Kokousajat

Kokoukset kaudella 2019-2020


to 23.5.2019
to 13.6.2019

to 22.8.2019                          
to 26.9.2019                                   
to 24.10.2019                                 
to 21.11.2019                                 
to 12.12.2019                                 

to 23.1.2020                                 
to 13.2.2020                                   
to 19.3.2020                                   
to 23.4.2020                                   
to 14.5.2020                          
to 11.6.2020 

Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 17.30.