Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 18.4.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.4.2018 klo 22.01

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma (2018−2027) ja koulujen ja lukioiden palveluverkko

Lautakunta hyväksyi suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tilankäyttösuunnitelman 2018─2027 ohjeellisena. Suunnitelmassa esitetyt yksikkökohtaiset ratkaisut tuodaan lautakunnan päätettäväksi erikseen.

Käytettävissä olevilla tiedoilla lautakunta ei pysty ottamaan kantaa lukioiden sijaintiin Otaniemessä. Lautakunta edellyttää kuitenkin, että Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukioille varataan tilat Otaniemestä siten, että lukiot säilyvät erillisinä. Erityisen tärkeää lautakunnalle on, että molempien lukioiden omat painotukset säilyvät.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tilankäyttösuunnitelmassa esitetyt ratkaisut päivitetään vuosien 2018─2027 investointiohjelmaan.

Lautakunta toistaa selvityspyyntönsä hätäväistötilojen järkevästä sijoittumisesta.

Kokousasia liitteineen

Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkoja lisätään lukuvuodelle 2018─2019

Lautakunta hyväksyi lukioiden aloituspaikkojen lisäykset lukuvuodelle 2018–2019 ja vahvisti aloituspaikkojen enimmäismäärät liitteen mukaisesti. Lautakunta päätti esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää 95 000 euron määrärahan 40 lukiopaikan lisäämiseen.

Aloituspaikkamäärän kasvattamisella pyritään vaikuttamaan alimpiin keskiarvoihin ja helpottamaan lukioon pääsyä. Aloituspaikkoja lisätään Pohjois-Tapiolan lukioon (30 paikkaa) sekä Espoon yhteislyseon lukioon (10 paikkaa).

Kevään 2018 yhteishaussa Espoon kaupungin suomenkielisiin lukioihin haki yhteensä 1877 ensisijaista hakijaa. Hakijamäärä nousi edellisvuodesta 43 hakijalla eli 2,3 prosenttia. Vuonna 2017 hakijamäärä nousi edeltävästä vuodesta 5,2 prosenttia. Espoon kaupungin suomenkielisen peruskoulun päättävistä 78 % valitsi tänä keväänä ensisijaiseksi hakutoiveekseen lukiokoulutuksen (vuonna 2017: 75 %).

Lukuvuoden 2018−2019 oppilaspaikat vuosiluokilla 1−6

Lautakunta päätti lukuvuodeksi 20182019 perustettavat vuosiluokkien 1−6 opetusryhmät ja niiden enimmäisoppilasmäärät liitteen mukaisesti. Lautakunta on aiemmin päättänyt vuosiluokkien 7−9 opetusryhmät lukuvuodelle 2018─2019.

Koulutilojen ja varhaiskasvatuksen tilojen kuntalaiskäytön yleiset periaatteet sekä käyttökorvaukset

Lautakunta päätti palauttaa asian valmisteluun. Maksuttoman yleishyödyllisen ja voittoa tavoittelemattoman toiminnan tulee olla maksuttoman tilankäytön piirissä. Lautakunta toivoo, että palautuksen aikana selvitetään muutosten kustannusvaikutukset. Palautuksen aikana voidaan kriteereitä tarkentaa.

Lausunnot hankesuunnitelmista

Lautakunta hyväksyi lausunnot Kivimiehen koulun ja Kivimiehen päiväkodin hankesuunnitelmasta, Meritorin koulun peruskorjauksen hankesuunnitelmasta sekä Friisilän korvaavan siirtokelpoisen päiväkodin hankesuunnitelmasta.

Lautakunta jätti pöydälle seuraavat asiat:

§ 11 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokousaikataulu kaudelle 2018−2019

§ 13 Lausunto valtuustoaloitteeseen URHEA-kouluyhteistyön lisäämiseksi Espoossa

§ 14 Lausunto valtuustokysymykseen pätevien lastentarhanopettajien saamisen turvaamisesta, henkilökunnan pysyvyyden vahvistamisesta ja palkkatason kehittämisestä

§ 15 Lausunto valtuustokysymykseen yläkoulujen koulupäivän päättymisestä keskiviikkoisin klo 14.00, asianosaisten kuulemisesta sekä kustannuksista

§ 16 Vastaus valtuustoaloitteeseen uudesta avoimesta lukiosta ja nuorten korkeakoulupolusta

Muut asiat lautakunta hyväksyi esityksen mukaan tai pienin muutoksin.

Esityslista

Lautakunnan jäsenet