Kuntapalvelututkimus 2014: Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin palveluihin on hieman lisääntynyt viime vuodesta. Tämä käy ilmi vastavalmistuneesta Finnish Consulting Groupilla teetetystä Kuntapalvelujen laatu -tutkimuksesta.

Parannus edellisestä vuodesta on tilastollisesti merkitsevä. Muutosta parempaa on erityisesti Espoon keskuksen palvelupiirissä. Espoon eri alueiden välillä ei ole havaittavissa tilastollisesti merkitseviä eroja.  

Kuvio 1. Tyytyväisyys kuntapalveluihin. Laaja asuinkuntaindeksi, 54 palvelua (18-70 -vuotiaat vastaajat)

Niin hyvää, että vaikea paremmaksi tehdä

Joihinkin palveluihin ja asioihin kyselyn vastaajat ovat vuodesta toiseen niin tyytyväisiä, ettei merkitsevää parannusta ole helppo saavuttaa. Melkein kaikki vastaajat, yhdeksän kymmenestä, arvioi hyväksi kirjastopalvelut, juomaveden laadun, asuinalueen turvallisuuden sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden.

Moni palvelu parantunut pitkällä aikavälillä, jokunen heikentynyt  

Useissa palveluissa on pitkällä aikavälillä nähtävissä myönteistä kehitystä, vaikka vuosittaiset muutokset eivät välttämättä olekaan tilastollisesti merkitseviä.

Kunnan hammaslääkäripalveluihin tyytyväisten osuus on lisääntynyt yhdeksässä vuodessa selvästi, 25 prosentista 40 prosenttiin. Pitkällä aikavälillä parannusta on nähtävissä myös rakennetun ympäristön viihtyisyydessä ja kauneudessa, puistojen ja viheralueiden hoidossa, keskusten turvallisuudessa, tyytyväisyydessä ulkoilualueisiin ja puistoihin, vesistöjen puhtauteen, ympäristön siisteyteen, melun torjuntaan ja sisäliikuntatiloihin.

Sen sijaan vuosien saatossa tyytyväisyys uimahalleihin on laskenut 79 prosentista 72 prosenttiin. Samansuuntainen muutos on tapahtunut myös torien ja torikaupan sekä museoiden kohdalla.

Lääkäripalveluihin ja katujen ja teiden hoitoon ollaan tyytyväisempiä kuin vuonna 2013

Vastaajista 48 prosenttia piti Espoossa terveyskeskuksen lääkäripalveluja hyvin hoidettuina. Edellisestä tutkimuskerrasta tyytyväisten osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä. Muuta Espoota tyytymättömimpiä ollaan Matinkylä-Olarin palvelupiirissä. Espoon keskuksen alueella tyytyväisten vastaajien osuus on lisääntynyt 57 prosenttiin viime vuodesta.

Myös sairaalapalvelut saivat edellisvuotta paremmat arviot, samoin lasten leikkipaikat, katujen ja teiden hoito, kierrätystoiminta, syrjäytymisen estäminen, kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet ja yhteistyö naapurikuntien kanssa. Sen sijaan kunnan talousasioiden hoitoon tyytyväisten osuus on vähentynyt edellisestä mittauksesta 28 prosentista 21 prosenttiin.

Kuvio 2. Palvelut, joihin tyytyväisyys lisääntynyt vuodesta 2013, tyytyväisten osuus, %

Tiedot ovat peräisin FCG Koulutus ja konsultointi Oy:n tutkimuksesta ”Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014”. FCG Koulutus ja konsultointi Oy toteutti Espoon kaupungin toimeksiannosta lokakuussa 2014 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin espoolaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä omasta hyvinvoinnistaan. Samanlaista tutkimusasetelmaa on käytetty useita kertoja, joten seurantatietoa saadaan pitkältä ajalta. Tutkimuksesta saadaan myös muiden kaupunkien vertailutietoa. 

Jo edellisellä tutkimuskerralla, vuonna 2013, otokseen valittujen ikäjakaumaa laajennettiin aikaisemmasta 18‐70 vuodesta 18‐79 vuoteen.

Kysely lähetettiin 2 125:lle satunnaisesti valitulle espoolaiselle. Vastauksia palautettiin 687 ja vastausprosentti oli 32,4 % (otoksessa 6 virheellistä osoitetta). 

Lue lisää tutkimuksen raportista: Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014. FCG 1.12.2014 HM

Lisätietoja:
Tuula Miettinen, 043 826 5210, tuula.miettinen@espoo.fi
Teuvo Savikko, 050 380 7608, teuvo.savikko@espoo.fi