Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 22.3.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.3.2018 klo 21.26

Espoon osallistuminen Uudenmaan valinnanvapauspilottiin

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Espoo ilmoittautuu mukaan STM:n rahoittamaan Uudenmaan valinnanvapauspilotin hankehakemukseen. Espoossa on tarkoitus pilotoida sote-keskusta, suun terveydenhuollon valinnanvapautta, kotihoidon ja pitkäaikaishoidon asiakasseteliä sekä henkilökohtaista budjettia. Toteuttamiskelpoiset pilottiehdotukset tuodaan myöhemmin lautakunnan päätettäväksi.

Vanhusten hoiva-asumisen palvelusetelin arvon korottaminen

Lautakunta päätti nostaa palvelusetelin arvoa 400 eurolla 1.5.2018 alkaen. Ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palvelusetelin arvo määräytyy asukkaan nettotulojen mukaan: nykyinen vaihteluväli on 100–3000 euroa/kk. Tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnanvapautta sekä parantaa palvelun laatua ja kustannustehokkuutta. Tarkemmat tiedot

Järjestöavustusten myöntämisen periaatteet vuodelle 2019

Lautakunta päätti järjestöavustusten myöntämisen periaatteista. Lautakunta voi myöntää vuosittain avustuksia järjestöille, joiden toiminta luo hyvän arjen perusedellytyksiä ja lisää espoolaisten osallistumismahdollisuuksia, toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi avustuksia myönnetään veteraanien avokuntoutukseen. Vuoden 2019 avustusten hakuaika on 1.−31.10.2018.

Valtuustoaloite lastensuojelun työntekijöiden tilanteen selvittämisestä

Vastaus palautettiin valmisteluun seuraavilla evästyksillä: Mitä ratkaisuehdotuksia työntekijöillä ja johdolla on lastensuojelun tilan parantamiseksi?

Tiedote 16.3.2018: Onnistumiset motivoivat lastensuojelutyössä – Espoossa seurataan työmäärää ja kehitetään palvelua

Valtuustoaloite: kotihoidon toimivuuden parantaminen uudenlaisella työvuorosuunnittelulla

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että Espoossa selvitetään VOIMA-mallin käyttöönottoa kotihoidon asiakaskokemuksen, laadun ja työn hallinnan parantamiseksi. Mallia on kokeiltu Helsingissä ja siitä on saatu hyviä kokemuksia. Espoossa Tapiolan kotihoito tutustuu malliin, ja sen jälkeen päätetään jatkosta. Vastaus valtuustoaloitteeseen

Raportteja vuodelta 2017

  • Toimintakertomus: vuoden kohokohdat, tavoitteiden toteutuminen, tilinpäätös ja suoritteet
  • Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys: Sosiaali- ja potilasasiamies toteaa, että pitkät jonot ja odotusajat on saatu nujerrettua ja suurin osa asiakkaista on tyytyväisiä palveluun. Asiamiehen mukaan palvelu painottuu terveydenhuollossa päivystysvastaanottoon ja sosiaalityössä palveluneuvontaan ja puhelinpalveluun, ja tässä toimintamallissa on monia etuja. Asiamies ehdottaa kuitenkin pohdittavaksi, onko palvelun painopistettä mahdollista siirtää hiukan yksilöllisempään ja kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Asiamies sai aiempaa enemmän yhteydenottoja asiakkaiden ja potilaiden omaisilta.
  • Vammaisasiamiehen selvitys: Vammaisasiamies mainitsee myönteisenä kehityksenä mm. internet-sivujen saavutettavuuden, Team Vampan perustamisen, neuropsykiatrisen tutkimuksen ja mielenterveyspalvelujen saatavuuden edistämisen sekä päätökset vammaispalvelujen neuvonnan lisäämisestä ja lisävakansseista. Asiamies sai aiempaa enemmän yhteydenottoja espoolaisilta; yhteydenottojen aiheita olivat mm. palvelun saatavuus ja yhteyden saaminen, päätösten määräajan ylittyminen sekä palvelun laatu, tiedonsaanti, kohtelu ja palveluprosessi. Asiamies ehdottaa poikkihallinnollista neuvonnan lisäämistä, asumispalvelujen toteuttamista asiakkaita ja läheisiä kuunnellen sekä moniammatillisen yhteistyön edistämistä palvelujen saatavuuden parantamiseksi.
  • Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi
  • Vanhusten asumispalvelujen valvontaraportti