Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Kaupungin tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on seurata ja arvioida tasa-arvon toteutumista sekä kaupungin henkilöstön osalta että kaupungin tarjoamien palveluiden osalta. Tasa-arvotoimikunta voi tehdä aloitteita ja esityksiä koskien tasa-arvon toteutumista kaupunginhallitukselle, joka päättää virkatyönä tehtävästä toimeenpanosta. Espoo on ollut pilottikuntana mukana Kuntaliiton projektissa, jonka päämääränä oli jalkauttaa Espoon allekirjoittaman Eurooppalaisen tasa-arvon perukirjan tavoitteita kunnan toimintaan. Kokouksissa seurataan myös kyseisen peruskirjan tavoitteiden etenemistä.

Espoossa tasa-arvo on määritelty inhimilliseksi tasa-arvoksi, joka pitää sisällään naisten ja miesten, eri ikäryhmien, eri etnisten ryhmien, sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten ihmisten välisen tasa-arvon. Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat kaikkia espoolaisia virkamiehiä edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassa.

Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen seurantavälineenä on kaupungin yhdevertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan vuoden 2017 alussa. Muut tasa-arvon seurantavälineet ovat monikulttuurisuusohjelma, vammaispoliittinen ohjelma ja ikääntymispoliittinen ohjelma. Tasa-arvotoimikunta on mukana kuntaliiton vetämässä kuntien tasa-arvoverkostossa.

Tasa-arvotoimikunta on toiminut Espoossa jo vuodesta 1981 alkaen.