Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 13.2.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.2.2019 klo 21.42

Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi (§3)

Yksi keskeisistä valtuustokauden tavoitteista Espoossa on lapsiperheköyhyyden vähentäminen. Tavoitteen saavuttamiseksi valtuusto asetti laadittavaksi toimenpideohjelman, jolla vähennetään lapsiperheköyhyyttä ja kaikki espoolaislapset saavat hyvät lähtökohdat elämään perhetaustasta tai varallisuudesta riippumatta.

Työryhmän laatima toimenpideohjelma koostuu neljästä luvusta: lapsiperheköyhyyden riskitekijöihin vaikuttaminen, osallisuus ja sosiaalinen liikkuvuus, vähävaraisten vanhempien jaksamisen tuki sekä osallistumisen ja harrastamisen tukeminen.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi osaltaan toimenpideohjelman. Lautakunta halusi, että toimenpideohjelmassa tuodaan esille myös esteettömyys- ja saavutettavuusasiat sekä huomioidaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripassin käyttöönotolla. Lisäksi lautakunta toivoi vuosittaista raportointia ohjelmasta.

Koulutilojen ja varhaiskasvatuksen tilojen kuntalaiskäytön yleisten periaatteiden sekä käyttökorvauksien hyväksyminen 1.8.2019 alkaen (§4) (palautettu 21.3.2018, palautettu 18.4.2018, pöydälle 23.1.2019)

Kuntalaiskäytön yleisten periaatteiden keskeisenä tavoitteena on asukkaiden harrastustoiminnan, kansalaistoiminnan ja yhteiskunnallisen osallistumisen edistäminen. Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää kuntalaiskäytön periaatteita sekä tehostaa tilojen käyttöä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi osaltaan koulutilojen ja varhaiskasvatustilojen kuntalaiskäytön yleiset periaatteet sekä tilojen kuntalaiskäytön käyttökorvaukset. Periaatteet ja käyttökorvaukset tulevat voimaan 1.8.2019 alkaen.

Merisaappaan koulun lakkauttaminen 1.8.2019 lukien (palautettu 13.12.2017) (§11)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Merisaappaan koulun toiminta lakkaa 31.7.2019, jolloin lakkaa myös koulun johtokunta. Merisaappaan koulun toiminta siirtyy muihin Espoossa toimiviin peruskouluihin 1.8.2019 alkaen. Poijupuiston toimipiste toimii Mainingin koulun alaisuudessa 1.8.2019 lukien.

Lautakunta edellyttää, että lähikouluille varmistetaan riittävät resurssit Merisaappaan koulun oppilaiden tuen järjestämiseen sekä johtamiseen. Lisäksi tulee kehittää tukea myös niiden oppilaiden opetuksen järjestämiseksi, jotka eivät kykene osallistumaan ryhmämuotoiseen opetukseen.

Tarkennuksia esiopetusta järjestäviin yksiköihin lukuvuonna 2019–2020 (§15)

Lautakunta muutti 24.10.2018 tekemäänsä päätöstä (§ 200) niin, että Avokkaan, Areenan, Jorvin, Karamäen, Maria Montessorin ja Auringonsäteen sekä Touhula Laajalahden esiopetusryhmät jätetään perustamatta, ja että Silkkiniityn päiväkotiin perustetaan vain ruotsinkielinen kielikylpyopetuksen ryhmä. Karamzinin ja Viherlaakson koulun esiopetus siirtyy opetustoimelta varhaiskasvatuksen toiminnaksi lukuvuoden 2019-2020 alusta.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2019-2020 esityslistan liitteessä kerrotuissa yksikössä. Liitteessä on myös mainittu esioppilaiden maksimimäärät. 

Tulosyksiköiden talousarviot ja strategian osavuosikatsaukset 2018 (§7 ja §9), Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 (§8 ja §10)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön (§7) sekä suomenkielisen opetuksen tulosyksikön (§9) vuoden 2018 talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen sekä hyväksyi molempien tulosyksiköiden (§8 ja §10) käyttösuunnitelmat vuodelle 2019. Kummallekin tulosyksikölle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä tarkennuksia käyttösuunnitelmiin.

Muut asiat:

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta piti hyvänä Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan hankesuunnitelmaa (§5). Lisäksi lautakunta totesi, ettei hanketta tule tulkita yhdeksi investointiohjelman mahdollistamista viidestä erikseen nimeämättömistä kohteista, joilla on tarkoitus helpottaa päivähoitotilannetta suurimman paikkapulan alueilla.

Lautakunta palautti yksityisten perhepäivähoitajien esityksen hoitajan oman lapsen hoidon korvauksista (§14) uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta suhtautuu myönteisesti perhepäivähoidon osuuden kasvattamiseen ja pyytää valmistelemaan esityksen lisätä perhepäivähoitoa. Samassa yhteydessä tulee huomioida perhepäivähoitajan mahdollisuus korvaukseen oman lapsen hoidosta.

Kohta Sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelma 2019-2021 (§16) jätettiin pöydälle.

Muut asiat lautakunta hyväksyi esityslistan mukaisesti.

Esityslista

Lautakunnan jäsenet