Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 19.9.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.9.2018 klo 21.45

3 Vuoden 2019 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitelma, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta teki vuoden 2017 talousarviota ja vuosien 2017 - 2019 taloussuunnitelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten.

Lautakunta haluaa nostaa seuraavia painopisteitä valtuuston talousarvioneuvotteluja varten ja edellyttää seuraavia lisäyksiä:

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta painottaa sitä, ettei opetukseen tule kohdistaa leikkauksia.

Lautakunta pitää myös tärkeänä, että Espoossa englanninkielen opetus aloitetaan jo ensimmäiseltä luokalta. Lisäksi Espoon kielikylpyoppilaiden kielten opetus saatetaan yhdenvertaiseksi vertailukuntien kielikylpyoppilaiden kanssa siten, että kielikylpyoppilailla on mahdollisuus opiskella englantia A1 - kielenä, ruotsin kielen säilyessä opetuskielenä kielikylvyn metodien mukaisesti.

Lautakunta tukee monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttamista Espoossa. Kotihoidontuen Espoo-lisä säilytetään nykyisen suuruisena ja yksityisen varhaiskasvatuksen valinnan mahdollisuutta kasvatetaan ottamalla käyttöön palveluseteli mahdollisuuksien mukaan vuoden 2019 aikana valtuuston päätettyä asiasta.

Virkamiehiltä saadun tiedon mukaan lisäystarve budjettiin:

Suomenkieliseen perusopetukseen 6M€, joka jakautuu seuraavasti
- avustajapalvelut 0,5 (6%) M€
- tarvikkeet 1,2 M€
- ryhmäkoot/ opetusresurssi 4,3 M€
- Iltapäivätoiminnan ostopalveluihin lisätään tuloihin ja menoihin 1,5 M€

Suomenkieliseen lukio-opetukseen kohonneiden tilavuokrien kustannukset.

Suomenkieliseen varhaiskasvatukseen 3,7M€, joka jakautuu seuraavasti:
- 2,4 M€ Espoo-lisän leikkausten peruminen, kuitenkin siten, että ehdollisuuden purkaminen toteutuu
- 1,3 M€ 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun käynnistäminen ja 0,6 M€ tulojen menetys kokeiluun liittyen

Lautakunta pitää tärkeänä, että säästöjä haetaan tilojen yhteiskäyttöä lisäämällä ja hankintamenettelyä tehostamalla. Lisäksi lautakunta toivoo, että kohonneet tilakustannukset saadaan nopeasti hallintaan.

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön talousarvioesitys 2019-2021
Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön talousarvioesitys 2019-2021

4 Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukioiden siirtyminen Tietotie 6:een ja lukioiden yhdistyminen 1.8.2019 lukien

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että

1.    Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukiot siirtyvät Tietotie 6:een 1.8.2019 lukien.
2.    Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukiot yhdistyvät 1.8.2019 lukien. Muodostettavan lukion nimestä päätetään erikseen.
3.    Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukioiden nykyiset johtokunnat lakkaavat 31.7.2019. Muodostettavan lukion johtokunnasta päätetään erikseen.

Lautakunta pyytää selvitystä, mihin kasvanutta tilakapasiteettia tullaan käyttämään ja kuka sen maksaa tai mistä tilakustannukset lukiokoulutuksen sisällä säästetään.

5 Jousenkaaren koulu, tarveselvitys

Hanke toteutetaan Jousenkaaren koulun nykyiselle paikalle (osoite Jousenkaari 10). Hankkeen sijaintipaikka on liikenteellisesti hyvin ja turvallisesti saavutettavissa. Tontilla oleva vanha koulukiinteistö puretaan. Hankkeen sijoittaminen tontille edellyttää neuvottelua ja yhteistä näkemystä toteutusratkaisusta museoviranomaisten kanssa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Jousenkaaren koulun tarveselvityksen. Hanke sisältää 3-sarjaisen alakoulun ja tilat kahdelle varhaiskasvatuksen esiopetusryhmälle. Hankkeessa sivistystoimen palvelut muodostavat espoolaisen, avoimen ja yhteisen kohtauspaikan eri-ikäisille kuntalaisille.

7 Lausunto valtuustoaloitteeseen puistoruokailun järjestämisestä Espoossa (palautettu 13.6.2018)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi lausunnon valtuustoaloitteeseen puistoruokailun järjestämisestä Espoossa.

Yhteisöllisyys
Asukaspuistoruokailun arvioidaan tukevan alueen yhteisöllisyyttä. Ruokailu voisi koota eri-ikäisiä ja eri kulttuuritaustaisia lapsia ja perheitä yhteen. Asukaspuistoruokailu toteutettaisiin matalan kynnyksen palveluna, joka ei eriarvoista perheitä. 

Lapsen hyvinvointi
Asukaspuistoruokailun arvioidaan edistävän siihen osallistuvien lasten hyvinvointia. Asukaspuistossa tarjottava lämmin ruoka edistää lapsen terveyttä ja tarjoaa ruokarytmiin säännöllisyyttä. Asukaspuisto tarjoaa vaihtoehdon lapsen mahdolliselle yksinololle. Parhaimmillaan lasten turvattomuuden ja yksinäisyyden kokemukset vähentyvät yhteisen ruokailun ja toimintaan osallistumisen myötä.

Vapaaehtoistyö ja työllistyminen
Asukaspuistotoiminta ja -ruokailu voisi tarjota järjestö- ja vapaaehtoistyöntekijöille tilaisuuksia kohdata alueen lapsiperheitä ja rakentaa palvelua yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Kesäaikana tapahtuva asukaspuistoruokailu voisi edistää nuorten, koulunkäyntiavustajien ja kesätyöntekijöiden työllistämistä.

Kaupungin palvelut tutuksi
Asukaspuistoruokailun yhteydessä perheet tutustuvat asukaspuistotoimintaan sekä perheiden kanssa voidaan keskustella varhaiskasvatuksen ja Espoon kaupungin palveluista. Lapsille maksuttomalla asukaspuistoruokailulla arvioidaan olevan myönteisiä ja tasa-arvoa edistäviä vaikutuksia Espoo-imagon kannalta.

Asukaspuistoruokailun kokonaiskustannukset olisivat toteutustavasta riippuen noin 225 000 – 390 000 euroa. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen määrärahat eivät mahdollista asukaspuistoruokailun järjestämistä koulujen kesäloman ajaksi. Mikäli asukaspuistoruokailu päätetään järjestää, tulee suomenkieliselle varhaiskasvatukselle osoittaa määrärahat siihen.

Lisäksi:

Lautakunta toivoo, että yhteistyö Me-säätiön kanssa jatkuu. Yhteistyön jatkumisesta tuodaan selonteko seuraavaan lautakunnan kokoukseen.

Lautakunta pyytää seuraavaan kokoukseen selvityksen Saunalahden rehtorin irtisanomisesta, irtisanomisen perusteista sekä irtisanomisprosessista. Lautakunta pitää tärkeänä rehtoreiden tasapuolista kohtelua.