Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta linjaa sosiaali- ja terveydenhuollon painopisteitä Espoossa. Se seuraa toiminnan tuloksellisuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia palvelujen ja toiminnan parantamiseksi.

Lautakunta huolehtii kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta, raittiustyöstä, eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuollosta sekä kemikaalivalvonnasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on neljätoista jäsentä ja varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet aina neljän vuoden toimikaudeksi. Lautakunnan jäsenistä vähintään viiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu ja varapuheenjohtajan valtuutettu tai varavaltuutettu.

Lautakunnan alaisuudessa on yksilöasioita varten yksilöasioiden jaosto. Tällä tavoin lautakunta voi keskittyä työskentelyssään suurempiin linjauksiin.

Lautakunnan tehtävät

 • huolehtia kaupungin sosiaalihuollosta, terveydenhuollosta ja raittiustyöstä,
 • huolehtia maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvistä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä, talous- ja velkaneuvonnasta sekä sosiaalisesta luototuksesta,
 • huolehtia seudullisesta ympäristöterveydenhuollosta yhteistyössä Kirkkonummen kunnan ja Kauniaisten kaupungin kanssa,
 • ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti,
 • huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä,
 • päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista toimintaperiaatteista siten, että ne edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä,
 • tehdä esitys taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus,
 • huolehtia yhteistyöstä muiden lautakuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä,
 • huolehtia tehtäväalueensa toiminnan osalta kaupungin asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä seurata toiminnan asiakaslähtöisyyttä, 
 • hyväksyä tilahankkeiden tarveselvitykset tehtäväalueensa osalta,
 • huolehtia yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan järjestämisestä,
 • päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista hankintaperiaatteista Espoo-strategian mukaisesti,
 • tehdä esitys kaupunginhallitukselle toimialansa osalta lakiin tai asetukseen perustuvien maksujen määräytymisestä valtuuston antamien yleisten perusteiden ja lakien sallimissa rajoissa,
 • antaa kaupunginhallituksen puolesta kaupungin lausunnot lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa, jollei lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevan asian luonteesta muuta johdu,
 • päättää lautakunnan käytössä olevien tilojen, alueiden, rakennusten, laitteiden ja vastaavien käyttö- ja vuokrasopimusten sekä muuhun ulkopuoliseen käyttöön luovuttamisen periaatteista,
 • päättää muut kuin lakiin ja asetuksiin perustuvat taksat ja maksut tehtäväalueellaan valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan.

Pöytäkirjanote ja muutoksenhaku

Pöytäkirjanote

Pöytäkirjanote tai ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille aina päätöksenteon jälkeen. Pyydettäessä pöytäkirjan otteen saa kokousjärjestelijältä puh. 050 328 7206.

Muutoksenhaku

Lautakunnan ja sen jaoston pöytäkirjoihin on liitetty päätöksiä koskevat kuntalakiin perustuvat erilliset muutoksenhakuohjeet. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Yksilöä koskevissa päätöksissä ja hygienialakiin perustuvissa päätöksissä noudatetaan kuntalain sijaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön sisältyviä muutoksenhakusäännöksiä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö