ขข้อปฏฏบบัตฏเกกกี่ยวกบับไวรบัสโคโรนนา

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

14/5/2020

 • ศูนย์ดูแลช่วงกลางวันและศูนย์ก่อนวัยเรียนจะเปิดให้บริการตามปกติ

 • โรงเรียแบบรวมหลักสูตร จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

 • แม้ว่าโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนอาชีวะจะได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ แต่รัฐบาลขอแนะนำให้ดำเนินการเรียนการสอนแบบเว้นระยะห่างต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโรงเรียนของคุณโดยตรง

 • อนุญาตให้การเดินทางเพื่อการทำงานภายในพื้นที่เชงเกน ได้ในบางกรณี

 • อนุญาตให้มีกิจกรรมทางการกีฬากลางแจ้งได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงบังคับใช้ข้อห้ามการรวมกลุ่มของผู้คนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

1/6/2020

 • ภัตตาคารสามารถเปิดให้บริการได้โดยจำกัดเงื่อนไข รัฐบาลจะประกาศรายละเอียดและข้อห้ามในภายหลัง

 • สามารถจัดกิจกรรมการกีฬาและการแข่งขันต่าง ๆ ได้โดยต้องมีมาตรการพิเศษ

 • พื้นที่สาธารณะภายในอาคาร เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ จะเปิดให้บริการ

 • จะมีการผ่อนผันข้อห้ามเกี่ยวกับการห้ามรวมตัวกันของบุคคล 10 คนขึ้นไปให้เป็น 50 คนขึ้นไป

การห้ามมิให้ไปโรงพยาบาลและสถานพยาบาลยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม

ถถ้าทท่านมมีอาการเลล็กนถ้อยใหถ้รรักษาตรัวอยยท่ทมีที่บถ้าน หากมมีอาการหนรักเชท่น หายใจลลาบาก หรรืออาการโดย ทรัที่วไปแยท่ลง ใหถ้โทรหาศยนยย์พยาบาลในเขต ทท่านสามารถเขถ้ารรับบรริการในศยนยย์พยาบาลไดถ้ เฉพาะเมรืที่อ ทท่านไดถ้นรัดหมายเวลาลท่วงหนถ้าไวถ้แลถ้วเทท่านรันั้น ตริดตท่อศยนยย์พยาบาลไดถ้ทมีที่ สายดท่วนไวรรัสโคโรนท่า หมายเลข โทรศรัพทย์ 09 816 34600  

สถานรรับเลมีนั้ยงเดล็กเลล็กยรังเปริดใหถ้บรริการ และชรันั้นเรมียนเตรมียมประถมยรังมมีการเรมียนการสอนตท่อ แตท่หาก ทลาไดถ้ ใหถ้ทท่านดยแลบบุตรหลานทมีที่บถ้าน และแจถ้งใหถ้ผยถ้อลานวยการสถานรรับเลมีนั้ยงเดล็กทราบ  

เรริที่มจากวรันจรันทรย์ทมีที่  23  มมีนาคม นรักเรมียนชรันั้นประถม 1-3 ทบุกคนโดย(ไมท่จลากรัดตามอาชมีพของพท่อแมท่ ตาม ประกาศกท่อนหนถ้านมีนั้สามารถมาเรมียนทมีที่โรงเรมียนไดถ้ แตท่ขถ้อแนะนลาครือใหถ้นรักเรมียนอยยท่ทมีที่บถ้านและเรมียนจากทมีที่ บถ้าน  

สระวท่ายนลนั้า หถ้องสมบุด สถานออกกลาลรังกาย และพริพริธภรัณฑย์ ปริดใหถ้บรริการ ไมท่มมีกลาหนด  

ขอแนะนลาใหถ้ทบุกทท่านเลรืที่อนธบุระตริดตท่อราชการทมีที่ไมท่จลาเปล็นเรท่งดท่วนออกไป  หรรือใชถ้การตริดตท่อผท่าน โทรศรัพทย์ หรรือ บรริการแชท ทมีที่ www.espoo.fi/asiointi  

ปริดดท่านพรมแดนทบุกทมีที่ และไมท่ควรเดรินทางออกนอกประเทศ ถถ้าทท่านกลรับมาจากตท่างประเทศ ตถ้องกรักตรัว ทมีที่บถ้าน 14 วรัน  

หถ้ามชบุมนบุมกรันเกริน  10  คน ทรันั้งนมีนั้ รวมถถึงการปฏริบรัตริกริจทางศาสนาดถ้วย  

รรัฐบาลฟรินแลนดย์ไดถ้ออกขถ้อปฏริบรัตริ ใหถ้ผยถ้มมีอายบุเกริน 70 ปมี หลมีกเลมีที่ยงการสรัมผรัสใกลถ้ชริดกรับผยถ้อรืที่นใหถ้มากทมีที่สบุด เทท่าทมีที่เปล็นไปไดถ้ รรัฐบาลแนะนลาอยท่างสยงใหถ้ ผยถ้มมีอายบุเกริน 70 ปมี หลมีกเลมีที่ยงแหลท่งทมีที่มมีคนชบุมนบุมมากๆ และ พรืนั้นทมีที่ทางสรังคมเพรืที่อใหถ้ปลอดภรัยจากไวรรัสโคโรนท่า  

ลถ้างมรือบท่อยๆ และหากไอใหถ้ปริดดถ้วยแขนดถ้านบน  

โปรดปฏริบรัตริตามขถ้อหถ้ามตท่างๆ เพรืที่อความปลอดภรัยของทบุกคน  

หากทท่านปท่วย ไมท่ควรออกจากบถ้าน สอบถามขถ้อมยลเพริที่มเตริมไดถ้ทมีที่ www.espoo.fi/coronavirus 

พักรักษาอาการที่ไม่รุนแรงที่บ้าน - ศูนย์สุขภาพสามารถช่วยได้ในกรณีที่มีอาการรุนแรง 

หากคุณมีอาการด้านระบบหายใจไม่รุนแรง  เช่น มีน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อหรือมีไข้พัก ให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อศูนย์สุขภาพ ให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าคุณจะไม่มีอาการ 

หากคุณมีอาการรุนแรง เช่น หายใจถี่หรือหากสภาพทั่วไปของคุณแย่ลง ให้ติดต่อศูนย์สุขภาพของคุณ คุณสามารถไปที่ศูนย์สุขภาพได้เฉพาะเมื่อคุณมีนัดเท่านั้น สายด่วนไวรัสโคโรนาของศูนย์สุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 09 816 34600 จันทร์-ศุกร์ เวลา 7:00-18:00 น. 

ใช้ สบู่ ล้างมือบ่อย ๆ และใช้ข้อศอกปิดปากและจมูกเมื่อไอ 

การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์และช่องทางแชท 

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือแชทหากคุณสามารถกระทำได้ ข้อมูลการติดต่อwww.espoo.fi/asiointi 

สายด่วนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศเปิดให้บริการในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12:00–15:00 น. โปรดโทรศัพท์ติดต่อเราเมื่อคุณต้องการข้อมูลทั่วไปหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ในภาษาอังกฤษและภาษาฟินแลนด์ ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 816 22610 ในภาษาอื่น ๆ ให้ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 816 22620 

ศูนย์รับเลี้ยงเด็กและโรงเรียน 

ศูนย์รับเลี้ยงเด็กและการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษายังคงเปิดดำเนินการ หากคุณสามารถกระทำได้ ให้ดูแลบุตรหลานที่บ้าน โปรดแจ้งผู้อำนวยการศูนย์รับเลี้ยงเด็กหากคุณประสงค์จะดูแลบุตรหลานเองที่บ้าน 

นักเรียนของโรงเรียนที่เปิดสอนทุกระดับในระดับเกรด 1–3 สามารถเข้าร่วมการสอนตามปกติที่โรงเรียนได้  ซึ่งหากเป็นไปได้ นักเรียนควรศึกษาที่บ้าน  

เก็บตัวอยู่บ้าน 

โถงสระว่ายน้ำ ห้องสมุด โรงยิม และพิพิธภัณฑ์ปิดให้บริการจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม 

หลีกเลี่ยงการชุมนุมทุกกรณี  ข้อจำกัดนี้หมายรวมถึงการชุมนุมทางศาสนาด้วย 

รัฐบาลขอเรียกร้องให้บุคคลผู้มีอายุมากกว่า 70 ปีหลีกเลี่ยงสถานที่สาธารณะ ข้อเสนอแนะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้สูงอายุมิให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

แม้ว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรง แต่ขอให้คุณเก็บตัวอยู่บ้านหากเป็นไปได้ 

ข้อจำกัดด้านการเดินทางและการสัญจร 

จุดผ่านแดนทั้งหมดปิดและ ห้าม เดินทางออกนอกประเทศ หากคุณเดินทางจากประเทศอื่นเพื่อกลับสู่ประเทศฟินแลนด์ คุณจะต้องเก็บตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน 

ข้อจำกัดและ คำแนะนำ ต่าง ๆ มีไว้เพื่อปกป้อง เราทุกคน  โปรดปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน 

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัย ใน  Espoowww.espoo.fi/koronavirus (ในภาษาฟินแลนด์) และ www.espoo.fi/ไวรัสโคโรนา (ในภาษาอังกฤษ) 

ข้อมูลสำคัญสำหรับ ผู้ปกครองและครอบครัวเนื่องจำกไวรัสโคโรน่ำ (pdf, 113 Kt)