Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten (KuntaL 121 §).

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten tilintarkastajan valinnan, tilintarkastuskertomuksen käsittelyn, kannanoton tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja tilivelvollisten vastuuvapauden epäämiseen tai myöntämiseen.

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain arviointikertomuksen, jossa arvioidaan talouden tilaa sekä sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tulostavoitteiden toteutumista. Arviointikertomuksessa esitetään lautakunnan arvio kaupungin toiminnasta ja siitä, onko palvelut järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta huolehtii kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta myös arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, mikäli kaupungin taseessa on kattamatonta alijäämää. 

Lautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja voi myös antaa tilintarkastajalle ohjeita kuntalain edellyttämällä tavalla ja pyytää häneltä selvityksiä. Jos tilintarkastajan tilintarkastuskertomus sisältää muistutuksen, lautakunta hankkii asianomaisten selitykset sekä kaupunginhallituksen lausunnon.

Arviointikertomus 2020  (pdf, 7421 Kt)

Arviointikertomuksen lisäksi tarkastuslautakunta antaa valtuustolle lausuntonsa osavuosikatsauksista II ja III.

Sidonnaisuusilmoitusten valvonta

Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Jokainen laissa määrätty ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunta voi valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtäväänsä. Lain 84.2 §:n mukaan henkilön on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tiedot ilmoitetuista sidonnaisuuksista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla tarkastuslautakunnan käsiteltyä asian.

Kokoussihteeri, pöytäkirjanote ja muutoksenhaku

Esittelijä
Kaupunginreviisori, JHTT Virpi Ala-aho
PL 113
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 046 877 2801
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Kokoussihteeri
Kaupunkitarkastaja Riitta Björklund
PL 113
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 046 877 2974
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Pöytäkirjanote
Lautakunnan sihteeri Riitta Björklund.

Muutoksenhaku
Yleensä tarkastuslautakunnan asiat ovat valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin muutoksenhakuoikeutta ei ole.

Oikaisuvaatimus sekä lautakunnalle tarkoitettu posti osoitteella:
Tarkastuslautakunta
Espoon kaupungin kirjaamo
PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
Faksi 09 816 22495
Puh. 09 816 56000

Käyntiosoite: Entresse, 3. kerros, Siltakatu 11, Espoon keskus

Virka-aika: ma-pe klo 8.00–15.45