Kouluterveyskysely

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

päivitetty 27.1.2020

Kouluterveyskyselyn vuoden 2019 tulosten mukaan suurin osa espoolaisista lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja kokee terveytensä hyväksi

Tuloksissa nousee kuitenkin useiden keskeisten terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreiden osalta esille sukupuolten ja koulutusasteiden välisiä eroja. Kouluterveyskyselyn mahdollistamien aikasarjojen tarkastelu paljastaa myös niin myönteisiä kuin kielteisiäkin kehityssuuntia.

Kouluterveyskysely 2019 kartoitti laajemmin lasten ja nuorten väkivallan ja häi­rinnän kokemuksia sekä tarjosi ensimmäistä kertaa seurantatietoa alakoululaisten terveydestä ja hy­vinvoinnista. Erityisesti tyttöjen kokema seksuaaliväkivalta ja häirintä sekä perheessä koettu henkinen ja fyysinen väkivalta ovat yksi keskeisistä esiin tulleista huolenaiheista.

Koetun terveyden ja elintapojen tarkastelu tuo esiin selkeitä kehityssuuntia

Yhä useampi nuori tuntee terveydentilansa huonoksi. Liikkumisen osalta lapset ja nuoret jakautuvat yhä selkeämmin paljon ja vähän harrastaviin. Raittiiden nuorten osuuden lisääntyminen ja humalahakuisen juomisen sekä tupakoinnin merkittävä väheneminen ja vakiintuminen aiempaa matalammalle tasolle ovat myös tärkeitä ilon aiheita. Huolestuttavaa on kuitenkin kannabiksen ja muiden laittomien huumeiden käytön yleistyminen.

Terveyden kannalta huolestuttavaa on nuorten yhä epäsäännöllisempi ruokailu aamupalan ja koululounaan osalta sekä unen riittävyyteen ja nukahtamiseen liittyvät ongelmat. Elintapojen ongelmat näkyvät myös ylipainoisten määrän kasvusuuntana. Internetin käyttöön liittyvien haasteiden lisääntyminen on myös yksi merkittävä elintapoihin liittyvä kehityssuunta.

Mielialaan liittyvät ongelmat ja niiden lisääntyminen erityisesti tyttöjen kokemana ovat väkivallan ja häirinnän lisäksi yksi suurimpia huolenaiheita

Myös avun saanti voi olla ongelma, sillä useampi kuin joka kolmas mielialan ongelmiin apua tarvinneista kokee, ettei ole saanut tukea koulun aikuisilta ja palveluista. Seksuaaliväkivaltaa ja häirintää kokeneista suurin osa myös jättää kertomatta asiasta. Apua ja tukea saadaan kuitenkin ystäviltä ja läheisiltä ja parantunut keskusteluyhteys vanhempiin onkin yksi merkittävä ilon aihe.

Koulunkäynnistä espoolaisnuoret pitävät. Koulukiusaaminen on vähentynyt ja työrauha koetaan entistä paremmaksi. Tukea hyvinvointiin nuoret kokevat saavansa koulun aikuisilta. Huolestuttavaa on kuitenkin koulu-uupumuksen yleistyminen. Osallisuuden osalta kehitys on myös huolestuttavaa, sillä kokemus osallisuudesta luokka- ja kouluyhteisöihin on vähentynyt.

Raportteja Espoosta 1/2020: Kouluterveyskysely 2019. Espoolaisten oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan. (ei täytä saavutettavuusvaatimuksia)