Espoo edelläkävijä!

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.12.2019 Leena Sarvaranta, EU-asioiden johtaja, VTT

Eurooppalainen ’hot spot’ Espoon Otaniemessä.

Espoon Otaniemessä yhdellä ja samalla kampus-alueella toimii Aalto-yliopiston lisäksi lukuisia start-up -yrityksiä, Geologian tutkimuskeskus GTK sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT. Pelkästään Espoossa VTT:llä työskentelee lähes 1500 korkeasti koulutettua asiantuntijaa mielenkiintoisissa ja mielekkäissä tehtävissä. Myös Otaniemessä sijaitseva Suomen kansallinen metrologialaitos ja mittanormaalilaboratorio MIKES on osa VTT:tä. Keilaniemi ja Tapiola ovat kävelymatkan - tai yhden metropysäkin päässä. Meillä on eurooppalaisittain ainutlaatuinen paikallinen osaamiskeskittymä, josta jokaisen espoolaisen kannattaa olla ylpeä.

VTT:n kotipesä Espoossa, pelikenttä EU:ssa

Teknologian tutkimuskeskus VTT on nostanut toimintansa lähtökohdiksi maailmanlaajuiset haasteet, joihin etsimme ratkaisuja. Vastuullisuus on siis mukana kaikessa, mitä teemme, ja siinä, miten teemme. VTT:n merkittävin vastuullisuusteko on kehittää kestäviä ratkaisuja asiakkaille ja yhteiskunnalle. Koska tutkimustulostemme hyödyntämisaste on hyvin korkea, VTT:n vaikuttavuus kestävän kehityksen edistäjänä on varsin merkittävä.

Kansallinen tehtävämme työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa luo hyvän pohjan kansainväliselle yhteistyöllemme, jonka kautta myös suomalaiset yhteistyökumppanimme pääsevät kansainvälisen tiedon ja osaamisen pariin. Jos matkustat Brysselin koneessa, niin bongaat melkein joka lennolla jonkun VTT:läisen. Yhteistyö ja verkostot ovat VTT:läisille ominainen tapa toimia ja brändilupauksemme mukaisesti lupaamme myös haastaa itsemme sekä kumppanimme.

Myös työyhteisönä VTT on kansainvälinen. Espoossa yli 10% VTT:läisistä on syntynyt jossain muualla kuin Suomessa. Jos työpaikkamme sisäisissä kokouksissa on yksikin suomea ei-äidinkielenään puhuva kollega, niin kaikki puhuvat englantia. Otimme englannin toiseksi viralliseksi työkieleksi VTT:llä kymmenisen vuotta sitten. VTT:n kansainvälistä vaikuttavuutta ja yhteistyön laajuutta kuvaa se, että vuosittain VTT:llä on käynnissä yli 400 kansainvälistä tutkimusprojektia, joista valtaosa on EU:n rahoittamia. Olemme kotiuttaneet vuosina 2014–2019 lähes 180 miljoonaa euroa maailman suurimmasta tutkimusrahoitusohjelmasta eli EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmasta. Osuutemme vastaa noin 18 %:a kaikesta Suomeen saadusta EU:n Horisontti-rahoituksesta. Me pyrimme myös vaikuttamaan asioihin: seuraamme useita EU-politiikkalohkoja, edistämämme laaja-alaista ja vastuullista innovaatiotoimintaa, ja osallistumme uusien tutkimus- ja innovaatiorakenteiden ja mekanismien kehittämiskokeiluihin.  

Kotimainen yhteistyö luo vahvan perustan

VTT:läiset tekevät aktiivista yhteistyötä Suomessa niin yritysten, yliopistojen, muiden tutkimuslaitosten, tutkimusrahoittajien, järjestöjen kuin eri hallinnonalojen kanssa. Tavoitteenamme on edistää säännöllistä tiedonkulkua ja yhteisen näkemyksen muodostumista Suomelle tärkeissä asioissa.

VTT:n panostukset osaamiskeskittymien ja innovaatioekosysteemien kehittämistyöhön kaikkialla Suomessa näkyvät yhteisten kehittämishankkeiden lisäksi Suomen Akatemian huippuyksiköissä ja Lippulaivaohjelman osaamiskeskittymissä. Merkittävä osa Suomen kansallista innovaatioinfrastruktuuria perustuu VTT:n tutkimusinfrastruktuuriin ja avoimiin kehittämisympäristöihin, jotka mahdollistavat kehitysketjun perustutkimuksesta pilotointiin ja jopa pienimuotoiseen tuotantoon asti, ja jotka tekevät strategista yhteistyötä muiden eurooppalaisten huippukeskittymien kanssa. Espoon osalta kannattaa erityisesti mainita Bioruukki Kivenlahdessa sekä mikro-ja nanoelektroniikan puhdastila Micronova, metrologialaitos MIKES ja Ydinturvallisuustalo Otaniemessä. Pilotointikeskus Bioruukin laajennus eli biomassakeskus ja kuidunkehruupilotti valmistui keväällä 2018. Bioruukin kolmannen vaiheen, Vihreän kemian keskuksen, rakennustyöt valmistunevat kesällä 2020.

Katse kohti tulevaa - kaupunkien yhteistyöverkostot pitää rakentaa nyt

Climate-neutral Smart Cities tulee olemaan keskeinen teema seuraavassa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa (2021-2027). Tämä on yksi yhteen Espoon kaupungin tulevaisuusstrategian kanssa. Katse on ohjattava eteenpäin ja mitä ilmeisimmin meidän on opittava muuttamaan totuttuja toimintatapojamme. Selkeitä ajureita tässä muutosprosessissa ovat ilmastonmuutos, resurssien rajallisuus, globaali polarisaatiokehitys ja näiden asioiden mukanaan tuomat haasteet. Ratkaisuja on haettava tässä ja nyt. Ilman tutkimusta ja innovaatiotoimintaa, ilman laaja-alasta yhteistyötä ja ilman mittavia investointeja emme pääse eteenpäin. Jotta suomalaiset voivat olla aidosti tuottamassa ratkaisuja isommassa mittakaavassa, kaupunkikehittäminen Suomessa on laajennettava kaupunkiverkostoihin ja aluetasolle. Suomalaiset pitää saada myös vahvasti mukaan eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöhön. VTT on EU-hankkeissaan lähtenyt systemaattisesti rakentamaan yhteistyöverkostoja suomalaisten ja eurooppalaisten kaupunkien kanssa. Jo nyt mukana ovat erityisesti Tampere, Helsinki, Kerava - ja tietenkin Espoo! Edelläkävijöiden kanssa on hyvä jatkaa tästä eteenpäin.

Leena Sarvaranta. Kirjoittaja on VTT:n EU-asioiden johtaja, Uudenmaan maakunnan yhteistyöryhmän jäsen - ja ylpeä espoolainen.