Liikunta- ja nuorisolautakunta

Liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisuudessa toimivat liikunta- ja nuorisopalvelut.

Liikunta- ja nuorisopalvelut vastaa kunnan liikuntatoiminnasta luomalla espoolaisille liikuntaedellytyksiä, tukemalla kansalaistoimintaa, edistämällä kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, kehittämällä terveyttä edistävää liikuntaa, ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät ja maahanmuuttajat. Tulosyksikkö osallistuu myös liikuntatilojen ja -alueiden suunnitteluun sekä huolehtii kaupungin satamaviranomaisen ja leirintäviranomaisen tehtävistä. Nuorisopalvelujen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Lisäksi nuorisopalvelut huolehtii nuorisovaltuustoa koskevista asioista.

Kokoussihteeri ja pöytäkirjanote
Paula Pullinen
PL 30
02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 043 825 2427  
paula.pullinen@espoo.fi

Asianosaiset saavat pöytäkirjanotteen tai ilmoituksen päätöksestä aina lautakunnan kokouksen jälkeen. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.