Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnittelulautakunta ohjaa ja valvoo Espoon kaupunkisuunnittelua. Sen keskeisenä tehtävänä on:

  • ohjata ja valvoa Espoon kaupunkisuunnittelua
  • huolehtia kaavoituksesta, kaupunkikuvan ja -rakenteen kehittämisestä, yleispiirteisestä ympäristön kehittämisestä ja suunnittelusta sekä kaavoitukseen liittyvästä liikenteen suunnittelusta
  • luoda kaavoituksen avulla edellytykset asunto-olojen ja elinkeinotoiminnan edistämiselle
  • huolehtia nimistön suunnittelusta
  • tiedottaa laadituista kaavoista sekä käynnissä olevista ja tulevista kaavoitustoimista
  • hyväksyä muun kuin vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen
  • päättää rakennuskieltojen ja toimenpiderajoitusten asettamisesta
  • ratkaista vaikutuksiltaan merkittävät maa-aineslain tarkoittamat luvat ja maisematyöluvat ellei maisematyöluvan ratkaiseminen johtosäännön perusteella kuulu muulle viranomaiselle

Kokoussihteeri, pöytäkirjanote ja muutoksenhaku

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoussihteeri:
Tiina Eronen 
puh. 050 434 2661

Muutoksenhaku

Kaava-asioiden valmistelua koskevat päätökset eivät ole muutoksenhakukelpoisia. Muissa lautakunnan päätösvaltaan kuuluvissa asioissa muutoksenhaku vaihtelee. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Pöytäkirjanotteen päätöksistä voi tilata kokousjärjestelijöiltä.

Lautakuntasopimus

Sopimus on kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenten yhteinen asiakirja, joka ohjaa lautakunnan työskentelyä. Yhdessä valtuustosopimuksen kanssa sopimus ohjaa Espoon kaupunkisuunnittelua valtuustokautena. Sopimus on myös ohje lautakunnan toimintaa valmisteleville ja lautakunnan päätöksiä täytäntöön paneville kaupungin virkamiehille. Lautakunnan sidosryhmille ja muille luottamushenkilöille tämä sopimus osoittaa lautakunnan tahdon ja tavoitteet, joiden mukaisesti toimimme.