VTT toteuttaa Espoossa kotouttamispalveluiden kehittämiseen tähtäävän tutkimuksen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.2.2021 klo 9.00

Espoon kaupungin tavoitteena on pystyä entistä paremmin tarjoamaan tarkoituksenmukaisia palveluita erilaisille asiakasryhmille oikea-aikaisesti. Teknologian tutkimuskeskus VTT käynnistää data-analytiikkatutkimuksen, jossa yhdistetään ja analysoidaan tietoturva ja tietosuoja varmistaen espoolaisten maahanmuuttajataustaisten asiointitietoja. Samaa tutkimusmallia voidaan myöhemmin soveltaa myös muiden asiakasryhmien palvelujen kehittämiseen.

Espoon kaupungin näkökulmasta VTT:n yhdessä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa toteuttama tutkimus on tärkeä avaus. Tutkimuksen tuottaman analysoidun tiedon pohjalta voidaan paremmin ohjata asiakkaita oikeiden palveluiden pariin.

Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen onnistumisen strateginen merkitys Espoon kaupungille on vuosi vuodelta suurempi, koska maahanmuuttajien määrä ja väestöosuus kasvavat voimakkaasti. Tilanne on haastava erityisesti siksi, että maahanmuuttajien työttömyysaste on korkeampi kuin kantaväestöllä.

”Kuten Espoo-tarinassa eli kaupungin strategiassa todetaan, kaikkien työikäisten ja -kuntoisten espoolaisten mukanaolo työelämässä varmistaa edellytykset kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin talouden tasapainoon”, toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Kaupunkilaisten palveluiden kehittämisen tueksi tarvitaan tutkittua tietoa nykyisten palveluiden vaikuttavuudesta. Espoolle on tärkeää, että tutkimuksen toteuttaa puolueeton ja tieteellisesti riippumaton taho.

“VTT:llä on näyttöä vastaavista, erittäin korkeaa tietoturvaa vaativista projekteista. Strateginen kumppanuus VTT:n kanssa auttaa Espoota kehittämään asukas- ja asiakaslähtöisiä palveluja. Tutkimus on myös osa Espoon kaupungin data-analytiikan kehittämistyötä, jota olemme tehneet jo vuosia”, sanoo Mäkelä.

Parempia palveluja tietoon perustuen

Espoo on otollinen tutkimusalue, koska täällä sekä väestön määrä (n. 290 000) että vieraskielisten osuus (n. 19 %) väestöstä on suuri. Noin 13 % Suomen vieraskielisistä asuu Espoossa.

Suomessa kunnilla ja valtion viranomaisilla on paljon dataa käytössään. Tämä johtuu siitä, että meillä on käytössämme ainutlaatuinen henkilötunnusjärjestelmä. Siten asiointidataa on luonnostaan paljon – se taas takaa, että yhdessä tutkijoiden ja tutkimukseen tietoja luovuttavien organisaatioiden asiantuntijoiden kanssa tuloksista voidaan vetää luotettavia johtopäätöksiä. Lisäksi asiakkaiden suuri määrä osaltaan takaa sen, että ketään yksilöä ei varmasti voida tietomassasta tunnistaa.

”Usein data-analytiikasta puhuttaessa nousevat esiin yksityisyydensuojaan liittyvät eettiset kysymykset. Tästä syystä on äärimmäisen tärkeää huolehtia tietoturvasta tarkasti. Toisaalta, jos jättäisimme analytiikan tarjoaman mahdollisuuden käyttämättä, olisi sekin eettinen valinta”, kaupunginjohtaja Mäkelä painottaa.

Tutkimuksesta vastaa VTT eikä Espoon kaupungilla ole pääsyä tutkimusdataan.

Omnian osaamiskeskus on merkittävä avaus

Kotouttamispalveluiden kehittämiselle on tilausta. Espoo haluaa kiinnittää erityistä huomiota palvelujen vaikuttavuuteen.

”Koronaepidemiaa edeltänyt maahanmuuttajien työllisyyden ilahduttava kehitys ei riitä, jos otetaan huomioon Espoon väestökehitys. Ulkomaan kansalaisten työttömyysaste on tuoreimpien tietojen mukaan yli kaksinkertainen yleiseen työttömyysasteeseen nähden. Meidän on pystyttävä tarjoamaan palveluja, joista on todistetusti hyötyä”, sanoo maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto.

Tärkeään rooliin on noussut vuoden 2019 alussa avattu Omnian osaamiskeskus maahanmuuttajille. Osaamiskeskus tarjoaa koulutusta ja väyliä maahanmuuttajien työllistymisen tueksi sekä tarjoaa yrityksille apua työvoimatarpeisiin. Osaamiskeskuksessa tekevät yhteistyötä Omnian, Espoon kaupungin ja TE-toimiston työntekijät.

Ensimmäisten vuosien aikana saadut kokemukset Omnian osaamiskeskuksesta ovat todella lupaavia. Seuraavan viiden vuoden aikana osaamiskeskukseen arvioidaan tulevan noin 3 000 uutta asiakasta.

”Vuoden 2020 työmarkkinatilanne oli poikkeuksellinen koronan takia. Siitä huolimatta 32 % asiakkaista työllistyi ja 55 % jatkoi koulutukseen lähtiessään eteenpäin osaamiskeskuksesta. Osaamiskeskuksessa huomioidaan asiakkaan yksilöllinen tuen tarve, ja jos se on vähäinen, asiakas siirtyy nopeasti eteenpäin. Tarpeen mukaan tarjoamme myös valmennusta työhön tai tutkintokoulutukseen jopa 6–10 kuukauden ajan. Toimintamallina osaamiskeskus ylittää viranomaisten hallinnolliset rajat ja tuottaa palvelua asiakkaille yhdessä paikassa. Yrityksille osaamiskeskus taas on työvoimatarpeeseen vastaava palvelu”, kertoo Omnian liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu.

”Työllisyyden kuntakokeilujen myötä Espoon rooli työllisyyden hallinnassa korostuu entisestään. Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvista vieraskielisistä Espoossa lähes kolmasosa on korkeakoulutettuja. Keväällä 2021 toimintansa aloittavassa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuksessa heidän palveluitaan kehitetään yhdessä korkeakoulujen kanssa Omnian osaamiskeskuksesta saatujen kokemusten pohjalta”, Haapalehto toteaa.

Tutkimus palvelee kaikkia julkisten palvelujen tuottajia

VTT:n tutkimuksen tavoitteena on tuottaa hyödyllistä tietoa kotoutumista tukevien palveluiden kehittämiseen sekä Suomessa että myös kansainvälisesti, erityisesti muissa Pohjoismaissa. Kun opitaan lisää siitä, miten palvelut vaikuttavat erilaisten asiakasryhmien elämään, esimerkiksi asemaan työmarkkinoilla, voidaan kehittää entistä paremmin kaupunkilaisia aidosti auttavia palveluita.

Tutkimusta tehdään pitkäjänteisesti. Ensimmäisiä suuntaa antavia johtopäätöksiä voidaan odottaa aikaisintaan kolmen vuoden päästä. Omnian osaamiskeskus aloitti toimintansa vasta vuonna 2019, joten analysoitavan datan kertymistä saadaan vielä odottaa. Vasta kun dataa on enemmän, voidaan tehdä syvemmälle meneviä analyyseja ilman, että tietosuoja vaarantuu. Kokonaiskuvan muodostaminen vaatii datamassan keräämistä pitkältä ajalta ja laajasti.

Lisätietoja