Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta linjaa sosiaali- ja terveydenhuollon painopisteitä Espoossa. Se seuraa toiminnan tuloksellisuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia palvelujen ja toiminnan parantamiseksi.

Lautakunta huolehtii kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta, raittiustyöstä, eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuollosta sekä kemikaalivalvonnasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on neljätoista jäsentä ja varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet aina neljän vuoden toimikaudeksi. Lautakunnan jäsenistä vähintään viiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu ja varapuheenjohtajan valtuutettu tai varavaltuutettu.

Lautakunnan alaisuudessa on yksilöasioita varten yksilöasioiden jaosto. Tällä tavoin lautakunta voi keskittyä työskentelyssään suurempiin linjauksiin.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät

Pöytäkirjanote ja muutoksenhaku

Pöytäkirjanote

Pöytäkirjanote tai ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille aina päätöksenteon jälkeen. Pyydettäessä pöytäkirjan otteen saa kokousjärjestelijältä puh. 050 328 7206.

Muutoksenhaku

Lautakunnan ja sen jaoston pöytäkirjoihin on liitetty päätöksiä koskevat kuntalakiin perustuvat erilliset muutoksenhakuohjeet. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Yksilöä koskevissa päätöksissä ja hygienialakiin perustuvissa päätöksissä noudatetaan kuntalain sijaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön sisältyviä muutoksenhakusäännöksiä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö