Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Tasa-arvotoimikunta seuraa ja arvioi tasa-arvon toteutumista sekä kaupungin henkilöstön osalta että kaupungin tarjoamien palveluiden osalta. Se voi tehdä aloitteita ja esityksiä tasa-arvon toteutumisesta kaupunginhallitukselle, joka päättää virkatyönä tehtävästä toimeenpanosta. Espoo on ollut pilottikuntana mukana Kuntaliiton projektissa, jonka päämääränä oli jalkauttaa Espoon allekirjoittaman Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan tavoitteita kunnan toimintaan. Kokouksissa seurataan peruskirjan tavoitteiden etenemistä.

Espoossa tasa-arvo on määritelty inhimilliseksi tasa-arvoksi, joka pitää sisällään naisten ja miesten, eri ikäryhmien, etnisten ryhmien sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten ihmisten välisen tasa-arvon. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait velvoittavat kaikkia espoolaisia virkamiehiä edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassa.

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen seurantavälineenä on kaupungin yhdevertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 alussa. Muut tasa-arvon seurantavälineet ovat monikulttuurisuusohjelma, vammaispoliittinen ohjelma ja ikääntymispoliittinen ohjelma. Toimikunta on mukana Kuntaliiton vetämässä kuntien tasa-arvoverkostossa.

Tasa-arvotoimikunta on toiminut Espoossa jo vuodesta 1981 alkaen.