Kaupunginhallitus: Tapiolan uimahallin peruskorjauksen hankesuunnittelu käyntiin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.1.2021 klo 19.36

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli Tapiolan uimahallin peruskorjauksen lisäksi mm. Kiviruukin osayleiskaavaehdotus, Miilukorpi II asemakaava sekä Keilalahdenportti - Kägelviksporten asemakaavan muutos.

Kaupunginhallitus päätti, että Tapiolan uimahalli peruskorjataan rakennuksen suojeluarvot säilyttäen sekä seuraavien periaatteiden pohjalta:
a) peruskorjatun rakennuksen elinkaari kaikkien keskeisten rakenteiden osalta on vähintään 50 vuotta,
b) rakennuksen puku- ja pesutilat uudistetaan toimiviksi rakennusta vähäisessä määrin laajentamalla itään päin,
c) peruskorjaushankkeen kustannusten hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota,
d) tavoitteena on uimahallin saaminen käyttöön vuonna 2024.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa teknistä ja ympäristötointa laatimaan Tapiolan uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman viipymättä niin, että se tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ennen kesää 2021.

Uimahallin toiminnallisuuden lisäämiseksi valmistelussa selvitetään vielä mahdollisuuksia toteuttaa rakennuksen vanhan laajennusosan vähäisen laajentamisen yhteydessä pieni opetusallas, mikäli se on vähäisin kustannuksin mahdollista hanketta viivästyttämättä.

Aiheesta tarkemmin: Tapiolan uimahalli korjataan entistä toimivammaksi
--
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Miilukorpi II, asemakaavan. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi maanomistajien ja Espoon kaupungin väliset maankäyttösopimukset ja alueiden luovutusta koskevat esisopimukset. Kaava-alue on pääosin kaupungin omistamia maita. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa viihtyisän ja laadukkaan pientalovaltaisen asuinalueen rakentuminen hyvien kulkuyhteyksien päähän Espoon keskuksesta ja Lommilasta. Tavoitteena on myös varata virkistyksen, luontoarvojen ja ekologisten yhteyksien kannalta riittävät viheralueet ja -yhteydet. Asemakaava vastaa Espoon kaupungin tavoitteisiin lisätä pientalorakentamisen tonttimaata. Asemakaava-aluetta on tarkasteltu osana Karhusuon laajaa aluekokonaisuutta.

Havainnekuva Miilukorpi II alueesta esityslistan liitteenä
--
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Keilalahdenportti - Kägelviksporten asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa 13-kerroksisen pääosin puurakenteisen toimistotalon rakentaminen Keilalahdentien ja Kehä I:n väliin muodostettavaan kortteliin. Alueen suunnittelu on käynnistynyt kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varattua alueen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle suunnittelua varten päätöksellään 26.11.2018. Suunnitteluvarausta on sittemmin jatkettu hankkeen suunnittelun edettyä.
--
Kaupunginhallitus hyväksyi nähtäville 2.12.2020 päivätyn Kiviruukin osayleiskaavaehdotuksen.
Aiheesta tarkemmin: Kiviruukkiin kasvaa vehreä kaupunkielämän ja kiertotalouden keskus
--

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi selvityksen nuorisovaltuuston aloitteista ja kannanotoista vuonna 2020.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen koulukuljetusten järjestämisestä kahteen osoitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Vastauksen loppuun lisättiin kappale: "Valtuuston 7.12.2020 hyväksymän toivomuksen mukaisesti tilauskuljetusten hankintasopimusten kilpailuttamisen yhteydessä keväällä 2021 selvitetään mahdollisuus pyytää tarjoukset koulukuljetuksesta kahteen osoitteeseen niiden oppilaiden osalta, jotka asuvat Espoossa kahdessa eri osoitteessa."
--
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ehdotusvaiheen hyväksymiskäsittelyn kokonaisaikataulu sekä toteuttamisohjelma (asia 16) jätettiin pöydälle.
Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman 2021-2030 hyväksyminen (asia 19) jätettiin pöydälle.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat