Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 20.10.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.10.2020 klo 19.27

3 Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo, kertoimet ja hintakatto (pöydälle 7.10.2020)

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteistä varhaiskasvatuspalvelua. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sitoumusta suorittaa tietty sen ennalta määräämä rahamäärä palveluntuottajalle niiden kustannusten korvaamiseksi, joita palveluntuottajalle on aiheutunut asiakkaalle tuotetusta palvelusta. Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palvelusetelipalveluntuottaja. Kunta on velvollinen suorittamaan hyväksymälleen yksityiselle palveluntuottajalle lapsikohtaista korvausta enintään palvelusetelin enimmäisarvoon saakka,

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvoksi 870 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Palveluseteliin liittyviksi kertoimiksi päätettiin äänestyksen jälkeen esittää seuraavaa

Lapsen iän mukainen kerroin

  • 3 vuotta täyttäneen lapsen kerroin on 1,00
  • alle 3-vuotiaan lapsen kerroin on 1,45
Lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen mukainen kerroin
  • kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kerroin on 1,00
  • osa-aikaisen varhaiskasvatuksen (enintään 25 h/viikko) kerroin on 0,60
  • esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen kerroin on 0,50

Lisäksi lautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittää kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksen palvelusetelissä otetaan käyttöön hintakatto, joka on 40 euroa/kk. 

Lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan toimenpide-esitys, jolla varmistetaan pienten yksityisten ja yhdistysten ylläpitämien päiväkotien toiminnan jatkuvuus. Lisäksi lautakunta toivoo, että ennen palvelusetelin käyttöönottoa lautakunnalle tuodaan selvitys siitä, miten nykyisiä ostopalveluyksikköjä tuetaan palvelusetelimalliin siirtymisessä. Lautakunta toivoo erityisesti huomioitavan pienet yksiköt ja saavan selvityksen hallinnollisesta ynnä muusta vastaavasta tuesta siirtymävaiheessa.

Tavoitteena on, että varhaiskasvatuksen palveluseteli on käytössä elokuussa 2021. Koska palvelusetelin käyttöönotosta päättää valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä joulukuussa 2020, syksyn aikana lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa käsiteltävät palvelusetelin käyttöönottoon liittyvät asiat päätetään ehdollisina.

Palvelusetelin enimmäisarvo tarkistetaan Espoon varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan mukaisesti vähintään kahden vuoden välein elokuussa samaan aikaan kun kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun tulee valtakunnallisia muutoksia.