Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 5.5.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.5.2021 klo 20.50

5.5.2021 20:19:25 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 5.5.2021
 

Tiistilän koulun perusopetuksen siirto väistötiloihin jätettiin pöydälle

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti jättää pöydälle 19.5.2021 pidettävään kokoukseen esityksen Tiistilän koulun väistötiloista.

Lautakunta pitää tärkeänä, että Tiistilän koulun väistö toteutetaan siten, että mahdollisimman suuri osa oppilaista sijoitetaan alueelle ja että koulumatkat ovat turvalliset. Lautakunnalle tuodaan vaihtoehtoistarkastelu kustannusvaikutuksineen.

Selvitys mahdollisuudesta käyttää Espoon kristillisen koulun nykyisiä tiloja Kilon koulun väistötiloina

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 3.3.2021 Kilon koulun perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2021 alkaen, kun vanha koulurakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedoksi selostusosan mukaisen selvityksen mahdollisuudesta käyttää Espoon Kristillisen koulun nykyisiä tiloja Kilon koulun väistötiloina.

Lautakunta päätti pyytää selvitystä lisätalousarvion tilanteesta            

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 3.3. esittää lisätalousarviota lautakunnan puheenjohtajan aloitteesta. Lautakunta totesi, että valitsevassa maailmanlaajuisessa koronapandemiatilanteessa, jossa opetustoimen on kurottava umpeen mittavaa oppimisen
vajetta, ei ole mahdollista kohdistaa sopeutustoimia opetukseen.

Koronapandemian aiheuttamat haasteet, toisen asteen maksuttomuus ja tilakustannusten nousu pakottavat kohdistamaan säästötoimia suoraan opetukseen. Lautakunta esitti lisätalousarviota opetustoimeen: suomenkieliseen perusopetukseen 2,9 milj. euroa sekä lukiokoulutukseen 700 000 euroa. Mikäli etäopetus jatkuu ja sen seurauksena syntyy säästöjä muun muassa kouluruokailusta, siivouksesta sekä kuljetuksista, lautakunta edellyttää, että syntyneet säästöt kohdistetaan täysimääräisesti vuoden 2021 aikana oppilashuollollisiin palveluihin.

Lisäksi lautakunta esittää 600 000 euroa kakkosluokkalaisten iltapäiväkerhotoimintaan. Vastoin lautakunnan syksyllä 2020 käsittelemää talousarviota, kakkosluokkalaisten iltapäiväkerhotoiminta rajattiin ulos talousarviosta. Iltapäiväkerhotoiminnan mahdollistaminen on tärkeää pienten koululaisten turvallisen iltapäivän varmistamiseksi ja vanhemmille työssäkäynnin helpottamiseksi.

Lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan selvitys 1. osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä, mihin toimenpiteisiin lautakunnan päätöksen pohjalta on ryhdytty ja miten puuttuva rahoitus on tarkoitus järjestää.
 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi valtuuston 26.4.2021 hyväksymät toivomukset


§ 47 Esteettömyysohjelman 2017-2020 loppuraportin hyväksyminen
• Valtuusto toivoo, että kaupungin toiminnassa esteettömyyden edistämiseksi, huomioitaisiin myös entistä vahvemmin ja laajemmin kaikki esteettömyysasiat, esim. aistikuormituksen kanssa haasteita kokevat neurokirjon lapset, nuoret ja aikuiset, kaikissa kaupungin palveluissa ja toimialoilla.
•Valtuusto toivoo, että kaupungin toiminnassa esteettömyyden edistämiseksi huomioitaisiin myös yrittäjät kaikissa kaupungin palveluissa ja toimialoilla.

§ 53 Valtuustokysymys kouluväkivaltaan puuttumisesta
•Valtuusto toivoo, että kaikki koulut ja oppilaitokset Espoossa laativat lainmukaiset omat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, jotta kiusaamisen taustalla mahdollisesti vaikuttaviin syihin puututaan myös. Kouluja tuetaan suunnitelmien laadintaprosessissa.

§ 54 Valtuustoaloite kouluille yhtenäisestä toimintamallista kiusaamisen/väkivallan ehkäisyyn, tilanteiden hoitoon ja viranomaisyhteistyöhön
 •Valtuusto toivoo, että osana Yhdessä vahvaksi yhteisöksi - Ei kiusaamiselle -suunnitelmaa huoltajat osallistettaisiin ja sitoutettaisiin nykyistä vahvemmin mukaan myös kiusaamista ennaltaehkäiseviin toimiin

Muut asiat
 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessa kuullut selostukset
• Karamäen päiväkodin tilanteesta
•Tiistilän koulun ja päiväkodin tilanteesta

Yhteyshenkilöt 

Marika Niemi, lautakunnan puheenjohtaja, puh 040 822 8822, marika.k.niemi@gmail.com
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi  
Tapio Erma, lukiolinjan päällikkö, puh. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi  
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, puh.050 354 6840, ilpo.salonen@espoo.fi  
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi 

Esityslista

Lautakunnan jäsenet