Uudet luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.3.2019 klo 10.57

Etelä-Espoon ja Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat 2019-2029 hyväksyttiin 20.3. järjestetyssä teknisen lautakunnan kokouksessa.

Teknisen lautakunnan hyväksymät luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat ovat alueittain laadittuja, luonnonmukaisten viheralueiden hoitoa ohjaavia suunnitelmia. Molemmat suunnitelmat on toteutettu vuorovaikutuksessa metsien ja viherympäristöjen käyttäjien kanssa. Vuorovaikutusprosessiin osallistui Etelä-Espoossa noin 180 henkilöä ja Tapiolassa noin 150 henkilöä.

Tapiolan kuuluisa maisemakuva avartuu entisestään

Tapiolan metsät ovat läpi aikojen vahvistaneet alueellista identiteettiä ja paikan henkeä kaupunginosan asukkaiden keskuudessa. Erilaisten puulajien ja kasvupaikkojen vaihtelu luo Tapiolan eri alueille niiden ainutlaatuisen ilmeen ja vahvistaa paikkojen tunnistettavuutta. Mäntyjen ja koivujen luoma valoisa maisemakuva onkin yksi alkuperäisistä Tapiolan ominaisuuksista.

Tapiolan suunnittelualueelle on ehdotettu erilaisia metsänhoitotoimenpiteitä seuraavien kymmenen vuoden aikana toteutettaviksi yhteensä noin 20 hehtaarin verran. Kaikki toimenpiteet ovat metsän peitteisyyden säilyttäviä, pääasiassa harvennushakkuita ja poimintahakkuita. Metsänhoitotöitä on ehdotettu yhteensä noin 45 hehtaarille. Metsänhoitotoimissa tavoitteena on avartaa maisemia ja tehdä Tapiolan maisemakuvasta aiempaa valoisampi ja avarampi.

Metsänhoitotoimenpiteet  suunnitellaan siten, että ne eivät katkaise merkittäviä viheryhteyksiä tai heikennä suojeltavien eläinlajien elinolosuhteita. Tapiolassa kiinnitetään erityistä huomiota metsänhoidon ja arvokkaiden maisemien yhteensovittamiseen.

Etelä-Espoossa kasvatetaan monilajista virkistysmetsää

Etelä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2019-2029 koskee kaupungin omistamia metsiä ja niittyjä Turunväylän eteläpuolella sekä Kehä II:n itäpuolella.

Suunnittelualueelle on ehdotettu erilaisia metsänhoitotoimenpiteitä toteutettaviksi seuraavien kymmenen vuoden aikana yhteensä noin 84 hehtaarin alalta. Toimenpiteiden tarkoituksena on kasvattaa monilajista ja monikerroksellista virkistysmetsää. Hoitamattomia tiheikköjä sekä pysty- ja maalahopuita jätetään muualle kuin reittien varsille.

Molemmat teknisen lautakunnan hyväksymät luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat pohjautuvat laajoihin tausta-aineistoihin. Suunnittelutyössä on huomioitu alueiden luontoarvot, maisemakohteet, maankäyttö sekä kulttuuriarvot.

Kaupungin metsienhoitoa suunniteltaessa tarkastellaan yhden metsikön sijaan laajempia kokonaisuuksia, esimerkiksi ulkoilureitin vartta, meren rantavyöhykettä tai rakennettavien alueiden tulevia viheralueita. Oikein ajoitetulla ja kasvupaikalle sopivalla hoidolla pyritään kasvattamaan metsiä mahdollisimman pitkäikäisiksi ja välttämään suuria maisemamuutoksia.