Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 31.3.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
31.3.2021 klo 22.05

Vastaus valtuustokysymykseen kouluväkivaltaan puuttumisesta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi (selostusosan mukaisen) vastauksen valtuustokysymykseen kouluväkivaltaan puuttumisesta sekä turvallisuuden takaamista kouluyhteisössä.

Koulujen toiminnassa painotetaan kiusaamisen ehkäisyä osana koulujen ja oppilaitosten yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Kaikissa espoolaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa on käytössä kiusaamisen puuttumisen menetelmä, ja koulut ovat voineet systemaattisesti vahvistaa osaamistaan valitsemaansa toimintamalliin liittyen.

Uusi Yhdessä vahvaksi yhteisöksi – Ei kiusaamiselle -suunnitelma on otettu käyttöön vuoden 2020 lopussa suomenkielisissä palveluissa. Suunnitelman sisältää 14 toimenpidettä ja sen tavoitteena on vahvistaa koulu- ja oppilaitosyhteisöjen yhteisöllisyyttä, edistää oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä yhdenmukaistaa toimintatapoja kiusaamisen ehkäisyssä.

Kouluissa ja oppilaitoksissa edistetään lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia monialaisessa yhteistyössä. Väkivaltaan puuttumisessa käynnistyy usein monialainen verkostotyö esimerkiksi poliisin ja lastensuojelun kanssa.

Kouluväkivaltaan puuttumista käsitellään myös pääkaupunkiseudun toimialajohtajien kokouksessa.

Lautakunta päätti korottaa sisaruslisänä maksettavaa kuntalisää

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti korottaa 1.8.2021 alkaen sisaruslisänä maksettavaa kuntalisää niin, että se on 60 prosenttia palveluntuottajan perheeltä perimästä lapsen varhaiskasvatusmaksusta, kuitenkin enintään 173 €/kk. Kuntalisän maksamisen ehtona on, että palveluntuottaja pienentää sisaruslisää saavan lapsen varhaiskasvatusmaksua sisaruslisää vastaavalla euromäärällä.

Sisaruslisää maksetaan toisesta lapsesta lukien perheille, joilla on useampi kuin yksi lapsi yksityisen palveluntuottajan järjestämässä varhaiskasvatuksessa päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai palveluntuottajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Sisaruslisä maksetaan myös perheelle, jonka edellä mainitussa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen sisarus on kunnallisessa, ostopalveluna tai palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa.

Väliarviointi erityisen tuen lähikoulupilotista

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi väliarviointiraportin erityisen tuen lähikoulupilotista. Lautakunta kuitenkin totesi, että esitetyn väliarviointiraportin pohjalta ei ole mahdollista tehdä päätöstä lähikoulupilotin jatkosta tai laajentamisesta.

Lautakunnan mukaan esitetystä raportista jäi uupumaan muun muassa riittävän laaja kuuleminen, otanta ja tulosten analysointi, johtopäätökset ja toimenpide-esitykset jatkon osalta sekä resursointi pilottirahoituksen jälkeen. Lisäksi lautakunta esitti, että tutkimus tulisi ulottaa koskemaan myös niitä pienryhmäopetusta tarjoavia kouluja, jotka eivät ole pilotissa mukana. Lisäksi lautakunta totesi, että koronatilanteesta aiheutunut oppimisvaje ja tuen tarve ovat lisääntyneet merkittävästi, mikä ei puolla pienryhmäopetuksen vähentämistä. Myös mahdollisen sote-uudistuksen myötä oppilashuollon siirtyminen maakuntaan tulee aiheuttamaan lisähaasteita lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Varhaiskasvatuksen starttiraha-avustusperiaatteet

Lautakunta päätti lisätä varhaiskasvatuksen starttiraha-avustusperiaatteisiin starttirahan myöntämisen uusien varhaiskasvatuspaikkojen perustamista varten niille päiväkodeille, jotka järjestävät varhaiskasvatusta palvelusetelillä. Päätös tulee voimaan 1.5.2021 alkaen.

Lautakunta päätti lukuvuoden 2021–2022 yläkoulun oppilaspaikoista

Lautakunta päätti lukuvuoden 2021–2022 seitsemännen luokan yleisopetuksen koulukohtaisista enimmäisoppilasmääristä sekä yläkoulun erityisluokkien perustamisesta. Joustavan perusopetuksen opetusryhmä (JOPO) päätettiin perustaa Karakallion kouluun. Lisäksi lautakunta päätti maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmien perustamisesta. Lautakunta merkitsi tiedoksi valittujen oppilaiden määrät englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen, ruotsin kielikylpyopetukseen ja painotettuun opetukseen seitsemännelle luokalle lukuvuodeksi 2021–2022.

Lautakunta päätti lukuvuoden 2021–2022 lisäopetusryhmien perustamisesta

Lautakunta päätti, että lukuvuonna 2021-2022 yleisopetuksen lisäopetusta voidaan järjestää Kaitaan, Viherlaakson, Kauklahden ja Kalajärven kouluissa. Vammaisopetuksen piiriin kuuluvaa erityisopetuksen lisäopetusta voidaan järjestää Mankkaan koulussa, ja vaikeimmin vammaiset erityisen tuen oppilaat voivat saada lisäopetusta myös nykyisessä peruskoulussaan. Lisäksi lautakunta päätti, että keväällä määriteltävästä lisäopetuksen tuntiresurssista vähennetään Omnian ammattiopistossa tapahtuvan opetuksen osuus.

Muut asiat

Lautakunta hyväksyi:

  • suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakertomuksen vuodelta 2020 (10)

Lautakunnan esityslista (linkki vie Dynastyyn).