Kulttuuri on kestävän Euroopan keskiössä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.11.2019 Susanna Tommila, Espoon kaupungin kulttuurijohtaja

Kaupungit kaikkialla maailmassa kohtaavat perustavanlaatuisia muutoksia. Kaupungistuminen, teknologinen vallankumous, ilmastokysymykset sekä väestörakenteen ja globaalien arvoketjujen muutokset aiheuttavat kaupungeille haasteita. Vuoteen 2050 mennessä maailman väestöstä 70 prosenttia asuu kaupungeissa. Siksi on tärkeää, että kaupungit vastaavat näihin haasteisiin kaukonäköisesti ja määrätietoisesti. Kaupungin tärkeä tehtävä on luoda yhteistyö- ja innovaatioalustoja, joilla kansalaiset ja yhteisöt voivat yhdistää voimansa vastatakseen yhteisiin haasteisiin.

Meidän espoolaisten vastaus yhteiskunnalliseen muutokseen on ennen kaikkea kestävä kehitys. Espoo onkin saanut kansallista ja kansainvälistä tunnustusta kestävän kehityksen mukaisesta lähestymistavastaan. Avain näihin saavutuksiin on ollut paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteiskehittäminen, yhteisoppiminen ja yhteistyö. Mielestämme kaupunkien on entistä tärkeämpää osallistua eurooppalaiseen vuoropuheluun, joka tähtää kestävään kehitykseen.

Kestävässä kehityksessä kulttuurilla on keskeinen rooli. Kulttuuri mahdollistaa ja edistää kestävää kehitystä kaikilla rintamilla. Sosiokulttuurinen kestävyys on samaan aikaan myös tavoite itsessään. Kulttuuri turvaa humanistiset arvot. Se on yhdistävä voima, muutoksen aikaansaaja ja voimaannuttaja. Kulttuuri on keskeinen keino rakentaa kestäviä kaupunkeja. Kulttuuri on oleellinen osa kestävän talouden luomista, hyvinvoinnin edistämistä, ympäristönsuojelua ja korkealaatuista koulutustarjontaa. Euroopan monimuotoistuessa kulttuuria tarvitaan siltojen rakentamiseen ja osallistavien kaupunkien luomiseen.

Esimerkiksi teknologiakehitys on nopeaa, emmekä tänä päivänä tiedä miten tulevaisuuden teknologia tulee vaikuttamaan elämäämme. Teknologia saattaa kyseenalaistaa ymmärtämyksemme ”toista” kohtaan, joten empatian edistäminen on ratkaisevan tärkeää. Robotit ja teknologiat edellyttävät myös meiltä uusia taitoja, joten on tärkeää taata kaikille elinikäisen oppimisen mahdollisuus. Kun valmistaudumme muutokseen ja käsittelemme sen seurauksia, kulttuurilla ja taiteella on ratkaiseva tehtävä: esimerkiksi kulttuurikokemukset, taiteet ja tarinankerronta tai kirjaston kaikille avoimet oppimisympäristöt ovat keskeisiä keinoja luoda empatiaa, edistää vuoropuhelua ja oppia.

Aikana, jolloin yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät yhteisiä rajat ylittäviä ponnistuksia, tarvitsemme niin eurooppalaisia kuin kansainvälisiäkin yhteistyöfoorumeja. Kaupunkina Euroopassa, olemme sitoutuneita Euroopan unionin arvoihin ja yhteistyöhön.  Meille espoolaisille keskeinen eurooppalainen foorumi on Eurocities-verkosto, johon kuuluu yli 140 eurooppalaista suurkaupunkia 39 maasta. Verkostossa vaikutamme ja teemme yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa vastataksemme yhteisiin kysymyksiin, jotka vaikuttavat eurooppalaisten jokapäiväiseen elämään.

Eurocities-verkoston kulttuurialan edustajat tekevät yhteistyötä, vaikuttavat ja oppivat toisiltaan verkoston kulttuurifoorumissa. Kulttuurifoorumi tarjoaa meille mahdollisuuden ja alustan keskustella ja oppia yhdessä yhteisistä tulevaisuuden haasteistamme ja kulttuurin roolista kaupungeissa.

Espoo on Eurocities-verkoston kulttuurifoorumin puheenjohtaja vuosina 2019–2020. Puheenjohtajuus on meille ainutlaatuinen tilaisuus tuoda esiin, että kaupungeissa tarvitaan vahvaa monialaista kulttuuripolitiikkaa, joka hyödyttää kansalaisia ja koko Eurooppaa. Puheenjohtajuus tarjoaa myös mahdollisuuden tuoda esille Espoolle tärkeitä asioita, kuten kulttuuria kaikille-palveluja, kulttuuriyhdistysten tärkeää työtä tai kirjaston roolia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kulttuurin merkitys tunnustetaan yhä laajemmin maailmanlaajuisilla ja eurooppalaisilla areenoilla. Euroopan komissio on päättänyt perustaa kulttuuria ja kulttuuriperintöä koskevan kumppanuuden osana EU:n kaupunkiagendaa. Tämä osoittaa, että kulttuurin merkitys kaupunkikehityksessä tunnustetaan yhä laajemmin.

Espoo on yksi uuden kumppanuuden jäsenistä. Se tarkoittaa, että kehitämme yhdessä Euroopan komission, EU:n jäsenvaltioiden, Eurocities-verkoston ja kaupunkien kanssa parempaa sääntelyä, parempaa rahoitusta ja parempaa tietämystä kulttuurin roolista kaupungeissa. Meistä on tärkeää hyödyntää tätä foorumia kulttuurin arvostuksen lisäämiseen ja sen seikan korostamiseen, että kulttuuri on tärkeä osa kestävien kaupunkien tulevaisuutta. Euroopan kaupungeilla ei ole ainoastaan etuoikeus vaan myös velvollisuus toimia edelläkävijöinä kestävän Euroopan rakentamisessa.