Aikuisten terveys ja hyvinvointi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

päivitetty 21.9.2020

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (FinSote) toteutetaan vuosittain Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimesta

Tutkimus tuottaa tietoa yli 20-vuotiaan aikuisväestön hyvinvoinnista, terveydestä, toiminta- ja työkyvystä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevista mielipiteistä. FinSote-tutkimus on jatkoa vuosina 2010-2017  toteutetulle Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimukselle (ATH) .

Espoolaisten elintavat olivat hyvällä tasolla vuonna 2018

Elintapojen osalta alkoholin liika käyttö ja tupakointi on koko maahan verrattuna vähäisempää. Espoolaisten keskuudessa myös vapaa-ajalla liikuntaa harrastamattomien ja lihavien osuus on pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Espoolaisten työssä jaksaminen on hyvällä tasolla. Espoolaisten keskuudessa niiden osuus, jotka kokevat, etteivät jaksa työskennellä eläkeikään saakka on huomattavasti pienempi koko maahan verrattuna. Espoolaiset osallistuvat järjestöjen ja harrastusryhmien toimintaan yhtä aktiivisesti kuin koko maassa osallistutaan. Yksinäisyyden kokeminen on espoolaisten keskuudessa koko maata harvinaisempaa. Psyykkinen kuormittuneisuus on espoolaisten keskuudessa yleisempää kuin koko maassa keskimäärin.

Aikavertailussa positiivista kehitystä

Aikavertailussa 2015-2018 positiivista kehitystä espoolaisten osalta on tapahtunut koetun terveyden, elämänlaadun, työssä jaksamisen, tupakoinnin ja yksinäisyyden kokemisen osalta. Negatiivista kehitys on ollut liikuntaa harrastamattomien, lihavien ja psyykkisesti kuormittuneiden osuuden osalta. Alkoholin liika käytön, aktiivisen järjestö- ja harrastustoimintaan osallistumisen sekä iäkkäiden toimintakyvyn osalta espoolaisten osalta on vakiinnuttu hyvälle tasolle koko maahan verrattuna.

Väestöryhmittäin tarkasteltuna hyvinvoinnin puutteita ikäryhmittäisessä tarkastelussa on kasautunut sekä yli 75-vuotialle että 20-54-vuotiaille

Koulutusryhmittäin tarkasteltuna matalasti koulutetuilla on eniten hyvinvoinnin puutteita ja korkeasti koulutetut ovat alempia koulutusryhmiä paremmassa tilanteessa. Sukupuolittain tarkasteltuna miehillä on naisia enemmän hyvinvoinnin puutteita. Hyvinvoinnin osalta heikossa asemassa olevina ryhminä erottuvat psyykkisesti kuormittuneet ja yksin asuvat. Espoossa suuralueiden väliset erot hyvinvoinnissa ovat pääsääntöisesti pieniä. Tarkastelussa erottuvat Tapiolan parhaat tilanteet sekä Pohjois-Espoon ja Matinkylän heikoimmat tilanteet.

FinSote tulokset 2018 (Tiedosto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.)