Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 19.4.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.4.2018 klo 20.19

Sosiaali- ja terveystoimen investointiesitys 2019–2027

Lautakunta hyväksyi investointiesityksen vuosille 2019–2027 ja esittää sen edelleen Tilapalvelut-liikelaitokselle.

Sosiaali- ja terveystoimessa ei ole valmisteilla uusia investointimäärärahaa edellyttäviä toimitilahankkeita. Valtuustokauden aikana on tarkoitus laajentaa palvelutorikonseptia kaikkiin aluekeskuksiin; palvelutoreille kaavaillaan mm. terveyspalveluja sekä lapsiperheiden palveluja laajennetuin aukioloajoin. Pitkäaikaishoidon palveluverkko ja neuvolapalvelujen toimitilaverkko on syytä tarkistaa.

Matinkylän elä ja asu -seniorikeskus varaudutaan toteuttamaan vuokratilahankkeena vuosina 2021-2022. Espoonlahden elä ja asu -seniorikeskuksen toteuttamiseksi on asemakaavallinen varaus ja Tapiolan elä ja asu -seniorikeskuksen toteuttamiseen varaudutaan vuoden 2025 jälkeen. Vammaisten asumispalvelujen lisäämiseen varaudutaan vammaisten asumispalveluohjelman mukaisesti; lähivuosina on valmistumassa viisi asumispalvelua tarjoavaa, yksityisesti toteutettavaa asumispalveluyksikköä. Postipuun vastaanottokoti valmistuu syksyllä 2019. Vuodelle 2019 esitetään varattavaksi 510 000 euroa Postipuun vastaanttokodin sekä palveluverkon muutosten edellyttämiin kalustehankintoihin. Esitys

Valtuustokysymys psykiatrisen hoidon saatavuudesta

Akuutissa mielenterveyden häiriössä saa apua ilman ajanvarausta Ison Omenan palvelutorin mielenterveys- ja päihdeklinikalta, terveysasemien päivystyksestä, kouluterveydenhoitajalta ja nuorisopoliklinikka Nupolista. Vakaviin mielenterveyden häiriöihin on tarjolla apua saa HUS-Jorvin päivystyksestä. Espoon kouluissa on otettu käyttöön IPC-terapiamenetelmä nuorten masennuksen hoitoon, ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Vastaus valtuustokysymykseen; vastausta täydennetään tilastotiedolla ja tilannetta arvioidaan säännöllisesti yhdessä HUS:n kanssa.

Valtuustoaloite lastensuojelun henkilöstön tilanteesta

Lastensuojelun henkilöstön näkemyksiä ja kehittämisajatuksia selvitettiin kyselyllä tammikuussa 2018. Onnistumiset työssä motivoivat ja esimiestyötä pidetään hyvänä, mutta työ- ja asiakasmäärät ovat monen mielestä liian suuria Tiedote 16.3.2018.

Henkilöstön kehittämisajatukset ovat pääosin samansuuntaisia kuin johdonkin; 1) riittävät ja oikein kohdennetut resurssit, joilla palveluita voidaan tarjota perheille oikea-aikaisesti silloin, kun he apua tarvitsevat 2) henkilöstön hyvinvointi ja laadukas johtaminen 3) turvalliset ja toimivat työskentelyolosuhteet. Kaikki Espoon sisäinen, seutukunnallinen ja valtakunnallinen kehittämistyö tähtää näihin asioihin. Työntekijät otetaan jatkossa aiempaa enemmän mukaan lastensuojelutyön kehittämiseen. Vastaus valtuustoaloitteeseen

Lautakunta toteaa kantanaan, että lastensuojelun tilannetta seurataan ja selvitys huomioidaan budjettineuvotteluissa.

Lasten sijaishuollon hankinnan periaatteet

Lautakunta merkitsi tiedoksi sijaishuollon hankinnan periaatteet. Espoossa kilpailutus koskee laitoshuoltoa, perhehoitoa, vastaanottoperhetoimintaa, vastaanottotoimintaa ja jälkihuoltoa. Kilpailutus on tarkoitus käynnistää kesällä 2018. Hankinnassa kiinnitetään huomiota palvelujen vaikuttavuuteen sekä koulutetun ja erityisosaamista omaavan henkilöstön saamiseen.

Selvityksiä