Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 25.9.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.9.2018 klo 22.25

4. Talousarvio ja taloussuunnitelma 2019

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle taloussuunnitelman vuosille 2020−2021 sekä talousarvion ja tulostavoitteet vuodelle 2019. Aineisto

Lautakunta esittää seuraavia huomioita ja edellyttää vastaavia lisäyksiä vuoden 2019 talousarvioon:

  • Tehdään merkittävä strateginen panostus lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja terapiapalveluihin sekä perheiden tukipalveluihin, kuten perhesosiaalityöhön ja perheneuvolaan. Tavoitteena tulee olla vaikuttavien ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen ja siten lastensuojelun raskaampien palveluiden tarpeen kääntäminen laskuun. Tähän ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistamiseen on varattava talousarviossa riittävät lisämäärärahat eikä niitä voi vähentää tulevan vuoden budjetissa lastensuojelun määrärahoista, sillä vaikutukset näkyvät todennäköisesti vasta pitemmällä aikavälillä.
  • Varmistetaan, että vanhusten pitkäaikaishoidon paikkojen määrä on tarpeeseen nähden riittävä, jotta ikääntyville espoolaisille pystytään tarvittaessa varmistamaan sujuva pääsy tehostetun palveluasumisen piiriin. Tämän varmistamiseksi vuoden 2019 aikana tuodaan ikääntyneiden hoiva-asumisen kriteerit lautakunnan käsiteltäväksi ja tarvittaessa päivitettäväksi, ja mikäli pitkäaikaishoidon paikkatarve tämän myötä kasvaa, valmistellaan lisätalousarvio sujuvan palveluiden piiriin pääsyn turvaamiseksi. Vanhusten kotihoitoon ja sen kehittämiseen (ml. tietojärjestelmät) on niin ikään varattava riittävät resurssit. (Lisämäärärahan tarve vrt. olemassaolevien vakanssien täyttämisessä onnistuminen) Lisäksi lautakunta esittää, että kotihoidon laadun varmistamiseksi ja seurannan parantamiseksi sitovaksi tulostavoitteeksi lisätään tavoite kotihoidon asiakkaan luona käyvien hoitajien vaihtuvuuden vähentämisestä.
  • Varmistetaan, että vammaispalveluiden saatavuus paranee ja käsittelyajat lyhenevät. (Lisämäärärahan tarve vrt. olemassaolevien vakanssien täyttämisessä onnistuminen) Lisäksi lautakunta esittää, että vammaispalveluiden saatavuuden varmistamiseksi muutetaan sitovaa tulostavoitetta siten, että kaikki vammaispalveluiden päätökset tehdään viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ja keskimääräisen käsittelyajan tavoite on 30 vuorokautta.
  • Varmistetaan, että toimialalla on tosiasialliset mahdollisuudet täyttää tarvittavat ja päätetyt vakanssit. Henkilöstön vaihtuvuuden ja rekrytointivaikeuksien syyt selvitetään ja henkilöstön pysyvyyttä edistetään esimerkiksi tukemalla työhyvinvointia ja hyvää johtamista, vähentämällä työn kuormittavuutta sekä palkkaukseen liittyvillä toimenpiteillä.
  • Selvitetään paperittomien henkilöiden oikeuden laajentamista sosiaali- ja terveyspalveluihin lakisääteisestä kiireellisestä hoidosta myös välttämättömään hoitoon ja huolenpitoon.
  • Vuoden 2019 aikana laajennetaan maksuton ehkäisy koskemaan kaikkia alle 25-vuotiaita espoolaisia.
  • Varmistetaan, että terveyspalveluiden uudistunut ajanvarausjärjestelmä toimii myös ruotsinkielisten asiakkaiden kohdalla.
  • Parannetaan Espoon sairaalan työntekijöiden työhyvinvointia ja potilaiden palveluiden saatavuutta, sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen saamista ja ympäristöterveydenhuollon toimintakykyä.

6. Selvitys kotihoidon alueellisen ulkoistuksen vaikutuksista palvelujen laatuun ja kustannuksiin

Lautakunta merkitsi tiedoksi valtuuston edellyttämän selvityksen kotihoidon ulkoistamisen vaikutuksista. Lautakunnalle valmistellaan esitys vuonna 2019 käynnistettävästä kokeilusta, jossa tietyn alueen kotihoidon tuottaminen annetaan ulkoisen palveluntuottajan toteutettavaksi. Lautakunta päättää myöhemmin kokeilun periaatteista ja kokeilualueesta. Aineisto

Muualta Suomesta saadut kokemukset sekä Espoon tuoreimmat selvitykset viittaavat siihen, että ostopalvelun ja oman kotihoidon laadussa ei ole merkittäviä eroja, mutta ulkoistaminen voi tuoda kustannussäästöjä. Espoon vanhusneuvosto kannattaa kotihoidon yhden alueen ulkoistamiskokeilun järjestämistä.

7. Suun terveydenhuollon palvelut Suur-Matinkylän alueella

Lautakunta päätti, että Matinkylän suun terveydenhuollon palvelut järjestetään ostopalveluna, ja kehotti käynnistämään palvelusetelipilotin valmistelun.
Tiedote 20.9.2018:

8. Vammaispalvelujen lyhytaikaisen perhehoidon palkkioiden korotus

Lautakunta hyväksyi vammaispalvelujen lyhytaikaisen perhehoidon palkkioiden korotukset. Aineisto

9. Omaishoidon tuen toimintaohjeen tarkistus

Jätettiin pöydälle

10. Vastaukset valtuustokysymyksiin: psykiatrisen hoidon saatavuus ja mielenterveyden kriisipalveluiden kehittäminen

Kiireellistä hoitoa saa samana päivänä ympäri vuorokauden. Terveysasemien päivystys toimii arkisin klo 8–16. Päivystykseen voi mennä suoraan aikaa varaamatta tai päivystysajan voi varata samalle päivälle verkossa tai puhelimitse. Tapiolan, Leppävaaran, Espoonlahden ja Samarian terveysasemilla on mielenterveys- ja päihdehoitajien kriisiaikoja päivystyksen tukena. Muina vuorokaudenaikoina palvelee Jorvin terveyskeskuspäivystys. Myös sosiaali- ja kriisipäivystys on avoinna ympäri vuorokauden.

Mielenterveys- ja päihdehoitajilla on vastaanottoja ilman ajanvarausta Ison Omenan palvelutorilla; vastaanottoaikoja lisätään ja aukioloaikaa laajennetaan vuoden 2019 alussa. Nuorten mielenterveyspalveluja kehitetään viemällä niitä entistä enemmän mukaan nuoren arkiympäristöön. Aineisto

11. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat

Aluehallintovirasto on pyytänyt Espoolta selvitystä ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimentulotuen hakemusten käsittelyajoista huhtikuussa 2018. Tuolloin hakemusten käsittelyn lakisääteinen määräaika ylittyi vähintään yhdellä päivällä 56 hakemuksen kohdalla (2 prosenttia hakemusista). Etuuskäsittelijöiden vaihtuminen on aiheuttanut viivästystä joidenkin hakemusten käsittelyyn. Uusien työntekijöiden perehdytykseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota, jotta yhdenkään hakemuksen käsittelyaika ei ylitä lakisääteistä määräaikaa. Aineisto

Toimeentulotukihakemukset on käsiteltävä seitsemässä arkipäivässä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli 2,3 arkipäivää huhtikuussa 2018. Ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen hakemusten käsittelyajat Espoossa

Tämän kokouksen aineisto kokonaisuudessaan