Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 18.9.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.9.2019 klo 20.45

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021−2022

Lautakunnalle esitetyssä talousarviossa sosiaali- ja terveystoimen menomääräraha on 833,8 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarvioon verrattuna toimialan menot nousevat 31,4 milj. euroa eli 3,9 prosenttia. Määrällisesti eniten kasvavat erikoissairaanhoidon menot: menokasvu on 19,0 milj. euroa vuoden 2019 talousarvioon verrattuna (+6,9 prosenttia). Muun toiminnan menot kasvavat 12,4 milj. euroa vuoteen 2019 verrattuna (+2,4 prosenttia). Toimintatulot ovat 73,1 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää seuraavia huomioita ja edellyttää niiden mukaisia muutoksia vuoden 2020 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan:

  • Palvelutaso ei laske ja painopisteen siirtoa ennaltaehkäiseviin palveluihin jatketaan. Tämä edellyttää panostuksia erityisesti lasten terapiapalveluihin ja nuorten mielenterveyspalveluihin, perhesosiaalityöhön sekä ikäihmisten terveyden edistämiseen. Talousarviossa on syytä varata määrärahat nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseen tähtäävän ”Islannin mallin” kehittämiseen yhdessä sivistystoimen kanssa.
  • Asukkaiden palveluiden laadun ja saatavuuden sekä valtuuston asettamien tulostavoitteiden saavuttamisen kannalta toimialan on välttämätöntä onnistua osaavan ja pysyvän henkilökunnan rekrytoinnissa. Erityisesti kotihoidon, vammaispalveluiden ja sosiaalityön piirissä on varmistettava, että rekrytointivaikeuksien ja henkilöstön vaihtuvuuden syyt tunnistetaan ja niihin puututaan esimerkiksi tukemalla työhyvinvointia ja hyvää johtamista, vähentämällä työn kuormittavuutta sekä palkkaukseen liittyvillä toimenpiteillä. Tehostetun rekrytoinnin hankkeelle on varattava riittävät resurssit.
  • Lisäksi lautakunta toteaa, että talousarviossa on varmistettava omaishoidontuen ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelutukien saatavuus sekä ikääntyneiden pitkäaikaishoitopaikkojen riittävyys. Vanhuspalveluiden pitkäaikaishoidon uuden hankinnan myötä on syytä varautua samantasoiseen palvelu- ja kustannustasoon sekä omissa että ostetuissa palveluissa.
  • Pitemmän aikavälin taloussuunnittelussa on syytä varautua perusterveydenhuollon hoitotakuuseen ja vanhusten hoivan hoitajamitoitukseen, jotka voivat tulevaisuudessa lisätä omien ja ostettavien palvelujen määrärahatarvetta.

Lautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että toimeentulotukiasiakkaiden osalta luovuttaisiin asiakasmaksujen perinnästä.

Talousarvion käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa ja valtuustossa marras-joulukuussa.
Talousarvioaineisto

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Vanhusasiainvaltuutettu Espooseen ja muualle läntiselle Uudellemaalle: vastaus jätettiin pöydälle odottamaan sosiaali- ja potilasasiamiehen lausuntoa.

Lisätiedot
Tämän kokouksen esityslista ja aineistot