Vammaisneuvosto

Espoon vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen asettama vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen sekä viranomaisten yhteistoimintaelin. Vammaisneuvosto tuo vammaisille espoolaisille tärkeitä asioita kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Vammaisneuvoston toiminta perustuu vammaispalvelulakiin.

Toiminta

Vammaisneuvosto ottaa uusia asioita käsittelyyn vammaisjärjestöiltä tai yksityishenkilöiltä tulleiden ehdotusten pohjalta selvitysten jälkeen harkintansa mukaan. Kaupungin hallintokunnilta vammaisneuvosto saa myöskin tehtäviä. Se toimii yhteistyössä muiden alueiden vammaisneuvostojen kanssa sekä osallistuu valtakunnallisiin ja läänikohtaisiin vammaisneuvostojen jäsenille tarkoitettuihin tilaisuuksiin.

Esitykset kaupungin talousarvioon

Vammaisneuvosto tekee vuosittain esitykset kaupungin talousarvioon. Se esittää määrärahoja mm. vammaisjärjestöjen toimintatukiavustuksiin, kuurojen ja näkövammaisten tiedonsaannin turvaamiseen, liikkumis- ja toimintaesteisten liikkumista ja osallistumista haittaavien esteiden poistamiseen ja vammaisten kotona asumista tukeviin palveluihin.

Vammaispoliittinen ohjelma

Vammaisneuvosto osallistui aktiivisesti Espoon vammaispoliittisen ohjelman uudistamistyöhön. Ohjelma vastaa entistä paremmin nykyistä toimintaympäristöä ja toimii yhdensuuntaisesti Espoon strategian ja toiminta- ja taloussuunnitelman kanssa. Espoon vammaispoliittisen ohjelman visio on Toimiva arki kaikille - Espoo on edelläkävijä vammaisten henkilöiden toimivan arjen mahdollistajana. Vammaispoliittinen ohjelma on kaikkia kuntalaisia varten.

Esteettömyys

Vammaisneuvosto on vuosittain tehnyt esityksiä kaupungin viranomaisille esteiden poistamiseksi. Vammaisneuvosto on ollut mukana Espoon esteettömyysohjelman ja esteettömyyssuunnitelman laatimisessa ja osallistuu esteettömyysohjelman seurantaan ja ohjelman käytännön toteutuksen edistämiseen sekä seuraa esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista Espoossa. 

Vammaisneuvoston neuvottelukunta

Vammaisneuvoston toimintaa Espoossa ohjaa ja seuraa  vammaisneuvoston neuvottelukunta, jonka jäseninä ovat kaikki Espoossa toimivat vammais- ja potilasjärjestöt, yhteensä 56 järjestöä.

Vammaisneuvoston neuvottelukunta mm. hyväksyy vammaisneuvoston toimintasuunnitelman, määrärahaesitykset ja toimintakertomukset sekä valitsee vammaisjärjestöjen edustajat vammaisneuvostoon.