Kaupungin keskeisiä haasteita ratkaistaan yhdessä yli organisaatiorajojen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.2.2021 klo 15.11

Espoossa on kahden valtuustokauden ajan kehitetty toimintaa yhdessä, yli organisaatiorajojen. Poikkihallinnollisissa kehitysohjelmissa poliitikot ja viranhaltijat etsivät yhdessä ja yli toimialarajojen ratkaisuja kaupungin keskeisiin haasteisiin. Toimintatapa on vakiintunut osaksi Espoo-tarinan toteuttamista.

Valtuusto asetti kesällä 2017 toistamiseen Espoo-tarinasta eli strategiasta johdetut poikkihallinnolliset kehitysohjelmat etsimään ratkaisuja valtuustokauden keskeisiin haasteisiin. Nämä neljä kehitysohjelmaa olivat: Hyvinvoiva Espoo, Innostava elinvoimainen Espoo, Kestävä Espoo ja Osallistuva Espoo.

Tuloksia organisaatiorajat ylittävällä yhteistyöllä

Kehitysohjelmat ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi organisoida ja johtaa valittuihin teemoihin liittyvää kehittämistä. Ohjelmien myötä laaja joukko sekä kaupungin työntekijöitä että kumppaneita ja kuntalaisia on sitoutunut yhteistyöhön. Ohjelmat ovat yhdistäneet hyvällä tavalla luottamushenkilö- ja viranhaltijajohtamisen. Ohjausryhmät muodostuivat puoliksi poliitikoista ja puoliksi viranhaltijoista.

Ohjelmia on toteutettu projekteina ja toimenpiteinä yhteistyössä kumppanien ja sidosryhmien kanssa. Tuloksista on raportoitu puolivuosittain valtuustolle. Ohjelmat ovat toteuttaneet osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable development goals, SDG).

”Päättyvän valtuustokauden ohjelmat ovat toimineet alustoina uusien ratkaisujen kehittämiselle ja kokeilulle. Kokeiluista on saatu hyviä oppeja, ja osa niistä on juurtunut Espoon ja sen kumppanien pysyväksi toiminnaksi”, summaa ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält.

Valtuustokauden aikana on kehitetty uusia palveluja, toimintatapoja ja ratkaisuja, joita hyödynnetään ja otetaan käyttöön Espoossa.

Toimintatapa jatkuu

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mielestä yhteistyöllä ja kokeiluilla on saatu paljon aikaan.
”Kaupungin onnistuminen perustuu yhdessä tekemiseen. Kehitysohjelmissa tämä on toteutunut, yhdessä espoolaisten ja kumppanien kanssa.”

Kahden ohjelmakauden perusteella poikkihallinnollinen ohjelmatyö on vakiintumassa toimivaksi tavaksi toteuttaa Espoo-tarinaa ja kehittää kaupungin toimintaa. Poikkihallinnollista kehitysohjelmatyötä jatketaan myös seuraavalla valtuustokaudella 2021–2025.

Valtuustokauden 2021–2025 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien aiheet tuodaan valtuuston päätettäväksi maalis-huhtikuun aikana.

Kehitysohjelmat 2017-2021

Hyvinvoiva Espoo -ohjelma

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelmalla edistettiin espoolaisten mahdollisuuksia huolehtia hyvinvoinnistaan sekä osallistua ja kuulua yhteisöön. Ohjelman merkittävimpiä saavutuksia on ollut se, että tietoisuus mielen hyvinvoinnin merkityksestä ja osaaminen sitä tukevista voimavaroista on noussut uudelle tasolle. Tätä on toteutettu viestimällä monikanavaisesti asukkaille ja henkilöstölle, järjestämällä yleisötapahtumia, vahvistamalla henkilöstön osaamista Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutuksilla sekä kehittämällä uusia toimintamalleja mielenterveyden vahvistamiseen ja Hyvän mielen kunta -tarkistuslista tueksi mielenterveyden edistämistyöhön kunnassa. Järjestöyhteistyötä on vahvistettu kehittämällä uusia malleja järjestöjen toiminnan tunnettuuden lisäämiseksi sekä luomalla kaupungin ja eri alan järjestöjen yhteinen Kumppanuusfoorumi osaksi Espoon hyvinvointityön rakenteita.

Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelma

Innostava Elinvoimainen Espoo -kehitysohjelmassa vahvistettiin osaltaan Espoon elinvoimaa kymmenillä projekteilla ja toimenpiteillä, joko itse tekemällä, rahoittamalla tai osarahoittamalla. Osa toimenpiteistä ovat olleet luonteeltaan kokeiluja, kuten Bisnesstreffit-tapahtumasarja, jossa tarkoituksena oli törmäyttää kansainvälisiä toimijoita, opiskelijoita, startupeja, konsultteja ja asiantuntijoita. Business Espoo -yrityspalveluverkosto taas on nopeasti noussut espoolaisten yritysten tietoisuuteen palvelutorina, josta yritykset saavat palvelunsa yhdestä paikasta fyysisesti ja digitaalisesti. Sen verkostomaisesta kumppaniyhteistyöstä on opittu paljon kaupungin palveluiden tulevaisuuden järjestämistäkin ajatellen. Keväällä 2021 alkavassa työllisyyden kuntakokeilussa päästään hyödyntämään verkoston yhteisesti tuotteistamia rekrytointipalveluita suoraan espoolaisten yritysten osaajatarpeiden täyttämisessä ja työnhakijoiden työllistämisessä. Koronakriisistä toipuminen elinvoimaa vahvistamalla ja yritysten selviytymisen palveluita nopeasti kehittämällä on ollut ohjelman viimeisen vuoden toimenpiteissä vahvasti mukana. Tästä esimerkkinä BE-studio-verkkotapahtumat ja ChatBot Bertta, joita on myös ohjelmasta tuettu.

Kestävä Espoo -ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelmatyöllä tuettiin Espoon tavoitetta toimia globaalina esimerkkinä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, olla Euroopan kestävin kaupunki sekä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ohjelmassa kehitettiin älykkään kaupunkikehityksen, ilmastotyön, kiertotalouden sekä näitä tukevan digitalisaation edelläkävijäratkaisuja sekä edistettiin kestävän kasvun, talouden ja sen toimintaympäristön kehittymistä Espoossa. Ohjelmakauden keskeinen onnistuminen oli työn vaikuttavuuden kasvattaminen laajan kumppaniverkoston ja ulkoisen rahoituksen avulla sekä ohjelman tavoitteiden toteuttaminen kaupungin johtamisen kautta. Työllä luotiin vahva pohja kestävien ja älykkäiden ratkaisujen jatkokehittämiselle ja skaalaamiselle Espoossa sekä kehitettiin uusia toimintamalleja asukkaiden kestävämmän arjen mahdollistamiseksi ja asukkaiden omaehtoisen toiminnan tukemiseksi. Kestävä kehitys tuotiin vahvasti myös kaupungin omien yksiköiden sekä koululaisten ja opiskelijoiden tietoisuuteen.

Osallistuva Espoo -ohjelma

Osallistuva Espoo -kehitysohjelman tavoitteena oli edistää asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen osallistumista Espoo-tarinan mukaisesti. Päämääränä oli kaikkien Espoo, kuntalaisten osallistumisen helppous, asukkaiden lähitekeminen ja omatoimisuus sekä vaikuttamisen, demokratian ja päätöksenteon kehittyminen. Ohjelmassa kehitettiin Espoon osallisuusmalli ja palkattiin vakituiseen tehtävään kehittämispäällikkö kuntalaisten osallisuutta kehittämään. Lisäksi tehtiin mm. malli uusien asukkaiden huomioimiseksi, palveluoppaan päivitys sähköiseksi (kolmella kielellä), valtuutetut suuralueittain -karttasivu espoo.fi-sivustolle, lähitekemisen tuen malli, Kauklahden aluekehittämisryhmä -kokeilu, asukasfooruminen somekoulutus, osallisuusasioiden koulutusmalli ja materiaali, Erätauko-mallin käyttöönotto ja henkilöstön osallisuusverkoston luominen.

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien päättäminen valtuuston esityslistalla 15.2.2021

Yhteenveto poikkihallinnollisista kehitysohjelmista 2017-2021 (pdf, 623 Kt)