Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunta on 4 vuodeksi kerrallaan valittu luottamusmieselin, joka ohjaa rakennusvalvontakeskuksen toimintaa ja valvoo, että rakentaminen täyttää rakentamiselle rakennuslainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset. Rakennuslautakunnan alaisena toimii rakennusvalvontakeskus ja rakennustarkastaja.

Kaikkien yli 2000  kem2:n suuruisten rakennushankkeiden lupahakemukset käsitellään rakennuslautakunnassa. Lisäksi lautakunta käsittelee valvonta-asioita ja hallinnollisia asioita sekä antaa lausuntoja.

Rakennuslautakunnan yhteystiedot

Espoon rakennusvalvontakeskus / Rakennuslautakunta
PL 45, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Asiakaspalvelu puh. 09 816 25000

Kokoussihteeri, pöytäkirjan ote ja muutoksenhaku

Lautakunnan kokoussihteeri:
Marika Nyman, puh. 043 825 2315

Pöytäkirjanotteen päätöksistä voi tilata rakennusvalvonnan sähköpostiosoitteesta rava.kirjaamo@espoo.fi

Muutosta rakennuslautakunnan päätöksiin voi hakea kunkin päätöksen yhteydessä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Rakennuslautakunnalle osoitetut oikaisuvaatimukset toimitetaan Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo@espoo.fi