Kuntapalvelututkimus 2015: Espoolaiset entistä tyytyväisempiä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaupunki teetti syksyllä kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä hyvinvoinnistaan. Samanlaista tutkimusasetelmaa on käytetty useita kertoja, joten seurantatietoa saadaan pitkältä ajalta. Uusimmat tulokset viestivät myönteisen kehityksen jatkuvan.

Espoolaisten tyytyväisyys palveluihin oli alhaisimmillaan talouden huippusuhdanteessa 1989. Lamavuosina tyytyväisyys on vastaavasti noussut. Viimeisten vuosien aikana tulokset ovat olleet noususuuntaisia. Tyytyväisyys on edelleen lisääntynyt myös viime vuodesta.

Huomattavaa parannusta edellisestä kyselystä on arvioissa terveyskeskuksen lääkäripalveluista. Näihin palveluihin tyytyväisten osuus kasvoi 13 prosenttiyksikköä 61 prosenttiin. Kuten aiemminkin hyvän arvion saavat edelleen myös kirjastopalvelut ja juomaveden laatu. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta piti niitä hyvin hoidettuina.

Palvelupiirien välillä ei ole merkittäviä eroja tyytyväisyydessä. Muutosta parempaa on Leppävaaran ja Matinkylä-Olarin palvelupiireissä.

Laaja asuinkuntaindeksi, 54 palvelua

Sosiaalipalveluiden, terveyspalveluiden, yhdyskuntarakenteen ja kaupunkikuvan sekä ympäristöpalveluiden palveluryhmäkohtaiset tulokset paranivat vuodesta 2014. Samoin paranivat käsitykset turvallisuudesta lukuun ottamatta koettua yleistä järjestystä ja asuinalueen turvallisuutta, joista käsitykset pysyivät ennallaan.

 Palveluryhmäkohtaiset indeksit

* Turvallisuus 1 sisältää yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, asuinalueen turvallisuuden, oman asuinalueen keskuksen turvallisuuden, lasten ja nuorten turvallisuuden, päihde ja väkivalta -ongelmien ehkäisyn, väestönryhmien välisten hyvien suhteiden edistämisen, syrjäytymisen estämisen, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ja palotapaturmien ehkäisyn sekä ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyvien uhkien torjunnan.
** Turvallisuus 2 sisältää yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä asuinalueen turvallisuuden.

Tiedot ovat peräisin FCG Konsultointi Oy:n tutkimuksesta ”Kaupunki- ja kuntapalvelut Es-poossa 2015”. FCG Konsultointi Oy toteutti Espoon kaupungin toimeksiannosta loka-marraskuussa 2015 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä hyvinvoinnistaan. Samanlaista tutkimusasetelmaa on käytetty useita kertoja, joten seurantatietoa saadaan pitkältä ajalta. Tutkimuksesta saadaan myös muiden kaupunkien vertailutietoa.

Jo kahdella edellisellä tutkimuskerralla, vuosina 2013 ja 2014, otokseen valittujen ikäjakaumaa laajennettiin aikaisemmasta 18‐70 vuodesta 18‐79 vuoteen. Kysely lähetettiin 2 125:lle satunnaisesti valitulle espoolaiselle. Vastauksia palautettiin 616 ja vastausaktiivisuus oli 29,1 prosenttia.

Lue lisää tutkimuksen raportista: Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2015, FCG, 16.12.2015 HM

LISÄTIETOJA:
Tuula Miettinen, 043 826 5210, tuula.miettinen@espoo.fi
Teuvo Savikko, 050 380 7608, teuvo.savikko@espoo.fi