Työttömyys kuukausittain

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

päivitetty 4.5.2021

Työttömien määrä kasvoi maaliskuussa

Maaliskuun 2021 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 17 501 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,7 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,6 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1730 ja 50 vuotta täyttäneitä 5752. Naisia oli 46 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 6175 eli 35,3 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 2965 avointa työpaikkaa.

Lokakuussa 2016 alkanut työttömyyden väheneminen hidastui voimakkaasti vuonna 2019 ja lopulta pysähtyi viime vuoden helmikuussa. Koronakriisin myötä työttömyys kääntyi jyrkkään nousuun saavuttaen huippunsa viime vuoden toukokuussa (23 177 työtöntä ja työttömyysaste 15,8 %). Sen jälkeen työttömyys laski hidastuvaa tahtia, kunnes se pysähtyi vuoden lopulla. Työttömyys on edelleen huomattavasti korkeampi kuin ennen koronakriisiä ja maaliskuussa työttömyys kääntyi selvään kasvuun.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli maaliskuun lopulla työttömiä 1,2-kertaa (3015 henkeä) enemmän ja työttömyysaste oli kaksi prosenttiyksikköä korkeampi. Koko maassa työttömiä oli noin 0,7-kertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 0,9-kertainen määrä (146 henkeä enemmän) ja pitkäaikaistyöttömiä 1,8 kertainen määrä (2669 henkeä enemmän) vuodentakaiseen verrattuna. Avoimia työpaikkoja oli 19 % (469 työpaikkaa) enemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä oli helmikuussa vuodentakaista suurempi ensimmäistä kertaa yli vuoteen.

Työttömät ja lomautetut Espoossa maaliskuu 2021

Ennen koronapandemian rantautumista Suomeen sekä nuoriso- että pitkäaikaistyöttömyys olivat vähentyneet Espoossa viimeisen neljän vuoden aikana, tosin molempien vähentyminen hidastui viimeisen kahden vuoden aikana ja viime vuoden helmikuussa lasku oli jo lähes pysähtynyt. Kuluneen reilun vuoden aikana sekä nuoriso- että pitkäaikaistyöttömyys ovat kasvaneet erityisen voimakkaasti.

Työttömyysluvuissa on huomattavaa vuodensisäistä kausivaihtelua.Kesä- ja heinäkuussa työttömien määrä on joka vuosi korkeimmillaan. Tämä johtuu mm. siitä, että oppilaitoksista vapautuu lukukausien päätyttyä työvoimaa työmarkkinoille.

Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon. Työttömyysluvuissa ovat mukana sekä työttömät että lomautetut.

Alla on linkki Excel -taulukkoon, jossa on täydellisemmät kuukausittain päivitettävät työttömyysluvut (mm. työttömien määrä Espoossa sekä työttömyysaste Espoossa, lähikunnissa ja koko maassa). Taulukossa on myös vertailutietoa aiemmilta vuosilta.

 

Taulukossa on koko maan osalta sekä työ- ja elinkeinoministeriön että Tilastokeskuksen määrittelemät työttömyysasteet, jotka poikkeavat toisistaan huomattavasti. Työ- ja elinkeinoministeriön luvut perustuvat työnvälitysrekisteriin ja kuvaavat työ- ja elinkeinotoimistoissa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneita. Tämä aineisto palvelee ensisijaisesti työnvälitystoiminnan ja työvoimahallinnon tarpeita. Tilastokeskuksen luvut perustuvat työvoimatutkimukseen, jossa kuukausittain haastatellaan valtakunnallisesti noin 12 000 työikäistä (15-74 v.) henkilöä. Tämä aineisto tarkastelee työvoimaa ja työttömyyttä kansantalouden, mm. työvoiman saatavuuden, näkökulmasta. Molemmissa aineistoissa on työttömyysastelukujen osalta virhemarginaalia, minkä vuoksi alle prosenttiyksikön muutoksiin työttömyysasteessa on syytä suhtautua suurella varauksella.

Tällä sivulla esitetyt Espoon  työttömyysasteluvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön aineistoon.

Neljännesvuosittainen Espoon työllisyys- ja työttömyyskatsaus julkaistaan Eetvartti-neljännesvuosijulkaisussa.

Liitetiedostot