Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
 • huolehtia kaupungin sosiaalihuollosta, terveydenhuollosta ja raittiustyöstä,
 • huolehtia maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvistä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä, talous- ja velkaneuvonnasta sekä sosiaalisesta luototuksesta,
 • huolehtia seudullisesta ympäristöterveydenhuollosta yhteistyössä Kirkkonummen kunnan ja Kauniaisten kaupungin kanssa,
 • ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti,
 • huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä,
 • päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista toimintaperiaatteista siten, että ne edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä,
 • tehdä esitys taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus,
 • huolehtia yhteistyöstä muiden lautakuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä,
 • huolehtia tehtäväalueensa toiminnan osalta kaupungin asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä seurata toiminnan asiakaslähtöisyyttä,
 • hyväksyä tilahankkeiden tarveselvitykset tehtäväalueensa osalta,
 • huolehtia yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan järjestämisestä,
 • päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista hankintaperiaatteista Espoo-strategian mukaisesti,
 • tehdä esitys kaupunginhallitukselle toimialansa osalta lakiin tai asetukseen perustuvien maksujen määräytymisestä valtuuston antamien yleisten perusteiden ja lakien sallimissa rajoissa,
 • antaa kaupunginhallituksen puolesta kaupungin lausunnot lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa, jollei lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevan asian luonteesta muuta johdu,
 • päättää lautakunnan käytössä olevien tilojen, alueiden, rakennusten, laitteiden ja vastaavien käyttö- ja vuokrasopimusten sekä muuhun ulkopuoliseen käyttöön luovuttamisen periaatteista,
 • päättää muut kuin lakiin ja asetuksiin perustuvat taksat ja maksut tehtäväalueellaan valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan.