Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 30.10.2019

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
30.10.2019 klo 21.59

3. Syyskuun osavuosikatsaus

Lautakunta hyväksyi katsauksen talousarvion ja tulostavoitteiden toteutumisesta. Aineisto

4. Vanhusten tehostetun palveluasumisen valvonta heinä-syyskuu 2019

Lautakunta merkitsi valvontaraportin tiedoksi. Lisäksi lautakunta kehotti sosiaali- ja terveystoimea tiukentamaan sanktioita. Aineisto

5. Lausunto Tilakeskuksen esittämästä investointiohjelmasta

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuosien 2020–2030 investointiohjelmaan lisätään seuraavat asiat:

 • Leppävaaran ja Espoonlahden alueiden Palvelutorien suunnittelu käynnistetään yhteistyössä eri toimialojen kanssa
 • Matinkylän elä ja asu -hankkeen rakentamisen toteutustapaa ja kustannuksia koskeva päätös valmistellaan siten, että rakentaminen voidaan käynnistää vuonna 2022
 • Espoonlahden, Espoon keskuksen ja Tapiolan elä ja asu -hankkeiden toteuttamiseksi varaudutaan maankäyttöön liittyvin toimenpitein. Aineisto

7. Kliinisen oikeuslääketieteen palvelujen järjestäminen 1.1.2020 alkaen

Espoon kaupunki on ostanut kliinisen oikeuslääketieteen palvelut Helsingin yliopistolta, mutta vuodenvaihteen jälkeen yliopisto ei enää tuota näitä palveluja. Lautakunta päätti, että palvelut hankitaan jatkossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Palveluihin kuuluvat oikeuslääketieteelliset tutkimukset ja näytteenotot, joilla voi olla rikosseuraamuksellisia tai oikeudellisia vaikutuksia tutkittavalle tai muille epäillyn rikoksen osapuolille. Aineisto

12. Vammaisten ympärivuorokautisen asumisen hankinnan periaatteet

Lautakunta hyväksyi vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinnan periaatteet (aineisto):

 1. Asiakas saa tarpeitaan vastaavaa ympärivuorokautista asumisen tukea oikea-aikaisesti.
 2. Asiakkaan toimintakyky, kokonaistilanne ja mielipide huomioidaan palvelun valinnassa. Asiakkaan etu on lopullinen valintakriteeri palvelua valittaessa.
 3. Palvelut mukautuvat asiakkaan elämäntilanteen ja tarpeen mukaan.
 4. Palvelut huomioivat asiakkaan voimavarat ja lisäävät osallisuutta.
 5. Tilaava kunta määrittää vaatimukset palvelun sisällölle ja laadulle. Palvelukuvaus on laadittu asukkaiden palvelutarvetta vastaavasti.
 6. Kenenkään asumispaikka ei uuden sopimuskauden johdosta muutu.
 7. Palveluntuottajan tuottama laatu ja hyvä asiakaskokemus ohjaavat palvelujen valinnassa ja vaikuttavat palvelusta maksettavaan korvaukseen.
 8. Palvelua hankitaan suomen ja ruotsin kielellä.
 9. Hankinta valmistellaan yhteistyössä muiden Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa. Jokainen kunta tekee itsenäisesti hankintaa koskevat päätökset ja sopimukset.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että palveluille ja palveluntuottajille asetettavat laatu- ja soveltuvuusvaatimukset tuodaan ennen hankintaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi.
 

13. Terveysasemapalvelujen järjestäminen palvelusetelillä Espoon keskuksen alueella

Espoon keskuksessa toimivan Oma Lääkärisi Espoontori -terveysaseman nykyinen sopimus kaupungin kanssa päättyy 30.4.2020. Lautakunta päätti, että Espoon keskuksessa Suvelan ja Tuomarilan väestövastuualueen terveysasemapalvelut järjestetään palvelusetelillä ajalla 1.5.2020−30.4.2025. Palveluseteliä käyttävät asiakkaat maksavat käynneistä saman verran kuin kaupungin omilla terveysasemilla. Lautakunnalle tuodaan selvitys esitetyn mallin kustannustiedoista ja palvelujen tuottajana toimivien tahojen palvelujen laadusta elokuussa 2020. Aineisto

Lue lisää: Suunnitteilla lisää valinnanvapautta Espoon keskuksen terveysasemapalveluihin

14. Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Lautakunta antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta seuraavalla lisäyksellä: Lautakunta pitää tärkeänä hoitajien riittävän määrän turvaamista ympärivuorokautisesti hoidossa. Hoitajien ja muun henkilökunnan määrän tulee joka tapauksessa aina vastata asiakkaiden yksilöllisiä, toimintakyvystä tai sen laskemisesta aiheutuvia tarpeita. Mitoituksessa on otettava huomioon asiakkaan tarve, henkilöstön moniammatillisuus ja osaaminen sekä mahdollisuudet hyödyntää teknologiaa.
 

Lisätiedot
Tämän kokouksen esityslista ja aineistot