Työttömyys kuukausittain

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

päivitetty 31.3.2021

Etenkin nuorten työttömien sekä pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa kasvuaan

Helmikuun 2021 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 16 805 ja työttömien osuus työvoimasta oli 11,5 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,4 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1542 ja 50 vuotta täyttäneitä 5672. Naisia oli 45,7 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 5530 eli 32,9 % työttömistä. Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa oli 3542 avointa työpaikkaa.

Lokakuussa 2016 alkanut työttömyyden väheneminen hidastui voimakkaasti vuonna 2019 ja lopulta pysähtyi vuosi sitten helmikuussa. Koronakriisin myötä työttömyys kääntyi jyrkkään nousuun saavuttaen huippunsa viime toukokuussa (23 177 työtöntä ja työttömyysaste 15,8 %). Sen jälkeen työttömyys laski hidastuvaa tahtia, kunnes se kääntyi jälleen kasvuun viime joulukuussa. Työttömyys on edelleen huomattavasti korkeampi kuin ennen koronakriisiä.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli helmikuun lopulla työttömiä 1,5-kertaa (5778 henkeä) enemmän ja työttömyysaste oli neljä prosenttiyksikköä korkeampi. Koko maassa työttömiä oli noin 1,3-kertainen määrä vuodentakaiseen verrattuna. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 1,7-kertainen määrä (614 henkeä enemmän) ja pitkäaikaistyöttömiä 1,6 kertainen määrä (2105 henkeä enemmän) vuodentakaiseen verrattuna. Avoimia työpaikkoja oli 4,5 % (152 työpaikkaa) enemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä oli vuodentakaista suurempi ensimmäistä kertaa yli vuoteen.

Työttömyys kuukausittain helmikuu

Ennen koronapandemian rantautumista Suomeen sekä nuoriso- että pitkäaikaistyöttömyys olivat vähentyneet Espoossa viimeisen neljän vuoden aikana, tosin molempien vähentyminen hidastui viimeisen kahden vuoden aikana ja viime vuoden helmikuussa lasku oli jo lähes pysähtynyt. Kuluneen vuoden aikana sekä nuoriso- että pitkäaikaistyöttömyys ovat kasvaneet erityisen voimakkaasti.

Työttömyysluvuissa on huomattavaa vuodensisäistä kausivaihtelua.Kesä- ja heinäkuussa työttömien määrä on joka vuosi korkeimmillaan. Tämä johtuu mm. siitä, että oppilaitoksista vapautuu lukukausien päätyttyä työvoimaa työmarkkinoille.

Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon. Työttömyysluvuissa ovat mukana sekä työttömät että lomautetut.

Alla on linkki Excel -taulukkoon, jossa on täydellisemmät kuukausittain päivitettävät työttömyysluvut (mm. työttömien määrä Espoossa sekä työttömyysaste Espoossa, lähikunnissa ja koko maassa). Taulukossa on myös vertailutietoa aiemmilta vuosilta.

 

Taulukossa on koko maan osalta sekä työ- ja elinkeinoministeriön että Tilastokeskuksen määrittelemät työttömyysasteet, jotka poikkeavat toisistaan huomattavasti. Työ- ja elinkeinoministeriön luvut perustuvat työnvälitysrekisteriin ja kuvaavat työ- ja elinkeinotoimistoissa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneita. Tämä aineisto palvelee ensisijaisesti työnvälitystoiminnan ja työvoimahallinnon tarpeita. Tilastokeskuksen luvut perustuvat työvoimatutkimukseen, jossa kuukausittain haastatellaan valtakunnallisesti noin 12 000 työikäistä (15-74 v.) henkilöä. Tämä aineisto tarkastelee työvoimaa ja työttömyyttä kansantalouden, mm. työvoiman saatavuuden, näkökulmasta. Molemmissa aineistoissa on työttömyysastelukujen osalta virhemarginaalia, minkä vuoksi alle prosenttiyksikön muutoksiin työttömyysasteessa on syytä suhtautua suurella varauksella.

Tällä sivulla esitetyt Espoon  työttömyysasteluvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön aineistoon.

Neljännesvuosittainen Espoon työllisyys- ja työttömyyskatsaus julkaistaan Eetvartti-neljännesvuosijulkaisussa.

Liitetiedostot