Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 9.6.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.6.2021 klo 15.16

Oppimateriaali maksuttomaksi syksyllä 2021 Espoon lukioissa aloittaville opiskelijoille

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että oppivelvollisuuslain soveltamisalaan kuuluvien opiskelijoiden lisäksi lukion tarjoamat oppimateriaalit ovat maksuttomia seuraaville, lukuvuonna 2021-2022 lukiokoulutuksen aloittavilla opiskelijoille:

  • Opiskelija on opiskellut lukuvuonna 2020-2021 lukiokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai perusopetuksen lisäopetuksessa.
  • Opiskelija on suorittanut perusopetusta lukuvuoden 2020-2021 aikana ja ollut sen jälkeen ilman opiskelupaikkaa.
  • Opiskelija on opiskellut perusopetukseen valmistavassa opetuksessa lukuvuonna 2020-2021

Oppimateriaalin maksuttomuus on voimassa sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai sitä ennen saa toisen asteen tutkinnon valmiiksi. Opintojen tulee edetä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Maksuttomuusaikaa ei voi pidentää.

Åbergin lastentalon tilasta päätettiin luopua

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että suomenkielinen varhaiskasvatus luopuu Åbergin lastentalon tilasta. Åbergin lastentalon sisä- ja ulkotilat ovat hyvässä kunnossa, mutta soveltuvat nykyisellään pienimuotoiseen kerhokäyttöön, asukaspuistotoimintaan ja kuntalaiskäyttöön. Varhaiskasvatuksella ei ole mahdollisuutta laajentaa avointa varhaiskasvatusta, eikä Åbergin talon korjaaminen päiväkotikäyttöön sopivaksi olisi taloudellisesti kannattavaa. Åbergin lastentalo sijaitsee osoitteessa Ajurinkuja 4. Åbergin huvilarakennus on rakennettu noin vuonna 1911 ja sen on arvioitu olevan paikallisen rakennushistorian kannalta arvokas rakennus. Åbergin taloon etsitään uutta käyttäjää yhteistyössä sivistystoimen tilat ja alueet -yksikön ja Tilapalvelujen kanssa. Lautakunta toivoo, että Åbergin talon leikkipiha-alue pysyy lapsiperheiden käytössä myös tulevaisuudessa.

Suomenkielisen perusopetuksen tuntijakoon tilapäinen muutos lukuvuodelle 2021-2022

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Kaitaan koulun tuntijako voi ylittää 7.vuosiluokalle säädetyn minimituntimäärän 0,5 vuosiviikkotunnilla 7.vuosiluokan oppilailla lukuvuonna 2021-2022. Lisätunteja käytetään ryhmätaitojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Päätös liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön 12.5.2021 Espoon kaupungille myöntämään 600 000 euron suuruiseen valtion erityisavustukseen. Avustus on suunnattu pilottitoimintaan, jolla kehitetään valtakunnallista, sitouttavaa kouluyhteisötyön mallia. Sitouttavalla kouluyhteisötyöllä ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun. 

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa tarkistettiin

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi muutokset Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman sisältöön. Lautakunta päätti, että lukio voi itse valita, annetaanko lukiokohtaisesta valinnaisesta opintojaksosta suoritusmerkintä vai numeroarvosana. Lautakunta hyväksyi täydennyksen, jonka mukaan Espoon lukiot tarjoavat mahdollisuuden aloittaa ruotsin kielen B3-oppimäärän opinnot lukiossa. Niin ikään hyväksyttiin muutos, jonka myötä Espoon lukioissa yhteisinä temaattisina opintoina tarjotaan Kohti lukio-opintoja -opintojaksoa sekä Kestävä tulevaisuus -opintojaksoa. Opetussuunnitelman muutokset otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Selvitys koronan jälkeisestä tuesta Espoon lukiokoulutuksessa

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi saadun selvityksen koronan jälkeisestä tuesta Espoon lukiokoulutuksessa. Espoo sai valtionavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukiokoulutuksessa. Korona-avustuksen jatkorahoitusta haetaan, mikäli sellainen avataan keväälle 2022.

Lukiot ovat lukuvuoden 2020–2021 aikana järjestäneet tavanomaista enemmän tukiopetusta, tarjonneet erityistä tukea, opiskelijahuollollista tukea ja opinto-ohjauksen palveluja, kuten henkilökohtaista perehdytystä karanteenissa oleville opiskelijoille. Pienemmät opetusryhmät ovat lisänneet osallisuuden kokemusta muuten haastavassa etäopetustilanteissa. Matemaattisten aineiden lähituki on tullut tarpeeseen ja sitä tullaan jatkossakin tarjoamaan. Useissa lukioissa on tehty kartoituksia opiskelijoiden kokemuksista etäopiskelujaksolla. Ohjeistusten ja rajoitusten puitteissa on järjestetty myös yhteisöllistä toimintaa, jotta lukionsa aloittaneet opiskelijat ovat voineet paremmin tutustua toisiinsa.

Selvitys koronan jälkeisestä tuesta Espoon perusopetuksessa

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi saadun selvityksen koronan jälkeisestä tuesta Espoon perusopetuksessa. Syksystä 2020 alkaen, vuoden 2021 loppuun asti perusopetukselle on myönnetty noin 5 miljoonaa euroa valtionapua. Myös kaupungin omaa rahoitusta on käytetty tukitoimintaan. Espoo tulee hakemaan myös opetus ja kulttuuriministeriön avustusta, joka on tarkoitettu korjaamaan uuden koronan vaikutuksia, kasvanutta oppimisvajetta ja heikentynyttä hyvinvointia.

Lukuvuonna 2020-2021 #paraskoulu-hankkeen neljä hyvinvointiopettajaa ovat keskittyneet tukemaan kouluyhteisön hyvinvointia ja helpottamaan pandemian vaikutuksia. Yhdessä vahvaksi yhteisöksi - Ei kiusaamiselle on kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma, jonka tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kouluissa ja oppilaitoksissa. Suunnitelma on otettu käyttöön Espoon kouluissa syksyllä 2020.

Lukuvuonna 2021-22 tukitoimenpiteissä kiinnitetään erityistä huomiota paitsi uusiin yläkoululaisiin, myös 8.-luokkalaisiin. Koulut laativat suunnitelman siitä, miten koulussa kehitetään kaikkien oppilaiden ryhmään ja kouluyhteisöön kuulumisen tunnetta koko lukuvuoden ajan. 8.-luokkalaisten osalta koulut laativat erillisen, täsmennetyn suunnitelman tukitoimista.

Esityslista

Lautakunnan jäsenet