Tila- ja asuntojaosto: Matinkylän lukion yhteyteen alueellinen liikuntahalli

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.6.2020 klo 12.07

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi omalta osaltaan Matinkylän lukion uudisrakennuksen hankesuunnitelman laajuusvaihtoehdolla 6 642 hym2, jonka alustava kustannusarvio on 38,04 milj. euroa siten täydennettynä, että hankesuunnitelman kohdan 7.4. tarveselvityksessä esille tuotu liikuntasalin laajennus alueelliseksi liikuntahalliksi toteutetaan selvityksen mukaisessa laajuudessa. Täydennyksen kustannusvaikutus on 3,45 M€, jolloin kokonaiskustannus 41,49 M€. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Lisäksi Matinkylän monitoimitalon kunto selvitetään kesän 2020 aikana ja tuodaan kaupunginhallitukselle, tila- ja asuntojaostolle ja valtuustolle tiedoksi ennen hankesuunnitelman hyväksymistä valtuustossa. Selvityksestä tulee ilmetä monitoimitalon mahdollisen korjaustarpeen laajuus, kustannus ja arvio toimien kiireellisyydestä ja mahdollisuudesta toteuttaa korjaukset tarvittavassa aikataulussa, jotta voidaan varmistaa tilojen terveellisyys kaikille käyttäjäryhmille kaikkina aikoina.

Mikäli selvityksestä ilmenee että monitoimitaloa ei pystytä korjaamaan käyttäjille turvalliseen ja terveelliseen kuntoon, tila- ja asuntojaosto suosittaa kaupunginhallitusta lisäämään hankesuunnitelmaan tilat nuorisotiloille hankesuunnitelman kohdan 7.5.1. mukaisesti. Siinä tapauksessa Tilakeskuksen tulee pikaisesti ryhtyä selvittämään yhdessä sivistystoimen kanssa korvaavia teatteritiloja espoolaisille harrastajateattereille.

Kaupunginhallituksen Tila- ja asuntojaosto palautti hankesuunnitelman valmisteluun 18.5.2020, jonka jälkeen hankesuunnitelmaan on tarkennettu ja laajennettu selvitystä lähialueen tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksista School as a Service -mallin mukaisesti sekä pyydetty lausunnot Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta sekä Liikunta- ja nuorisolautakunnalta.

Matinkylän lukion hankesuunnitelma
--
Tila- ja asuntojaosto hyväksyi omalta osaltaan Mankkaan päiväkodin laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman muuttamisen tavoitekustannuksen osalta siten, että hankkeen tavoitekustannus on 9,15 milj. euroa sekä rakentamisen käynnistämisen. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Mankkaan päiväkodin laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman 8.10.2018. Hanke on kilpailutettu ensimmäisen kerran maaliskuussa ja parhaillaan on meneillään toinen kilpailutuskierros tarjouspyynnön täsmennysten vuoksi. Halvimman saadun tarjouksen perusteella lasketun kustannusennusteen mukaan hankkeen kokonaishinnaksi tulee arviolta 9,15 milj. euroa sisältäen rakennuttajan kustannukset ja hankevaraukset. Kustannusennusteen ja hankkeelle varatun budjetin ero on 1,87 milj. euroa.
Kustannuksiin vaikuttaneita seikkoja ovat hankkeen jaksottaminen kahteen vaiheeseen siten, että päiväkoti voi toimia Mankkaan päiväkodin tiloissa koko urakan ajan sekä harvemmin käytetty massiivipuinen runko (CLT). Tarjoushintaa nostavasti ovat hankesuunnittelun jälkeen vaikuttaneet lisäksi normaalia suuremman tontin ja tonttikadun (Mankkaanaukio) rakentaminen sekä suunnitteluvaiheessa havaitut lisätehtävät vanhan korjattavan rakennuksen osalla (mm. alapohjan uusiminen kokonaisuudessaan).

Hankkeelle esitetään käynnistämislupaa elokuun 2020 alussa.
--
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi valmistelutilanteen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2031 investointien osalta. Asia tuodaan päätettäväksi elokuussa.
--
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi ympäristöministeriölle annettavan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

Jaosto täydensi lausuntoa seuraavasti: Lisäksi Espoo kiinnittää huomiota ja pitää tärkeänä, että:
1. Käyttövastikkeiden määrittyminen tulee olla markkinahinnoittelua matalampi
2. Asukasedustajuuden osalta edellytämme, että asukasedustajat valitaan demokraattisesti
3. Muutokset eivät saa muuttaa asukkaan turvaa asumisoikeuteen
--
Jaosto kuuli selostukset ajankohtaisista asioista:
Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 8.6.2020 (pdf, 2478 Kt)

Muut asiat päätettiin esityksen mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat