä ja vuoden 2030 ennuste on lähes 70 000, mikä merkitsee sitä, että vieraskielisten osuus koko väestöstä kasvaa nykyisestä 14,4 prosentista 28 prosenttiin. Kehysalueella asuu tällä hetkellä 14 000 vieraskielistä, ja määrän ennustetaan kasvavan 30 000:een eli vajaaseen kahdeksaan prosenttiin koko väestöstä. Tämä merkitsee, että Helsingin seudun vieraskielinen väestö tuplaantuu vuoteen 2030 mennessä.

Julkaisu: Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2015-2030
Tilastot: Helsingin seudun aluesarjat > Tilastokanta > Helsingin seutu > Väestö > Väestöennuste > Helsingin seudun väestö äidinkielen mukaan 1.1.2000-2015 sekä v. 2009-2015 laaditut väestöennusteet

Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2015 - 2050

Espoolle on laadittu kolme vaihtoehtoista väestöprojektiota Espoon pitkän aikavälin väestökehityksestä vuoteen 2050 asti. Laskelmat on laadittu väestöprojektiomallilla, joka kattaa koko Helsingin seudun ja sen osana Espoon kaupungin väestökehityksen osatekijät. Espoolle laadittiin kolme projektiovaihtoehtoa: (1) perusvaihtoehto, (2) nopea vaihtoehto sekä (3) voimakkaan maahanmuuton vaihtoehto. Väestöprojektion perusvaihtoehto toimii perustana vuosittain laadittaville Espoon alueellisille väestöennusteille.

Espoossa oli 265 543 asukasta vuoden 2015 alussa. Perusvaihtoehdon mukaisen väestöprojektion mukaan väestö kasvaa 338 000 asukkaaseen vuonna 2035 ja 385 000 asukkaaseen vuonna 2050. Nopeassa vaihtoehdossa Espoon väestö kasvaisi 408 000 asukkaaseen ja voimakkaan maahanmuuton vaihtoehdossa 418 000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. 

Espoon väestön ikärakenne tulee muuttumaan merkittävästi seuraavien vuosikymmenien aikana. Ikärakenteessa suurin muutos tulee olemaan ikääntyneiden asukkaiden määrän ja väestöosuuden kasvu.

Julkaisu: Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2015-2050
Tilastot: Helsingin seudun aluesarjat > Tilastokanta > Helsingin seutu > Väestö > Väestöennuste > Helsingin seudun väestö 1.1.1980-2015 sekä väestöennustevaihtoehdot 1.1.2016-2050

Espoon ruotsinkielisen väestön projektio 2015 - 2050

Espoon ruotsinkielisen väestön määrä on vaihdellut 20 000 asukkaan molemmin puolin 2000-luvulla. Vuoden 2015 alussa Espoossa oli ruotsinkielisiä 20 260. Heidän osuutensa koko Espoon väestöstä oli 7,6 prosenttia. Projektion mukaan Espoon ruotsinkielisten asukkaiden määrä vuonna 2030 on 19 400, mikä on 6,0 prosenttia Espoon koko väestöstä. Vuonna 2040 ruotsinkielisten määrä on 18 890 eli 5,4 prosenttia koko väestöstä ja vuonna 2050 Espoossa on 18 430 ruotsinkielistä asukasta eli 4,8 prosenttia koko Espoon väestöstä.