Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 24.8.2017

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.8.2017 klo 19.08

4. Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus, heinäkuu 2017

Lautakunta hyväksyi osavuosikatsauksen, selvityksen tulostavoitteiden toteutumisesta sekä antoi vastaukset valtuuston pyytämiin selvityksiin lastensuojeluilmoitusten määrän kasvun syistä, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista, matalan kynnyksen palvelujen kehittämisestä, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajien määrästä sekä vammais- ja vanhuspalvelujen turvaamisesta. Aineistot

5. Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksujen tarkistaminen

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että lapsiperheiden kotipalvelu muutetaan maksuttomaksi seuraaville sosiaalihuoltolain mukaisille asiakasryhmille:

  • erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin aikana, sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön asiakkuuden aikana ja joiden palvelun tarve ja suunnitelma sen toteutuksesta on kirjattu asiakassuunnitelmaan
  • erityistä tukea tarvitseville vammaisten lasten perheille monitoimijaisen arviointijakson aikana tai tilanteessa, jossa perhe on pitkäaikaisesti säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun tarpeessa ja kotipalvelu on sisällytetty asiakassuunnitelmaan.

9. Selvitys hoitoon pääsyn toteutumisesta terveysasemilla ja hammashoitoloissa

Lautakunta antaa aluehallintovirastolle selvityksen hoitoon pääsyn toteutumisesta Espoon terveyspalvelujen perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa. Kaikille hoidon tarpeessa oleville potilaille on pystytty järjestämään vastaanottoaika. Tilasto hoitoon pääsystä Espoossa

10. Valtuustokysymys vammaispalvelujen määrärahojen riittävyydestä

Lautakunta antoi vastauksen vammaispalvelujen määrärahojen riittävyyttä koskevaan valtuustokysymykseen. Vammaispalvelun asiakasmäärä on kasvussa. Kustannusten kasvua pyritään hillitsemään muuttamalla palvelujen järjestämistapoja: ympärivuorokautisten asumispalvelun rinnalle on tuotu kevyempää, tuettua asumispalvelua, kuljetuspalveluja kehitetään tarkoituksenmukaisemmiksi, ja kaupungin järjestämää työ- ja päivätoimintaa tehostetaan. Vammaispalvelujen vuoden 2017 toteuma tulee ottaa huomioon vuoden 2018 talousarvion valmistelussa.