Älykästä ja kestävää Eurooppaa rakennetaan yhdessä kaupunkien kanssa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.6.2019 Jukka Mäkelä

Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajamaana heinäkuun alussa. Puheenjohtajuuskausi on Espoolle hieno mahdollisuus tuoda esiin yhteisömme eurooppalaista edelläkävijyyttä.

Euroopan unioni avaa kaupungeille monenlaisia mahdollisuuksia oppia, kehittää ja vaikuttaa.  Kaupungit ovat tärkeitä toimijoita erityisesti kestävän kehityksen toimeenpanijoina. Espoo on sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet jo vuoteen 2025 mennessä ja olemaan Euroopan kestävin kaupunki nyt ja jatkossa. Myös EU tarvitsee vahvan kestävän kehityksen agendan, joka kannustaa kunnianhimoisiin hankkeisiin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tulee olla keskeisessä roolissa ohjaamassa EU:n tulevaa strategiaa.

Espoossa on Pohjois-Euroopan suurin innovaatiokeskittymä — . Tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja kaupunkien yhteisillä hankkeilla saamme aikaan merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja luomme ratkaisuja kaupunkien yhteisiin haasteita. Älykästä ja innovatiivista Eurooppaa ei kuitenkaan rakenneta ilman asianmukaista tutkimus- ja innovaatiorahoitusta, jota espoolaiset toimijat, kuten Aalto-yliopisto, VTT ja Laurea, ovat hyödyntäneet aktiivisesti. Suomen tulisikin kansallisesti ottaa EU:n budjettiin liittyvän edunvalvontansa päätavoitteeksi kasvattaa Horisontti Euroopan rahoitusta komission ehdotuksesta. Investoinnit tutkimus- ja innovaatiotoimintaan ovat investointeja Espoon, Suomen ja Euroopan tulevaisuuteen.

Jukka Mäkelä
Blogin kirjoittaja on Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Espoo on sitoutunut kehittämään datan ja teknologian avulla yhä parempia palveluja Kaupunki palveluna -mallin mukaisesti. Verkostoyhteistyön ja digitalisaation hyödyntämisen tulee olla ohjaava tekijä myös kaupunkiyhteisöjen kehittämisessä. Eurooppalaisten kaupunkien tulee olla mukana luomassa eurooppalaisia pelisääntöjä datan ja tekoälyn käytölle julkisten palveluiden kehittämisessä. Digitaaliset innovaatiohubit, kuten Suomen tekoälykeskus (FCAI) jossa Espookin on jäsen, voivat toimia koko yhteisön yhteisinä kehittämisalustoina. Riittävä ja joustava EU-rahoitus ekosysteemeille on tarpeen ja sen tulisi kohdistua edelläkävijäprojekteihin, jotka edistävät julkisen sektorin datan hyödyntämistä esimerkiksi tekoälyä kehittämällä mahdollistaen näin eurooppalaisen edelläkävijyyden datan eettisessä hyödyntämisessä.

Espoo on osaamisen ja oppimisen kaupunki, jonka koulut ovat maailman parhaimpia. Espoossa oppiminen alkaa varhaiskasvatuksessa ja jatkuu läpi elämän. Osallistumme jo nyt aktiivisesti EU:n koulutus-, kulttuuri- ja nuorisoalan ohjelmiin, joissa jaamme osaamistamme ja opimme muilta kansainvälisissä verkostoissa. EU:n tulee jatkossakin täydentää vahvaa kansallista ja paikallista koulutusohjausta kannustamalla vertaisoppimiseen ja kohtaamisiin yli maarajojen. Osaaminen, oppiminen ja koulutus ovat keskeisiä sekä Espoolle että EU:n kestävälle kehitykselle, yhteenkuuluvuudelle ja kilpailukyvylle sekä ihmisten osallisuudelle ja hyvinvoinnille. EU:ssa on pitkään korostunut koulutuksen välineellinen arvo työelämälle osaavan työvoiman tuottajana. Jatkossa sen rinnalla tulisi nostaa koulutuksen kasvatuksellisia ja sivistyksellisiä arvoja. 

On tärkeää, että EU tarjoaa kaupungeille vaikuttamismahdollisuuksia ja alustoja hyvien käytäntöjen jakamiseen ja oppimiseen niin, että yhteistyötä voidaan toteuttaa jatkossa yhä joustavammin ja paikallisiin lähtökohtiin perustuen. Espoossa onnistumme asioissa, joissa saamme ihmiset, yhteisöt ja yritykset mukaan. Se on hieno periaate myös EU-puheenjohtajuuskaudelle.