Hyvää Eurooppa-päivää, Espoo!

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.5.2019 Milla Ovaska, kansainvälisten asioiden päällikkö

9.5. juhlitaan Eurooppa-päivää. Toisen maailmansodan loppumisen vuosipäivänä vietettävä Eurooppa-päivä juhlistaa eurooppalaista yhteistyötä ja eurooppalaista rauhaa. Ranskalainen poliitikko Robert Schuman esitti suunnitelman Euroopan hiili- ja teräsyhteisön, Euroopan unionin edeltäjäorganisaation perustamisesta 9.5.1950.

EU ja eurooppalainen yhteistyö ovat tärkeitä myös Espoon ja espoolaisten näkökulmasta. Espoo on eurooppalainen ja kansainvälinen kaupunki, ja Eurooppa-päivän kunniaksi on hyvä nostaa esiin muutamia käytännön esimerkkejä, joita Eurooppa, EU ja eurooppalainen yhteistyö meille mahdollistavat. Eurooppalaisella yhteistyöllä Espoossa muun muassa tuetaan koululaisten ja opettajien kansainvälisyystaitoja, pidetään huolta liito-oravakannasta, kehitetään merellisiä liikkumispalveluita ja järjestetään koodauskoulutusta. 

Suomen EU-jäsenyys antaa Espoolle mahdollisuuden toimia eurooppalaisten kaupunkien ja muiden tahojen muodostamissa yhteistyöverkostoissa sekä osallistua yhteiseurooppalaisiin hankkeisiin ja projekteihin.

Rahoitusta kehittämiseen

Euroopan unioni tarkoittaa kaupungille mahdollisuuksia lisäresursseihin kaupungin kehittämisessä sekä verkostoja ja yhteistyötä. Esimerkiksi Espoon sivistystoimessa aktiivisessa käytössä olevalla koulutuksen ja liikkuvuuden Erasmus+ rahoitusinstrumentilla luodaan kohtaamisia espoolaisten nuorten ja muiden eurooppalaisten nuorten välille. Projekteissa nuoret oppivat kansainvälisiä taitoja ja kasvatus-, opetus- ja nuorisoalan henkilöstö kehittää osaamistaan.

Euroopan unioni rahoittaa vuosittain monenlaisia ympäristöön ja luonnonsuojeluun liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita. Ympäristön- ja luonnonsuojelu ovat keskeinen osa kuntien ja kaupunkien tehtäviä. EU:sta saatavalla ulkopuolisella rahoituksella tätä perustyötä voidaan tehdä entistä kattavammin ja omaa osaamista välittää eteenpäin. Näin teemme esimerkiksi EU:n rahoittamassa Liito-orava LIFE-hankkeessa. Kaupunkilaisille liito-oravan suojelu ei juurikaan näy ulospäin. Liito-orava asustaa monesti niissä samoissa metsissä, joissa asukkaatkin virkistäytyvät. LIFE-hankkeessa Espoolla on tärkeä rooli toimia kaupunkiympäristön asiantuntijana ja esimerkkinä muille kunnille ja kaupungeille.

Eurooppalaisilla rahoitusinstrumenteilla on merkittävä rooli kaupunkikehittämisessä. 6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Strategialla vastataan kaupungistumisen tuomiin haasteisiin ja kehitetään kaupunkeja entistä älykkäämmiksi ja kaupunkilaisten tarpeita vastaaviksi. 6Aika-hankkeita rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä kaupungit. 6Aika-yhteistyöllä haetaan uudenlaisia tapoja kaupunkien, asukkaiden, yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöhön. 6aika-projekteissa on esimerkiksi kehitetty koulutusteknologiayrityksille ja espoolaiskouluille yhteistä testialustaa (Kyky-tori), kokeiltu uusia liikkumispalveluita Nuuksiossa (Perille asti) ja valmennettu korkeasti koulutettuja työttömiä työmarkkinoiden tarpeisiin koodauskoulutuksella (Digipore). Kesällä 2019 Espoon Rantaraitilla kokeillaan merellisiä liikkumispalveluja, muun muassa ”veneiden Überia”, joka yhdistää kyytiä tarjoavat veneilijät kyytiä tarvitseviin, iltaliikennereittiä Pentalan saareen ja kaupunkisoutuveneitä. 

Yhteistyötä ja oppia

Euroopan integraatio ei tarkoita kaupungille pelkkiä rahoitusmahdollisuuksia, vaan ennen kaikkea mahdollisuuksia yhteistyöhön ja oppimiseen. Espoo-tarinan mukaan Espoo on edelläkävijä ja pioneeri, joka hyödyntää kansainvälistä yhteistyötä kaupungin kehittämiseen. EU:n kaupunkiyhteistyön instrumentti URBACT tarjoaa kaupungeille vertaisoppimismahdollisuuksia ja hyvien käytäntöjen jakamista. Espoo on mukana ACTive NGOs projektissa, jossa opitaan eurooppalaisilta kaupungeilta käytäntöjä kaupunkilaisaktiivisuuden, osallisuuden ja järjestöjen roolin tukemisesta kaupungin kehittämisessä. Espoon tärkein eurooppalainen kaupunkiverkosto on Eurocities, joka kokoaa yhteen 140 suurta ja keskisuurta eurooppalaista kaupunkia tavoitteenaan parempi elämänlaatu kaupungeissa ja EU:n kaupunkipolitiikkaan vaikuttaminen. Eurocities-verkostossa on kuusi temaattista foorumia ja työryhmiä, joissa useat Espoon asiantuntijat ovat aktiivisia. Esimerkiksi Espoon ympäristökeskus toimii Eurocities-ympäristöfoorumin melutyöryhmässä, jossa käsitellään jäsenkaupunkien melutilannetta monipuolisesti mm. kaupunkisuunnittelun, rakennussuunnittelun, teknisen osaamisen ja valvonnan kannalta. Espoolaiselle asukkaalle ympäristökeskuksen työskentely melutyöryhmässä konkretisoituu esimerkiksi Espoossa tehtävässä meluntorjuntatyössä tai työskentelyssä hiljaisiksi koettujen lähivirkistysalueiden säilyttämiseksi. Espoon kulttuuritoimi on parhaillaan Eurocitiesin kulttuurifoorumin puheenjohtajana. Tämä on paraatipaikka tuoda suomalaista näkökulmaa eurooppalaiseen kulttuuripolitiikkaan ja samalla saada espoolaisten kulttuuripalvelujen kehittämiseen uusia ajatuksia eurooppalaisten suurten kaupunkien kulttuurityöstä.

EU-supervuosi 2019

Lopuksi rohkaisen espoolaisia seuraamaan Euroopan unionia etenkin tänä EU-supervuonna.  Ensin valitsemme Euroopan parlamentin 26.5.2019 yli 500 miljoonan äänestäjän demokratiatapahtumassa. 1.7.2019 Suomi saa hoitaakseen EU-puheenjohtajuuden. Suomen pj-kaudella unionissa päätetään kaupungin näkökulmasta merkittävistä kysymyksistä.  Miltä näyttää tuleva monivuotinen rahoituskehys? Saadaanko kaupunkipolitiikkaa ja kaupunkien kehittämistä tukevia instrumentteja vahvemmin unionin agendalle? Miten Espoolle tärkeät YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet otetaan osaksi EU:n toimintaa? Miten EU-puheenjohtajuuskausi tuo Euroopan integraation näkyväksi suomalaisille? Espoossakin valmistaudutaan pj-kauden eurooppalaiseen yhteistyöhön – meillä avataan syyskuussa Euroopan urheiluviikko. Hyvää Eurooppa-päivää Espoo, muistakaa käyttää ääntänne tulevissa vaaleissa!