Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää suomenkielistä päivähoitoa, perus- ja lukio-opetusta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa koskevista asioista. Sivistystoimen ruotsinkielisten palvelujen järjestämistä koskevista asioista päättää Svenska rum -lautakunta.

Kokoussihteeri ja pöytäkirjanote
Sihteeri Tuija Seppänen
Kamreerintie 3 B, 12. krs
PL 30
02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 050 395 2160
tuija.seppanen@espoo.fi

Asianosaiset saavat pöytäkirjanotteen tai ilmoituksen päätöksestä aina lautakunnan kokouksen jälkeen. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.