Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 14.6.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.6.2018 klo 20.06

4. Vastaukset vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin

Lautakunta merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja antoi kaupunginhallitukselle selvityksen sosiaali- ja terveystoimea koskeviin havaintoihin, jotka koskevat mm. asiakkaiden osallisuutta, nuorten mielenterveyspalveluja ja vammaispalveluja. Selvityksessä todetaan, että vammaispalveluissa on kehitetty asiakkaiden osallisuutta ja kuulemista, kuten vammaisten asiakkaiden osallisuutta helpottavia välineitä. Sosiaalipalveluissa työskentelee kokemusasiantuntijoita ja myös lastensuojelussa toimii asiakasraateja ja yhteiskehittämisryhmiä. Nuorten masennuksen varhaiseen puuttumiseen kehitetty IPC-menetelmää on hyödynnetty kouluissa ja se on osoittautunut toimivaksi. Nuorten hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi on palkattu lisää sairaanhoitajia mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Vastaukset tarkastuslautakunnan havaintoihin

5. Suur-Matinkylän terveysasemapalvelujen järjestäminen

Lautakunta päätti, että Matinkylän suuralueen terveysasemapalvelut järjestetään Ison Omenan palvelutorilla tammikuusta 2019 alkaen. Toimitilojen esteettömyys ja saavutettavuus varmistetaan.
Esitys
Tiedote: Matinkylän terveysasema muuttaa Ison Omenan palvelutorille, Henttaan ja Suurpellon asukkaille uusi palvelupiste

6. Omaishoidon tuen toimintaohjeen tarkistus

Asia palautettiin valmisteluun.

7. Lapsiperheiden kotipalvelusta perittävät maksut

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut 1.9.2018 alkaen. Esitys alentaa säännöllisen kotipalvelun asiakasmaksuja. Kotipalvelu katsotaan säännölliseksi, kun palvelu jatkuu yli kolme kuukautta ja palvelua on yli 6 tuntia kuukaudessa. Lisäksi arvioidaan

  • asiakasmaksujen vaikutusta asukkaiden mahdollisuuteen käyttää kotipalveluja
  • vammaisneuvoston esitystä tuntiperusteisesta asiakasmaksusta, kun palvelutarve on esimerkiksi 6-10 tuntia kuukaudessa.

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa lastenhoitoapua ja kodinhoidollista apua perheille, joissa tarvitaan tukea vanhemman alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Kotipalvelun ensikäyntiarvio asiakkaan kotiin on maksuton. Muista käynneistä peritään maksu, jonka suuruuteen vaikuttavat palvelun määrä sekä perheen koko ja tulot. Erityistä tukea tarvitseva perhe voi saada kotipalvelun maksutta.

8. Etäkotihoidon laitemaksun poistaminen

Videovälitteiset etäpalvelut korvaavat säännöllisen kotihoidon kotikäyntejä tai täydennetään asiakkaan päivittäisiä palveluja. Etäkäynnillä asiakasta voidaan opastaa esimerkiksi ottamaan lääkkeitä, pistämään insuliinia tai lämmittämään ruokaa. Etäkuntoutuksena voidaan jatkaa esimerkiksi sairaalassa aloitettua puheterapiaa, toimintaterapiaa tai fysioterapiaa. Etäkotihoidon asiakkailta on peritty laitemaksua 20 euroa kuukaudessa. Lautakunta päätti, että laitemaksu poistetaan. Esitys

Kokousaineisto kokonaisuudessaan