Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. (KuntaL 121 §)järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalaissa. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten tilintarkastajan valinnan, tilintarkastuskertomuksen käsittelyn, kannanoton tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden epäämiseen tai myöntämiseen.

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain Arviointikertomuksen (Arviointikertomus 2017.pdf ), joka käsitellään valtuustossa toukokuussa.  Kertomuksessa arvioidaan kaupungin tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Arviointikertomukseeen sisältyy myös lautakunnan käsitys kaupungin toiminnan tuloksellisuudesta ja palvelujen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä.  Lautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta myös arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä, mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. 

Lautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja  voi myös antaa tilintarkastajalle ohjeita kuntalain edellyttämällä tavalla ja pyytää häneltä selvityksiä. Jos tilintarkastajan tilintarkastuskertomus sisältää muistutuksen, lautakunta hankkii asianomaisten selitykset sekä kaupunginhallituksen lausunnon.

Arviointikertomuksen lisäksi tarkastuslautakunta antaa valtuustolle lausuntonsa seurantaraportista I  sekä lokakuun kuukausiraportista.

Sidonnaisuusilmoitusten valvonta

Tarkastuslautakunnan uutena lakisääteisenä tehtävänä 1.6.2017 alkaen on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Jokainen laissa määrätty ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunta voi valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtäväänsä. Lain 84.2 §:n mukaan henkilön on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tiedot ilmoitetuista sidonnaisuuksista julkaistaan kaupungin verkkosivuilla tarkastuslautakunnan käsiteltyä asian.

Kokoussihteeri, pöytäkirjanote ja muutoksenhaku

Esittelijä
Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho
PL 113
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 046 877 2801
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Kokoussihteeri
Kaupunkitarkastaja Riitta Björklund
PL 113
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh. 046 877 2974
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Pöytäkirjanote
Lautakunnan sihteeri Riitta Björklund.

Muutoksenhaku
Yleensä tarkastuslautakunnan asiat ovat valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin muutoksenhakuoikeutta ei ole.

Oikaisuvaatimus sekä lautakunnalle tarkoitettu posti osoitteella:
Tarkastuslautakunta
Espoon kaupungin kirjaamo
PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
Faksi 09 816 22495
Puh. 09 816 22491 tai 09 816 22492

Käyntiosoite: Entresse, 3. kerros, Siltakatu 11, Espoon keskus

Virka-aika: ma-pe klo 8.00–15.45